הקדמה:

נכים חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים והכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק, עשויים להיות זכאים לדירת נכסי רכישה (נ"ר)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכסאות גלגלים ואינם סיעודיים, הזכאים לדירה בשיכון הציבורי בישובים בהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.

 • הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות דירות נכסי רכישה (נ"ר) ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
 • לאחר אישור הזכאות, ניתנת לזכאים תקופה של 120 יום שבמהלכה מוטל עליהם למצוא את הדירה שירצו שמשרד הבינוי והשיכון ירכוש עבורם ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
 • הזכאים אחראים אך ורק לאיתור הדירה ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירות ולרכישתן.

אילו דירות יכולות לשמש כדירת נ"ר?

 • ניתן לרכוש הן דירות מיד שנייה והן דירות חדשות.
 • מועד פינוי הדירה וקבלת החזקה בה יהיו עד תשעה חודשים מתאריך חוזה הרכישה.
 • הדירה שתירכש תהיה בקומת קרקע או בבניין עם מעלית עם גישה נוחה לכסא גלגלים עד הכניסה לבניין ועם אפשרות לרמפה או לכל פתרון מתאים אחר.
 • דירות הבנויות על קרקע המנוהלת על-ידי רשות מקרקעי ישראל יהיו בהיוון מלא.
  • במקרה שבו הקרקע מהוונת בשיעור הנמוך מ-91%, יתחייב המוכר להוון את הקרקע באופן מלא כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
  • היוון הנו תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית נכיון. למרות זאת, מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין.
 • רכישת הזכויות ורישום הזכויות בדירה יהיו בגדר "בעלות" או "חכירה לדורות".
  • בדירות שבהן נדרש תיקון רישום בית משותף בגין תוספות או שינויים שנעשו כחוק, תיקון הרישום ייעשה על ידי המוכר ועל חשבונו כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
  • לא תירכש דירה אשר חוק הגנת הדייר או כל זכות אחרת חלה עליה.
 • לא תירכש דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על ידי חברת ניהול ואחזקה כאשר תשלומי מסי ועד הבית גבוהים מ-200 ש"ח בחודש.
 • לא תירכש דירה מעובד משרד הבינוי והשיכון ו/או עובד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי והשיכון.

תקרת מחירי דירות נ"ר

 • רכישת הדירות תתבצע בהתאם לתקרת מחירי דירות נ"ר, המתעדכנת מדי פעם על-ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • במקרה של דירה חדשה, המחיר יכלול את כל העלויות כולל ערבות הקבלן, שכר טרחה בעבור עו"ד מטעם הקבלן, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכיוצא בזה.
 • במקרה של דירה מיד שנייה, המחיר יכלול את עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש"ח.
 • תקרת המחיר ביישוב שאינו יישוב מגוריהם של הזכאים תהיה בהתאם ליישוב מגוריהם או ביישוב המבוקש – הנמוך מבין השניים.
 • תקרת המחיר לזכאי נ"ר שמלינים עובד זר בדירה (שניתן היתר להעסקתו) תהיה על פי הטבלה בתוספת נפש אחת.

פסקי דין

חקיקה ונהלים