הקדמה:

כאשר החוב הוא בתיק מזונות, רשאי הזוכה לבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב
במסלול מזונות רשם ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
לרוב אין צורך במעורבות של עורך דין במסלול מזונות ולכן הזוכה לא זכאי לקבלת שכר טרחת עורך דין, מלבד במקרים חריגים
על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה
בכל עת רשאי הזוכה לעבור ממסלול רגיל למסלול מזונות או להיפך
למידע נוסף ראו מידע והסברים לזוכה בתיק מזונות ואגרת מידע לזוכה בתיק מזונות באתר רשות האכיפה והגבייה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

זוכה בתיק מזונות רשאי לבחור בין גביית החוב במסלול הרגיל וגביית החוב במסלול מזונות.

 • ייחודו של מסלול המזונות הוא בכך שהזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט את ההליכים הנדרשים ביוזמתו.
 • במסלול מזונות אין צורך בעורך דין, ולכן ברוב המקרים לא יהיה הזוכה זכאי לקבל שכר טרחת עורך דין, למעט במקרים חריגים.
 • הזוכה אינו חייב לבחור במסלול מזונות, והוא רשאי לבחור בין מסלול מזונות למסלול הרגיל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שעל-פי פסק דין שנפסק לטובתו הוא זכאי למזונות מאת החייב.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207)
  • טופס חישוב מזונות תקופתיים (טופס 208)
  • טבלת פירוט דמי מזונות עבור חיוב הפרשי מזונות עבר. לחישוב תוספת המדד, ניתן להיעזר במחשבון באתר הלמ"ס או לפנות עצמאית לרואה חשבון/מנהל חשבונות עבור ביצוע החישוב.
  • טבלת הוצאות חריגות – עבור פתיחת תיק/ הגדלת חוב בגין הוצאות חריגות שלא שולמו על-פי פסק-דין.
  • פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.
   • בפסק הדין צריך להופיע מספר זהות של הנתבע. אם לא מופיע, יש לצרף כל מסמך שהוגש בבית המשפט בתיק הנ"ל ובו מופיע מספר הזהות.
   • אם חיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה ולא מצוין תאריך ההגשה, יש לצרף העתק מכתב תביעה חתום ע"י בית המשפט
  • צילום ת"ז של הזוכה, כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
  • שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות
  • התחייבות והצהרת זוכה במסלול מזונות
  • אם החוב הוא בגין הוצאות שסכומן אינו מופיע בפסק דין (הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך וכו') יש לצרף העתקי קבלות לבקשת הביצוע (יש לשמור את הקבלות המקוריות למקרה שיידרש להציגן).
  • אם הזוכה קיבל בעבר מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על המועד שבו הופסק התשלום.
  • אם הזוכה מקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והתביעה בהוצאה לפועל מוגשת על ההפרשים, יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגביית הפרשים.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט בכל פעולה שהיא, אלא רשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 • לאחר שחלפה התקופה הקבועה באזהרה שנשלחה לחייב, ואם החייב לא שילם את החוב, יינקטו נגדו ההליכים הבאים:

בחלוף התקופה הקבועה באזהרה

 • עיקול משכורת (שיתחדש מדי חודש)
 • עיקול כספים השייכים לחייב
 • עיקול רכב (עיקול ברישום בלבד ולא תפיסה פיזית של הרכב והחרמתו. למרות זאת, הזוכה רשאי לציין נסיבות מיוחדות שמצדיקות ת]יסה ממשית של הרכב, כגון:חוב גבוה, חשש להברחת הנכס בלי ל העביר בעלות וכו').
 • עיקול נכסים של החייב הנמצאים אצל צד שלישי
 • עיקול מיטלטלין (על-פי מידע שסיפק הזוכה)
 • עיקול מקרקעין (רק אם החוב עולה על 50,000 ש"ח)

כעבור 30 יום נוספים

 • עיקול (ברישום) של כספים הנמצאים בבנקים או בקופות גמל, קרנות פנסיה קרנות השתלמות, חברות אשראי, רשות המסים וכו'.

כעבור 30 יום נוספים

 • אם כתוצאה מאחד העיקולים שבוצעו (ברישום) התקבלה תשובה שנמצאים כספים של החייב אצל אותו גוף, ניתן יהיה לממש את הכספים המעוקלים בחשבון העו"ש.
 • העובד מטעם לשכת ההוצאה לפועל הממונה על גבית החוב בתיק יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל הוראות בדבר מימוש נכס אחר שעוקל ברישום.

כעבור 45 יום נוספים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו לקבלת מידע על החייב המצוי אצל גופים שונים (בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל וכו'). אם כתוצאה מהצו התקבל מידע על החייב שבעקבותיו ניתן לבצע עיקולים נוספים, יבוצעו עיקולים אלה.

אם עדיין נותרה יתרת חוב

 • העובד הממונה על גביית החוב מטעם לשכת ההוצאה לפועל רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לנקוט את ההליכים הבאים:
  • תפיסת רכב
  • עיקול ברישום של מקרקעין (בחובות הנמוכים מ-50,000 ש"ח)
  • מימוש נכס מקרקעין (שאינו דירת מגורים) שעוקל (למשל מכירתו או מינוי כונס נכסים לצורך מכירתו). אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של הזוכה והחייב, יש לבקש רשות מהזוכה לנקוט הליך זה.
  • הטלת הגבלות שניתן להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כולל צו מאסר. (צו מאסר מותנה בהסכמת הזוכה שיכולה להינתן בשאלון שמילא בפתיחת התיק).

מימוש דירת מגורים

 • אם למרות כל ההליכים שצויינו לעיל לא נגבה החוב, ניתן יהיה לממש נכס מקרקעים המשמש לדירת מגורים (כלומר- למכור, למנות כונס נכסים ולפנות את החייב).

פעולות שהחייב רשאי לנקוט

 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שהוא רשאי להגיש במסלול הרגיל (למשל, בקשה לעיכוב הליכים או טענת "פרעתי" ), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.

ערעור

אגרה

 • על הזוכה לשלם 23 ש"ח עבור אגרת פתיחת תיק, 64 ש"ח לצורך ניהול התיק, ובנוסף 60 ש"ח אחת לשנה.
 • האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.

ייצוג על-ידי עורך דין ושכר טרחה לעורך דין

 • זוכה הבוחר במסלול מזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין.
 • למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט אחרת במקרים שבהם, לדעתו, ייצוג הזוכה בידי עורך דין היה מוצדק בנסיבות העניין.

חשוב לדעת

 • בכל שלב שבו מתנהל התיק, אם הגיע לידיעת הזוכה מידע שעשוי לסייע בגביית החוב, עליו למסור אותו באופן מיידי ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר 35592*.
 • אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב, יש לדווח על כך באופן מיידי.
 • אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות שנגרמו לזוכה, על הזוכה לפנות בבקשה מתאימה באמצעות טופס 843 בצירוף קבלות מקוריות.
 • אם זוכה קיבל מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, עליו לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 843 שצויין לעיל באופן מיידי ובתוך 7 ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות שבה מתנהל התיק.


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל