תגית: ערבית
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
שורה 120: שורה 120:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[AR:تنفيذ قرار قضائي بإخلاء عقار (غير مؤجر)]]
 
[[AR:تنفيذ قرار قضائي بإخلاء عقار (غير مؤجر)]]

גרסה מ־22:09, 19 בינואר 2020

הקדמה:

פסק דיו לפינוי מקרקעין ניתן לביצוע בהוצאה לפועל לאחר שהוגשה בקשה לביצוע פסק הדין
אם חייב לא מילא אחר האזהרה לפינוי המקרקעין תוך פרק הזמן הקבוע באזהרה, רשאי הזוכה לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לפנות את המקרקעין ולמסור אותם לידיו
לפני הפינוי תישלח לחייב הודעה על הפינוי, והפינוי יתבצע רק לאחר שעברו 21 ימים מיום המצאת ההודעה לחייב
אם לאחר הפינוי חזר החייב או אדם אחר מטעמו ותפש את המקרקעין, יכול הזוכה לבקש לפנותו שוב, ובמקרה כזה לא תישלח הודעה על הפינוי
לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה

פסק דין לפינוי מקרקעין ניתן לביצוע בהוצאה לפועל.

 • ההליכים למימוש פסק הדין יינקטו על-ידי לשכת ההוצאה לפועל לאחר המצאת האזהרה לחייב ולאחר שהוא לא קיים את פסק הדין.
 • הפינוי יבוצע בפועל רק על-פי בקשה מפורשת של הזוכה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק הדין, ניתן יהיה להתחיל בהליכי הפינוי של המקרקעין.
 • לשם ביצוע הפינוי על הזוכה להגיש בקשה מיוחדת (ראו להלן).

שלבי ההליך

 • לאחר פתיחת התיק תישלח לחייב אזהרה שבה הוא יידרש לפנות את המקרקעין תוך פרק זמן שייכתב באזהרה.
 • אם החייב אינו מפנה את המקרקעין תוך פרק הזמן שנקבע באזהרה, ניתן לבצע את הפינוי באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 • טרם שליחת הבקשה לפינוי, יש לשלוח הודעה על גבי טופס נקיטת הליכים - פינוי / עשיית מעשה / הוספת צו עשה (טופס 505) ובסע' 3 בטופס ("פינוי") יש לסמן ב-X את בקשה מס' 11 ("בקשה למשלוח/ מסירת הודעת פינוי").

בקשת פינוי מצד החייב

 • ניתן להגיש את הבקשה לאחר שחלפו 21 ימים מיום הגשת ההודעה לפינוי, וככל שהחייב לא פינה את המקרקעין בתקופה זאת.
 • על הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביצוע פינוי המקרקעין.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס נקיטת הליכים - פינוי / עשיית מעשה / הוספת צו עשה (טופס 505), ובסע' 3 בטופס ("פינוי") יש לסמן ב-X את בקשה מס' 24 ("בקשה לפינוי").
 • לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  • פסק דין.
  • אם אין בפסק דין כתובת מלאה אלא מספר גוש וחלקה, יש לצרף תשריט מהעירייה.
  • העתק מהודעת הפינוי שבוצעה ופסק דין.
 • על הרשם לאשר את ביצוע הפינוי ואת מועדו.

הודעה לחייב ולצד שלישי

 • לאחר שהרשם קבע מועד לפינוי, תישלח הודעה על הפינוי והמועד.
 • ההודעה תומצא לחייב ולצד שלישי, אשר לידיעתו של רשם ההוצאה לפועל מחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם.
 • אם היו המקרקעין נעולים או שלא ניתן היה למסור את ההודעה כאמור, ידביק מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההודעה על פתח המקרקעין, או יקבע אותה עליהם, ויערוך דין-וחשבון על פעולתו.

מועד הכניסה למקרקעין ופינויים

 • מועד הפינוי יהיה לפחות 21 ימים מיום המצאת ההודעה האמורה לחייב.
 • למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע מועד מוקדם יותר לפינוי אם יש טעמים המצדיקים זאת.

כניסה למקרקעין פינויים ומסירתם

 • אם לא פונו המקרקעין עד למועד שנקבע בהודעה, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין, יפנה אותם וימסור אותם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין.
 • אם היו המקרקעין נעולים, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לפתחם או להורות לפתחם, ובלבד שבעת פתיחתם יהיה נוכח עד אחד לפחות מלבד מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
 • אם לא בוצע הפינוי במועד הראשון שנקבע לכך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע מועד אחר לפינוי, שיהיה קצר יותר מ-21 הימים האמורים.

עריכת דין וחשבון על הפינוי

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יערוך דין-וחשבון על הפינוי ואופן ביצועו, יחתום עליו.
 • אם במהלך הפינוי היו נוכחים עדים, יחתמו גם הם על הדו"ח.

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

נוכחות החייב או הזוכה בשלב הפינוי

 • אי-נוכחותו של החייב או של הזוכה, אין בה כדי לעכב את ביצוע הפינוי.

מיטלטלין שנמצאו בשעת הפינוי

 • אם נמצאו במקרקעין בשעת הפינוי או לאחריו מיטלטלין שהמפונה לא הוציאם, ימסור אותם מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשמירה, והוא רשאי למכור אותם לאחר תקופה סבירה. אם מדובר בנכסים שעשויים להתקלקל (כמו מזון שפג תוקפו) - ימכור אותם מנהל לשכת ההוצאה לפועל מיד. ההוצאות לעניין זה יהיו חלק מן ההוצאות שיתווספו לגובה החוב בתיק.

טענות צד שלישי

 • אם היה צד שלישי שמחזיק במקרקעין או בחלק מהם, והוא הוכיח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל כי הוא זכאי להחזיק באותם מקרקעין או באותו חלק, רשאי רשם ההוצאה לפועל להשהות את הפינוי, כל עוד לא הושלם, לתקופה שיקבע, כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט ולקבל צו עיכוב.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהיה במתן ערובה להנחת דעתו על ידי הצד השלישי.
הערת עריכה
האם לייצר ערך על בקשה זו של צד שלישי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.02.2013, 17:30 (IST)

חייב שחזר לאחר הפינוי

 • אם לאחר הפינוי החייב או אדם אחר מטעמו חזר ותפש שלא כדין את המקרקעין שפונו, יכול הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיורה למנהל לשכת ההוצאה לפועל, לחזור ולפנות את המקרקעין לשם ביצועו של פסק הדין.
 • במקרה כזה לא תישלח לחייב או למי שתפש את המקרקעין מטעמו הודעה על הפינוי ומועדו.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל