תבנית:הליך/תחילת טור ימני

בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי בנפרד
תשלום דמי הביטוח הלאומי יעשה בהתאם לחלק המוצהר של בן הזוג בהכנסות מהעסק
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף צריכים להיות רשומים שניהם במוסד לביטוח לאומי כעובדים עצמאיים, וכל אחד מהם ישלם דמי ביטוח לאומי עבור עצמו.
 • בני הזוג יכולים להצהיר על חלקו של כל אחד בהכנסות מהעסק, ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו, בתנאי שהחלק של כל אחד מבני הזוג יהיה בין 1/3 ל-2/3 מן ההכנסה הכוללת. במקרה כזה, דמי הביטוח של כל אחד מבני הזוג ישולמו לפי ההצהרה על חלוקת ההכנסה.
דוגמה
דוגמאות לחלוקה אפשרית של ההכנסות בין בני הזוג:
 • הכנסת האישה - 65% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 35% מההכנסה הכללית


 • הכנסת האישה - 35% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 65% מהכנסה הכללית


 • הכנסת האישה - 50% מההכנסה הכללית
 • הכנסת הבעל - 50% מההכנסה הכללית
 • אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.
 • בני זוג שלא יצהירו על חלוקת ההכנסה, המוסד לביטוח לאומי יחלק את ההכנסה בניהם (ובהתאם יקבע את גובה דמי הביטוח הלאומי) כך: 2/3 (67%) מההכנסה לבעל, 1/3 (33%) מההכנסה לאישה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף.
 • ידועים בציבור הגרים יחדיו נחשבים כנשואים בעיני חוק הביטוח הלאומי.
 • לפרטים לגבי הגדרת "עובד עצמאי" בחוק הביטוח הלאומי ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי.

למי ואיך פונים

 • על בני הזוג להירשם במוסד לביטוח לאומי, בסניף שבמקום מגוריהם או בסניף הקרוב ביותר אם אין סניף של המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריהם.
 • אם העסק שוכן במקום אחר ממקום המגורים, יש להירשם במקום שבו נמצא העסק. את הרישום יש לעשות בהקדם האפשרי, לפני פתחת העסק.

שלבי ההליך

 • יש להירשם ולפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.
 • כדי לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהגישו לסניף הקרוב באמצעות הדואר, הפקס או בהגעה לסניף.
 • כמו כן, ישנה אפשרות למלא ולשלוח טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון.
 • לאחר שלב פתיחת התיק, יישלח לעובד בדואר פנקס עם 12 שוברי תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב- 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה- 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחריו.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד התשלומים הטלפוני.
 • אפשרות נוספת לתשלום היא באמצעות הטלפון הנייד, לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כמו כן ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק.
  • במקרה כזה מועד החיוב החודשי יהיה 22 בחודש ולא 15 בחודש.
  • עצמאי שמשלם באמצעו הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל ב-22 בינואר של השנה הבאה) כהוצאה מוכרת, ויוכל לנכות אותה מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעליו לשלם.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על-ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.


אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

 • בני הזוג יצהירו, כל אחד בנפרד, על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת, וכאמור, הם יכולים גם להצהיר על אופן חלוקת ההכנסות מהעסק בין בני הזוג.
 • סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה המשוערת, או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.
 • עם קבלת השומה הסופית של ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייבים בני הזוג, ומיידע אותם בדבר הפרשים - הן לזכותם של והן לחובתם - אם יש הפרשים כאלה.(למעט במקרים בהם העובד העצמאי מקבל גמלה חוסמת).
 • עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,171 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)) ישולמו % 6.72 דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 דמי ביטוח בריאות.
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישולמו % 11.23 דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 דמי ביטוח בריאות.
 • לטבלת שיעורי דמי ביטוח לעצמאים לחץ כאן.
 • להרחבה נוספת לגבי אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאיים, באתר המוסד לביטוח לאומי, לחץ כאן.


חשוב לדעת

 • ההכנסה המינימלית לבני זוג העובדים כעצמאיים בעסק משותף היא 15% מהשכר הממוצע לכל אחד מבני הזוג.
 • דמי ביטוח לבני זוג העובדים במשק חקלאי: בני זוג העובדים בעסק חקלאי משותף רשאים להצהיר על חלוקת ההכנסות מהעסק ולשלם כל אחד את דמי הביטוח על–פי חלקו בהכנסה.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד.
 • עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי:
אמהות
קצבת ילדים
מזונות
שאירים
בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה
תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה
פגיעה בעבודה
מילואים
נפגעי גזזת
נפגעי עירוי דם (איידס)
נפגעי תאונות דרכים
נכות, קצבת שירותים מיוחדים, ניידות
פגיעה בזמן התנדבות
קצבת זיקנה
הבטחת הכנסה
נפגעי פעולות איבה.

הרחבות ופרסומים

אתר המוסד לביטוח לאומי

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי