תבנית:מושג/תחילת טור ימני


בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין). תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב השופטים

  • שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהומסכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
  • כשיר להתמנות עשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.

נושאים בהם עוסק בית המפשט לענייני משפחה


(1) תובענה בעניני המעמד האישי, כמשמעותם בדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922-1947, למעט הנהלת נכסי אנשים נעדרים; (2) תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא; לענין פסקה זו - "בן משפחתו" - (א) בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג; (ב) ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו; (ג) הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם; (ד) נכדו; (ה) הורי הוריו; (ו) אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו; "הורה" - לרבות הורה מאמץ או אפוטרופוס; (3) תובענה למזונות או למדור; (4) תובענה לאבהות או לאמהות; (5) תובענה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991; (6) תובענה לפי חוקים אלה: (א) חוק גיל הנישואין, תש"י-1950; (ב) חוק השמות, תשט"ו-1956; (ג) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ובכללה זכויות משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו או יציאת קטין מן הארץ; (ד) חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963; (ה) חוק הירושה, תשכ"ה-1965, לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו; (ו) חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969; (ז) חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973; (ח) חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981; (ט) חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991; (י) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996; (7) הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008; (8) הליך לפי סעיף 36 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי