הקדמה:

על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית
ההגבלה על גובה שכר הטרחה חלה גם על הסכמי שכר טרחה שנכרתו בעבר
ניצולי שואה, ששילמו שכר טרחה עודף עבור הטיפול בהכרתם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בהתאם להחלטה המנהלית, רשאים לדרוש חזרה עד ליום 31.12.2015, את שכר הטרחה העודף ששילמו
הגבלת שכר הטרחה חלה גם על הליכי הערר והערעור
למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ביום 31.12.2014 פורסם התיקון לסעיף 22א לחוק נכי רדיפות הנאצים אשר הגביל את שכר הטירחה המרבי שמותר לעורך דין או למטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מהחלטה מנהלית.

 • ההגבלות על שכר הטרחה חלות גם על הסכמי שכר טרחה שנחתמו בעבר.
 • ניצול שואה ששילם שכר טרחה עודף, רשאי לדרוש חזרה את שכר הטרחה העודף ובהתאם לצורך אף להגיש תביעה להשבתו.
 • ההגבלה על גובה שכר הטרחה חלה גם על מי שאינו עורך דין.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה המיוצגים על ידי עורך דין או מטפל אחר, שזכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אושרה בהתאם להחלטה מינהלית ..

הגבלת שכר טרחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 • בתביעות שאושרו מכוח ההחלטה המינהלית שכר הטרחה המרבי הנו כדלקמן:
 • אם המטפל או עורך הדין לא הגיש ערר או ערעור:
  • ניתנה ההחלטה המינהלית, ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת – שכר הטרחה הנו 473 שקלים חדשים.
  • נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת, ולאחר מכן ניתנה ההחלטה המינהלית – שכר הטרחה הנו 949 שקלים חדשים.
 • המטפל הוא עורך דין שהגיש ערר או ערעור:
  • ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערר לוועדת עררים – שכר הטרחה המירבי הנו 4,910 שקלים חדשים; ואולם אם נכרת הסכם שכר הטרחה לפני 9.1.2011 – שכר הטרחה המירבי הנו 70% משכר הטרחה שנקבע בהסכם שכר הטרחה.
  • ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערעור לבית המשפט – שכר הטרחה הנו 5,960 שקלים חדשים; ואולם אם נכרת הסכם שכר הטרחה לפני 9.1.2011 – שכר הטרחה המירבי הנו 85% משכר הטרחה שנקבע בהסכם שכר הטרחה.
 • כאשר במסגרת תביעה אחת ננקטים מספר הליכים, כגון ערר, ערעור וכיו"ב, שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות עבור כל ההליכים יחד הוא שכר הטרחה עבור אחד ההליכים (הגבוה מביניהם) בלבד, ולא ניתן לחשב את שכר הטרחה המקסימלי עבור כל הליך בנפרד.
 • אם ניצול הוכר כזכאי לתגמולים בגלל ההחלטה המינהלית, ללא קשר לטיפול של עורך הדין או של המטפל, הוא רשאי לפנות לבית המשפט ולטעון כי ההכרה בו נבעה רק מההחלטה המנהלית ללא קשר לטיפול עורך הדין או המטפל. ככל שבית המשפט יקבל את הטענה הרי שהוא עשוי לזכות בהחזר מלא של הסכום ששילם.
 • סכומי שכר הטרחה המרביים יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן.

תחולה רטרואקטיבית של התיקון לחוק והמגבלות על הסכם שכר הטרחה

 • תחולה רטרואקטיבית של הוראות החוק- הוראות אלה על הגבלת שכר הטרחה יחולו גם רטרואקטיבית על הסכמי שכר טרחה שנכרתו בעבר, וזאת אף אם התביעות הסתיימו וגם אם הכסף כבר נגבה, ובתנאי שעדיין לא ניתן פסק דין חלוט (פס"ד שלא ניתן לערער עליו עוד) בעניין שכר הטרחה .
 • אם ניצול השואה טרם שילם לעו"ד או למטפל את שכר הטירחה, אזי גובה סכום שכר הטירחה שייגבה חייב להיות מותאם לסכומים שצוינו לעיל.
  • אם יש נגד ניצול הליך הוצאה לפועל חלה חובה של עורך הדין או המטפל לעדכן מידית את לשכת ההוצאה לפועל על הקטנת החוב בהתאם לסכומים החדשים שקבע החוק.
 • אם ניצול השואה כבר שילם לעו"ד או למטפל שכר טרחה הוא זכאי להשבת שכר הטרחה העודף, כמפורט בסעיף הבא.

