תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל
פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל עלול לשלול את זכאותו של התושב לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים
גובה התשלום בתקופת השהות בחו"ל תלוי בקיומן של הכנסות בישראל לתושב בתקופת שהותו בחו"ל
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל היוצא לשהות ממושכת בחו"ל

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

שעור התשלום

 • אם למבוטח יש הכנסות החייבות בדמי ביטוח, דמי הביטוח ישולמו על פי ההכנסות. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה.
 • אם למבוטח אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח, הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מינימאליים, פעם בשלושה חודשים, כפי שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי בארץ ושאין לו הכנסות.
 • אם המבוטח הוא פנסיונר, תושב ישראל, הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל - ימשיך משלם הפנסיה לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה של המבוטח, גם בזמן שהייתו בחו"ל.

אופן התשלום

 • את דמי הביטוח הלאומי ניתן לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמו של התושב השוהה בחו"ל.
 • לפירוט לגבי אופן התשלום של דמי הביטוח הלאומי ראו בדרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

חשוב לדעת

 • תושב ישראל השוהה בחו"ל תקופה ממושכת, או שהיגר למדינה אחרת והפסיק בפועל להיות תושב ישראל, צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחו במוסד לביטוח לאומי, שכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה רק על מי שהנו תושב ישראל.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה, ועלול לפגוע בזכויות התושב השוהה בחו"ל, ובזכויות בני משפחתו לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.
 • תושב ישראל השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ, והוא מפגר בתשלום דמי הביטוח תקופה של 12 חודשים לפחות, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה מרבית של עד 6 חודשים.
 • לפירוט אודות אופן החישוב של תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים - לחץ כאן.
 • הסדרת החוב אינה מבטלת את תקופת ההמתנה לקבלת השירותים הרפואיים, אבל אפשר לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד. לפרטים נוספים - לחץ כאן.


הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי