תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
ניתן להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא או המשכון רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד אי התשלום
במקרים מסוימים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל ניתן להגיש בקשה למימוש מיידי של המשכנתא או המשכון
לאחר פתיחת התיק תישלח אזהרה לחייב, ואם לא ישלם את החוב במועד הנקוב באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל על מכירת המקרקעין הממושכנים
החייב רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 • בשל ההשלכות הקשות שיש למימוש משכנתא או משכון של דירת מגורים על החייב, הוקשחו התנאים למימוש משכנתאות ומשכונים במקרים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. המקרקעין משמשים לדירת מגורים;
 2. החוב, שעבורו מושכנו המקרקעין, לא נפרע;
 3. עבר המועד לפרעון החוב.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה למימוש משכנתא או למימוש משכון.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס 805 - בקשה למימוש (משכנתא/משכון).
 • הבקשה תכיל תיאור של הנכסים הממושכנים וסכום החוב.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים את הבאים:
 1. שטר המשכנתא;
 2. נסח רישום ("טאבו") של המקרקעין הממושכנים;
 3. תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב;
 4. יפוי כוח של עורך דין (אם בעל המשכנתא מיוצג ע"י עורך דין).
 • בדרך כלל, כאשר לא מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא (ראו להלן "מועד הגשת הבקשה"), יש להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על גובה החוב שבפיגור (יתרת החוב שלא שולמה או התשלום הבודד שלא בוצע) ולא על מלוא ההלוואה. אם מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא, ניתן להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.

מועד הגשת הבקשה

בדרך כלל: שישה חודשים לאחר המועד לפרעון

 • בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים לא ניתן להגיש באופן מיידי אלא יש להמתין שישה חודשים באופן הבא:
 • אם לא נקבע שהלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד לפרעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפרעון מלוא ההלוואה.
 • אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, כאשר אחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד על פי הסכם ההלוואה, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין. במקרה כזה הבקשה תוגש לפרעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה בסך 50,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח מדי 1 בכל חודש.
 • החייב שילם במשך 12 חודשים (סה"כ 12,000 ש"ח).
 • בחודש ה-13, כאשר יתרת החוב של ההלוואה עמדה על 38,000 ש"ח (+ריבית), לא שילם החייב את התשלום של אותו חודש.
 • במקרה כזה על הזוכה להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
 • כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ש"ח.
 • בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפרעון על מלוא יתרת ההלוואה (38,000 ש"ח) אלא רק על החוב שבפיגור (1,000 ש"ח).

במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון

 • במקרים הבאים, ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון ללא צורך בהמתנה של שישה חודשים:
 1. החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב;
 2. החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים (אנשים שהוא חייב להם חובות כלשהם) או שבכוונתו להונות אותם;
 3. בבעלותו של החייב או בבעלות משותפת שלו ושל בן משפחתו שגר איתו יש דירת מגורים נוספת (מלבד דירת המגורים הממושכנת);
 4. מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב;
 5. אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו כולל ריבית הפיגורים עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה ע"ס 100,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח בכל חודש.
 • החייב שילם מדי חודש את ההחזר החודשי.
 • בשלב מסוים, כאשר יתרת ההלוואה שנותרה לו להחזיר, עמדה על 18,000 ש"ח, הוא הפסיק לשלם.
 • בפעם הראשונה שבה הוא לא שילם, החוב שבפיגור עמד על 1,000 ש"ח. בשלב זה לא ניתן לבקש ביצוע מיידי, שכן החוב שבפיגור (1,000 ש"ח) מהווה פחות מ-10% מיתרת החוב (שעומדת על 18,000 ש"ח).
 • כעבור חודש נוסף שבו הוא לא שילם את ההחזר החודשי, הגיע החוב שבפיגור ל-2,000 ש"ח (שני החודשים שבהם לא שילם), ועל אלה מתווספת גם ריבית פיגורים. כעת גובה החוב שבפיגור (2,000 ש"ח + ריבית פיגורים) מהווה יותר מ-10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה (18,000 ש"ח), וניתן להגיש את מלוא יתרת חוב ההלוואה לביצוע מיידי.
 • במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לביצוע על מלוא חוב ההלוואה ולא רק על הסכום שבפיגור.
 • שלבי ההליך

  שליחת אזהרה

  • לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, שבה יכללו פרטי שטר המשכנתא.
  • האזהרה תפרט שאם החוב לא ייפרע תוך 20 יום מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם) יינקטו הליכים למכירת המקרקעין לצורך פרעון החוב.
  • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או לטעון "פרעתי" אם שילם אותו קודם לכן. כמו כן רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר.
  • רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמידה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל במימוש המשכנתא כפ שיפורט להלן.

  מכירת הדירה

  מכירת הדירה ע"י החייב עצמו

  • החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל תוך 20 ימים מהמועד שהומצאה לו האזהרה, על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורים לצורך פרעון ההלוואה.
  • במקרה כזה יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע השכנתא.
  • למידע נוסף ראו חדש:מכירת דירת מגורים על ידי החייב במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

  מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

  • אם החייב לא יודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה וגם לא ישלם את החוב שבפיגור במועד שנקבע באזהרה, יימכרו המקרקעין. למידע על הליך המכירה ראו חדש:מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

  מינוי כונס נכסים ועיכוב ביצוע המשכנתא

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לדירה אם ראה שיש תועלת בכך.
  • במקרה כזה רשאי החייב תוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פרעון המחצית השניה של החוב תוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
  • במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.
  • רשם ההוצאה לפועל יורה על סגירת התיק כעבור שנה מיום שנפרע החוב שבפיגור, ואם ביקש זאת החייב, יורה על סגירת התיק כעבור שלושה חודשים ממועד פרעון החוב שבפיגור.

  ערעור

  • ככל שאדם רואה עצמו נפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים, הוא יוכל לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק. למידע כללי על אופני הערעור בהליכי הוצאה לפועל ראו חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
  • על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו חדש:ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל.
  • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:
  • אם החוב קשור לענייני משפחה, ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
  • אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, לא ניתן לערער ישירות. יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע נוסף ראו חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
  • המידע הנ"ל מתיחס להחלטות בשלב הראשוני של הגשת הבקשה למימוש המשכנתא. על החלטות בשלבים מתקדמים יותר ייתכנו הליכי ערעור אחרים. למשל על צו למכירת הדירה ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור.

  חוקים ותקנות

  תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

  תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

  תבנית:הליך/סיום טור שמאלי