השבת שכר טרחה עודף

 • ניצול שואה ששילם לעו"ד או למטפל, לפני מועד כניסתו של החוק לתוקף ביום 31.12.2014, שכר טרחה הגבוה משכר הטרחה המצוין למעלה, זכאי להגיש תביעה להחזרת עודף שכר הטרחה.
 • לפי החוק, עומדות בפני המטפל בתביעה שתי חלופות:
  • חלופה אחת - להחזיר לניצול, תוך 60 יום מיום הבקשה, 25% משכר הטרחה העודף ששולם לו. במקרה זה ניצול השואה לא יוכל לתבוע את יתרת השכר העודף שגבה ממנו המטפל.
  • חלופה שנייה - לסרב לשלם את שכר הטרחה העודף. במקרה זה יהיה רשאי ניצול השואה לתבוע את המטפל בבית המשפט על מלוא שכר הטרחה העודף.
 • אם נגבה מניצול שואה שכ"ט בניגוד לאמור בחוק לאחר מועד כניסתו של החוק לתוקף ביום 31.12.2014, הרי שעל המטפל בתביעה להשיב לניצול השואה את מלוא שכר הטרחה שנגבה ביתר (אין לו אפשרות להשיב רק רבע). במידה והמטפל לא עשה כן, רשאי ניצול השואה להגיש כנגדו תביעה להשבת מלוא שכר הטירחה ששולם בניגוד לחוק.

תהליך מימוש הזכות בתביעה להשבת שכר טרחה עודף שנגבה לפני יום 31.12.2014

 • על ניצול שואה המבקש להחזיר עודף שכר טרחה ששולם לפני יום 31.12.2014 לפנות בכתב למטפל בתביעה (העורך דין או מטפל אחר) בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה.
 • את הבקשה בכתב יש להפנות עד ליום 31.12.2015.
 • אם המטפל בתביעה שילם לניצול השואה 25% מעודף שכר הטרחה המבוקש, וזאת תוך 60 יום מתום החודש שבו התקבלה אצלו הבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה, אזי לא ניתן לתבוע את המטפל בתביעה בבית המשפט להשבת יתרת עודף שכר הטרחה.
 • אם המטפל בתביעה לא שילם סכום זה, ניתן להגיש נגדו תביעה בבית משפט להשבת מלוא עודף שכר הטרחה.
 • יורש של ניצול שואה ששילם עודף שכר טרחה רשאי לנקוט בהליכים המפורטים למעלה להשבת עודף שכר הטרחה, בתנאי שניצול השואה המוריש הגיש עוד בחייו בקשה למטפל בתביעה להחזיר את עודף שכר הטרחה.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי חינם, ללא מבחן הכנסה, בתביעה להחזרת שכר טרחה עודף. לפרטים נוספים ראו: סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • הוראות חוק נכי רדיפות הנאצים הקובעות שכר טרחה מקסימלי, גוברות על הוראות הסכם שכר הטרחה שנכרת בין הצדדים, במידה והן מתנגשות עם הוראות החוק, גם אם ההסכם נחתם בעבר.
 • ארגוני סיוע שונים, כדוגמת אלה המפורטים למטה, מעניקים סיוע בחינם במיצוי זכויות של ניצולי שואה.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה, במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל וכן בתביעות שהם מבקשים להגיש נגד עורכי דין ומטפלים. לפרטים נוספים ראה:סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים