תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד שם מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ
תושב ישראל העובד אצל מעסיק ישראלי בחו"ל חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרו מוטלת על מעסיקו בישראל
תושב ישראל השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל
לבדיקת זכאות לפטור מדמי הביטוח הלאומי יש לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד שם, מחויב בדרך כלל לשלם דמי ביטוח לאותה מדינה. מאידך הוא מחויב גם לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ.
 • מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי אשר נועדו למנוע מצב שתושב ישראל יהיה כפוף באותו הזמן לחוקי שתי המדינות, ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות.
 • ההסדרים שבאמנות מאפשרים לתושב ישראל היוצא למדינה שעמה כרתה ישראל אמנה, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד, ולהמשיך לשמור על זכויותיו הסוציאליות בארץ, כגון זכות לקבלת קצבאות וצירוף תקופות ביטוח.
 • הביטוח הלאומי מופקד על יישום אמנות אילו בתחום הביטוח הסוציאלי.
 • האמנות הבינלאומיות מקנות לתושבי ישראל ולתושבי מדינות החתומות על האמנה זכות לקבלת קצבאות, דואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח -ועוד, בהתאם למה שנקבע בכל אמנה.
 • מדינות שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי: בריטניה, צרפת, בלגיה, הולנד, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, צ'כיה, קנדה, אורוגוואי, פינלנד, שבדיה, איטליה, פולין או דנמרק.
 • תושב ישראל השוהה במדינה אשר מדינת ישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, אך יהיה חייב בתשלום ביטוח בריאות מינמאלי בישראל בסך של 101 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) , גם אם הוא משלם דמי בריאות במדינה בה הוא שוהה.
 • תושב ישראל העובד אצל מעסיק ישראלי בחו"ל כאשר חוזה ההעסקה נחתם בישראל נחשב כעובד שכיר וחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרו מוטלת על מעסיקו בישראל.

מי זכאי לפטור מתשלום ?

 • תושב ישראל השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי (בריטניה, צרפת, בלגיה, הולנד, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, צ'כיה, קנדה, אורוגוואי, פינלנד, שבדיה, איטליה, פולין או דנמרק), והוא משלם דמי ביטוח באותה מדינה.

למי ואיך פונים

 • על מנת להסדיר את הפטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי בישראל, ולהימנע מצבירת חובות, יש להמציא לסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריו של המבוטח אישור מאת המוסד לביטוח סוציאלי של המדינה שבה הוא שוהה, על שהייתו באותה מדינה ועל תשלומי דמי ביטוח לאותה המדינה, או להמציא תלושי שכר ממקום עבודתו בחו"ל.
 • תושב ישראל הנשלח על ידי מעבידו הישראלי לעבוד במדינה שיש עמה אמנה - על המעביד להמשיך ולשלם בעבור העובד את דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל, והעובד פטור מתשלום דמי ביטוח במדינת האמנה. אורך תקופת הפטור מוגדר בכל אמנה - לגבי כל מדינה - בנפרד. על המעביד לפנות אל האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי, בסמוך למועד היציאה של העובד למדינה בה יועסק, ולבקש אישור על פטור מכפל תשלום דמי ביטוח. את האישור על העובד להציג לפני המוסד המקומי לביטחון סוציאלי במדינת האמנה, על מנת לקבל את הפטור מתשלום דמי ביטוח באותה מדינה.
 • תושב ישראל אשר עובד במדינה אשר לא נחתמה עמה אמנה חייב להמשיך לשלם את דמי הביטוח הלאומי. לפני היציאה מן הארץ, יש למלא טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי, ולשלוח אותו לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, או לפנות לסניף ולדווח על הנסיעה.
 • האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום האמנות הנחתמות בין ישראל למדינות אחרות, והוא מסייע למבוטחים למצות את זכויותיהם על-פי האמנות בנושאי הביטוח והקצבאות. להסדרת הזכויות הסוציאליות במקרה של מעבר ממדינה אחת למדינה אחרת, יש לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי.
 • באגף לקשרי חוץ ניתן לקבל את השירותים הבאים:
 • להגיש תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי במדינת אמנה שבה התגורר המבוטח.
 • להגיש בקשה לפטור מכפל תשלום דמי ביטוח.
 • לקבל טפסים ואישורים על תקופות ביטוח, הנדרשים לצורך מיצוי זכויות מבוטח על-פי האמנות.
 • לקבל מידע כללי אודות חוקי הביטוח הסוציאלי במדינות שעמן חתמה ישראל על אמנה.

חשוב לדעת

 • ככלל תושב ישראל היוצא לשהות ממושכת לחו"ל, לכל מטרה, מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל השוהה בחו"ל.
 • עובדים בשירות הציבורי, עובדי חברות תעופה ודיפלומטים: מעבידיהם של עובדי ציבור, עובדי חברות תעופה ודיפלומטים, הנשלחים למדינה שיש עמה אמנה, ימשיכו לשלם בעבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במוסד לביטוח לאומי בישראל בלי הגבלת זמן, והעובדים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה שבה יועסקו.
 • תושבים שחלים עליהן אמנות לביטוח סוציאלי עשויים להיות זכאים לזכויות שונות מכוח האמנות. לפרטים ראו באתר הביטוח הלאומי.
 • אישורים על גובה הקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ניתן להזמין באתר הביטוח הלאומי, וכן אפשר לקבלם בכל סניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.
 • האמנה עם איטליה אינה מסדירה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי או המועסק על ידי מעסיק שאינו ישראלי.


הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי