תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חייב בהוצאה לפועל שהוטלו עליו הגבלות, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
רשם ההוצאה לפועל יבטל את ההגבלה אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. צו עיכוב יציאה מהארץ.
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר.
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב.
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839).
 • יש לסמן סעד מס' 62 (ביטול הליכים) - ולציין את הקוד של ההליכים שאותם מבקשים לבטל (88 - הגבלות).
 • בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
הערת עריכה
הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)

שלבי ההליך

הערת עריכה
הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי:
 1. לבטל הגבלה שהטיל.
 2. לבטל ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו.
 3. לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה.
 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
 1. החוב נפרע.
 2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 3. רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:

בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה

 • בתיק מזונות או כאשר מקור החוב הוא בענייני משפחה, יש להגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה.
 • יש להגיש את הערעור תוך 15 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.
 • אם הצו או ההחלטה ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור תוך 15 יום ממועד מתן הצו או ההחלטה.
 • למידע על הליך הערעור ראו חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • בתיקים שאינם תיקי מזונות ושמקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
  • הערעור יוגש תוך 20 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.
  • אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור תוך 20 יום ממתן ההחלטה או הצו.
  • למידע על הליך הערעור ראו חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.
  • יש להגיש את הבקשה תוך 20 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.
  • אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הבקשה תוך 20 יום ממתן ההחלטה או הצו.
  • למידע על ההליך ראו חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • הליך זה אינו מיועד לביטול צו מאסר.

חדש:מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונותחדש:מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות

חוקים ותקנות

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי