תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד שם, מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ.
תושב ישראל השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל.
לבדיקת זכאות לפטור מדמי הביטוח הלאומי יש לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • הביטוח הלאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל, ומשלם קצבאות לזכאים על פי החוקים הסוציאליים של מדינת ישראל. בנוסף, המוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, המבטיחות מיצוי זכויות של מי שנעים בין מדינת ישראל לבין מדינת שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי.
 • האמנות הבינלאומיות מקנות לתושבי ישראל ולתושבי מדינות החתומות על האמנה זכות לקבלת קצבאות, דואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח -ועוד, בהתאם למה שנקבע בכל אמנה.
 • מדינות שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי:בריטניה, צרפת, בלגיה, הולנד, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, צ'כיה, קנדה, אורוגוואי, פינלנד, שבדיה, איטליה, פולין או דנמרק.
 • תושב ישראל השוהה כאמור במדינה אשר מדינת שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, אך יהיה חייב בתשלום ביטוח בריאות בישראל, גם אם הוא משלם דמי בריאות במדינה בה הוא שוהה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי (בריטניה, צרפת, בלגיה, הולנד, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, צ'כיה, קנדה, אורוגוואי, פינלנד, שבדיה, איטליה, פולין או דנמרק), והוא משלם דמי ביטוח באותה מדינה.

למי ואיך פונים

 • על מנת להסדיר את הפטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי בישראל, ולהימנע מצבירת חובות, יש להמציא לסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריו של המבוטח אישור מאת המוסד לביטוח סוציאלי של המדינה שבה הוא שוהה, על שהייתו באותה מדינה ועל תשלומי דמי ביטוח לאותה המדינה, או להמציא תלושי שכר ממקום עבודתו בחו"ל.


מניעת כפל תשלום דמי ביטוח לאומי

 • תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד שם, מחויב בדרך כלל לשלם דמי ביטוח לאותה מדינה. מאידך הוא מחויב גם לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ. ההסדרים באמנות נועדו למנוע מצב זה שתושב ישראל יהיה כפוף באותו הזמן לחוקי שתי המדינות, ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות.
 • ההסדרים שבאמנה מאפשרים לתושב ישראל היוצא למדינה שעמה כרתה ישראל אמנה, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד, ולהמשיך לשמור על זכויותיו הסוציאליות בארץ, כגון זכות לקבלת קצבאות וצירוף תקופות ביטוח.
 • מה צריך לעשות כדי למנוע את כפל תשלום דמי הביטוח?
 • תושב ישראל השוהה במדינת אמנה ועובד כעצמאי (למעט צרפת ובלגיה), או כשכיר אצל מעסיק מקומי (בכל מדינות האמנה) - עליו לשלם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה בלבד על-פי הכללים הנהוגים בה. עם זאת, עליו להמשיך ולשלם דמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי בישראל במשך כל תקופת השהות במדינת האמנה.
 • לתשומת הלב: האמנה עם איטליה אינה מסדירה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי במקרים אלה.
 • תושב ישראל הנשלח על ידי מעבידו הישראלי לעבוד במדינה שיש עמה אמנה - על המעביד להמשיך ולשלם בעבור העובד את דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל, והעובד פטור מתשלום דמי ביטוח במדינת האמנה. אורך תקופת הפטור מוגדר בכל אמנה - לגבי כל מדינה - בנפרד. על המעביד לפנות אל האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי, בסמוך למועד היציאה של העובד למדינה בה יועסק, ולבקש אישור על פטור מכפל תשלום דמי ביטוח. את האישור על העובד להציג לפני המוסד המקומי לביטחון סוציאלי במדינת האמנה, על מנת לקבל את הפטור מתשלום דמי ביטוח באותה מדינה.
 • עובדים בשירות הציבורי, עובדי חברות תעופה ודיפלומטים: מעבידיהם של עובדי ציבור, עובדי חברות תעופה ודיפלומטים, הנשלחים למדינת אמנה, ימשיכו לשלם בעבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במוסד לביטוח לאומי בישראל בלי הגבלת זמן, והעובדים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה שבה יועסקו.

ערעור

חשוב לדעת

 • תושבים שחלים עליהן אמנות לביטוח סוציאלי עשויים להיות זכאים לזכויות שונות מכוח האמנות. להרחבה לחץ כאן.
 • האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום האמנות הנחתמות בין ישראל למדינות אחרות, והוא מסייע למבוטחים למצות את זכויותיהם על-פי האמנות בנושאי הביטוח והקצבאות. להסדרת הזכויות הסוציאליות במקרה של מעבר ממדינה אחת למדינה אחרת, יש לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי.
 • באגף לקשרי חוץ ניתן לקבל את השירותים הבאים:
 • להגיש תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי במדינת אמנה שבה התגוררת.
 • להגיש בקשה לפטור מכפל תשלום דמי ביטוח.
 • לקבל טפסים ואישורים על תקופות ביטוח, הנדרשים לצורך מיצוי זכויותיך על-פי האמנות.
 • לקבל מידע כללי אודות חוקי הביטוח הסוציאלי במדינות שעמן חתמה ישראל על אמנה.
 • אישורים על גובה הקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שירותים לאימות מסמכים, החתמת אישורי חיים ואישורי אזרחות ניתן להוריד כאן, וכן אפשר לקבלם בכל סניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.
 • ביטוח בריאות אינו נכלל באמנות. תושב ישראל השוהה במדינת אמנה חייב להמשיך לשלם דמי ביטוח בריאות מינימליים למוסד לביטוח לאומי בישראל, בסכום חודשי של 101.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2013), גם אם הוא משלם דמי ביטוח בריאות במדינה שבה הוא שוהה.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

 • להרחבה אודות האמנות הבינלאומיות הקיימות וענפי הביטוח הכלולים בהן לחץ כאן.

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי