(אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים)
שורה 25: שורה 25:
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
  -->
 
  -->
מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו
+
*מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו
 +
*יחסי עובד - מעסיק יכולים להיווצר גם כאשר קיימת קרבה משפחתית. במקרה שמדובר בעובד במשק בית צריכים להתקיים כמה תנאים כדי שבן המשפחה יוכר כעובד במשק בית, ושאין מדובר בעזרה משפחתית טבעית הדדית בין קרובים. לפרטים ראו [[דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית]].
 +
 
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->

גרסה מ־14:16, 16 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק
פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה.
 • אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק. לפרטים בדבר הסדרת חוב בביטוח לאומי ראו בתשלום חוב לביטוח לאומי
 • נוסף על דיווח חודשי, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים הבאים:
 • פנסיונרים בפרישה מוקדמת
 • תלמידים בהכשרה מקצועית
 • עובדים בחופשה ללא תשלום
 • מרצים/ אומנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו
 • יחסי עובד - מעסיק יכולים להיווצר גם כאשר קיימת קרבה משפחתית. במקרה שמדובר בעובד במשק בית צריכים להתקיים כמה תנאים כדי שבן המשפחה יוכר כעובד במשק בית, ושאין מדובר בעזרה משפחתית טבעית הדדית בין קרובים. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית.

למי ואיך פונים

 • מעסיק חדש המעסיק עובד/ים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה. המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.
 • אחר פתיחת התיק מקבל המעסיק באמצעות הדואר:
 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם.
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי.
 • טופס דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102), שאותו צריך המעסיק למלא ולשלם את דמי הביטוח מדי חודש

שלבי ההליך

תשלום ודיווח חודשי

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
 • התשלום והדיווח יעשו באחת מהדרכים הבאות:
 • באתר השתלומים
 • בבנק
 • באמצעות תוכנת שכר
 • באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • בסניף הביטוח הלאומי
לפירוט על דרכי התשלום והדיווח החודשי ראו כאן

דיווח רבעוני

 • מועדי הדיווח:
 • עבור החודשים ינואר- מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
 • עבור החודשים אפריל- יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
 • עבור החודשים יולי- ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
 • עבור החודשים אוקטובר- דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.
 • דרכים לדיווח רבעוני:
 • מילוי טופס מקוון (אלקטרוני) באתר התשלומים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
 • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
לפירוט לגבי הדרכים לדיווח רבעוני ראו כאן

חשוב לדעת

 • הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף. טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו.
 • מעסיק, המעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו חדש:חובת דיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי