תבנית:הליך/תחילת טור ימני

גמלאי שמקבל פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה
התשלום מועבר ע"י המעסיק משלם הפנסיה, והוא מנכה את התשלום מתוך הפנסיה המשולמת לפנסיונר


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • מי שמקבל פנסיה מוקדמת (לפני גיל פרישה מהעבודה) חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • על משלם הפנסיה לשלם תשלומים אלה עבור הפנסיונר ולנכות אותם מן הפנסיה המשולמת.
 • מבוטח שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שעדיין לא הגיע לגיל פרישה ויש לו הכנסה מפנסיה מוקדמת.

פטורים מתשלום דמי ביטוח:

מקבלי הפנסיה הבאים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלהם, ולפיכך משלם הפנסיה לא ינכה להם את דמי הביטוח:

 • מבוטח שהגיע לגיל פרישה.
 • אישה נשואה שאינה עובדת, ובעלה מבוטח, גם אם עדיין לא הגיעה לגיל פרישה.
 • מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 בחודש ואילך - לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח לאומי מהפנסיה, אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.
 • פנסיית שאירים המשולמת לשאיריו של גמלאי פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה.

מקבלי הפנסיה הבאים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, רק אם הציגו למשלם הפנסיה אישור חתום מהמוסד לביטוח לאומי. במקרים אלו משלם הפנסיה לא ינכה להם את דמי הביטוח:

 • אלמנה המקבלת מהביטוח הלאומי קצבת שאירים או קצבת "תלויים" בנפגעי עבודה.
 • מבוטח נכה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לתקופה של שנה לפחות או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור של 75% או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.
 • מבוטח שהכנסתו החודשית כשכיר עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 42,435 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
 • מבוטח שהכנסתו החודשית כעצמאי עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 42,435 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
 • מבוטח שאינו תושב ישראל.

למי ואיך פונים

 • יש להירשם במוסד לביטוח לאומי כמי שמקבל פנסיה מוקדמת. הרישום נעשה באחת מהדרכים הבאות:

שיעור התשלום

 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10
 • על חלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 42,435 ש"ח (נכון ל 01.01.2013) -
 • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
 • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79
 • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00
 • דמי הביטוח המשולמים ינוכו במלואם מחלקו של העובד בלבד.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח והסכומים המשולמים ראו באתר הביטוח הלאומי.

עיסוקים מעורבים

 • מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים:
 • מקבל פנסיה ועובד שכיר
 • מקבל פנסיה ועובד כעצמאי
 • מקבל פנסיה ובעל הכנסה שלא מעבודה

חשוב לדעת

 • אישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, ומקבלת פנסיה מוקדמת נחשבת כעקרת בית, והכנסותיה מפנסיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.
 • עד ל-31.01.2004 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד. החל מתאריך 01.02.2004 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.


מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי