הקדמה:

לצורך מימוש הזכאות לדיור ציבורי יש להגיש בקשה למשרד הבינוי והשיכון
תנאי מקדים להגשת הבקשה הוא תעודת זכאות לדיור ציבורי בתוקף
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:

 1. הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי.
 2. הגשת בקשה לדיור ציבורי.
 3. קבלת הדירה בפועל.
 • ערך זה עוסק בשלב השני: הגשת הבקשה לדיור ציבורי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

הגשת הבקשה לדיור ציבורי

 • לאחר קבלת תעודת הזכאות יש לפנות לחברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה שאליה הוגשה הבקשה לתעודת זכאות.
 • לבקשה לדירה בדיור הציבורי יש לצרף את המסמכים הבאים (מסמכים מקוריים או העתק נאמן למקור):
סוג הכנסה תקופת האישורים
גמלת הבטחת הכנסה 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה
גמלת השלמת הכנסה 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה
קצבת אי כושר השתכרות יציבה של 75% החודש שקדם להגשת הבקשה
שכר מעבודה 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה
קצבת נכות זמנית 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה
 • נכה על כיסא גלגלים צריך לצרף בנוסף:
  • אישור ממשרד הבריאות על כך שהמבקש רתוק לכיסא גלגלים ואינו מסוגל לעלות מדרגות, ושאושרה לו השתתפות במימון רכישת כסא גלגלים.
  • הערכה תפקודית מאורטופד.
  • טופס תפקודי מאחות מוסמכת או רופא קופת חולים.
 • הסובלים מבעיה רפואית צריכים לצרף:
  • אישורים רפואיים מפורטים ועדכניים החתומים על ידי רופא מטעם מוסד רפואי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאות משרד הבריאות).
  • טופס תפקודי מאחות מוסמכת או רופא קופת חולים.
  • האישורים הרפואיים צריכים להיות עדכניים ל-6 החודשים האחרונים בסמוך להגשת הבקשה.
 • המבקשים לקבל דירה בשיכון הציבורי בישוב כפרי צריכים לצרף:
  • אישור וועדת קבלה יישובית.
  • אישור בר רשות מהסוכנות היהודית/הסתדרות ציונית.
 • מומלץ לצרף כל מסמך אחר/נוסף התומך בבקשה (כגון: דו"ח/מכתב מעובדת סוציאלית, מחלקת רווחה וכו').

העברת הבקשה למשרד הבינוי והשיכון והחלטה בבקשה

 • החברה הנותנת הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה מעבירה את הבקשה לרכז האכלוס במשרד הבינוי והשיכון במחוז האחראי על יישוב המגורים של המבקש.
 • הבקשה מועברת להחלטת ועדה מחוזית של משרד הבינוי והשיכון.
 • הועדה המחוזית מודיעה בכתב על החלטתה גם לגבי זכאות וגם לגבי אי זכאות.
 • במידה והמבקש/ת נמצא/ת זכאי/ת לשיכון (דיור) ציבורי, נשלחת הודעה על אישור הבקשה עם העתק לחברה המאכלסת.
 • הזכאות הינה בתוקף לשנתיים ממועד קבלת ההחלטה.

ערעור

 • במקרה של החלטה על אי זכאות ניתן לערער לועדה ציבורית של משרד הבינוי והשיכון.
 • את הערעור על ההחלטה לדחות את הבקשה יש להגיש באמצעות אחת מהחברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.
 • רשימת המסמכים שמומלץ לצרף לבקשת הערעור:
  • מכתב בקשה.
  • אישורי הכנסה.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים.
  • דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה.
 • במידה והערעור נדחה ניתן לשוב ולערער, אם חל שינוי בנתונים האישיים או חלה החמרה במצב הבריאותי.

חשוב לדעת

 • מומלץ להגיע עם העתק לכל המסמכים המוגשים במסגרת הבקשה, להחתים את הפקיד/ה על העתק ולשמור אותו.
 • מומלץ להחתים את הפקיד/ה על מסמך עם פירוט המסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה, ציון שם הפקיד ותאריך ההגשה.
 • משפחות חד הוריות - מתבצעת בדיקת קיום ידוע בציבור. אם עולה מהבדיקה כי קיים ידוע בציבור, הכנסותיו גם ייבדקו.
 • תוקף הזכאות לדיור בשיכון ציבורי הינו שנתיים ממועד החלטת הוועדה במשרד הבינוי והשיכון.
 • משרד הבינוי והשיכון אינו מחויב לאכלס את הזכאים בתקופת הזכאות אלא בהתאם למלאי הדירות המתפנות.
 • במידה שתוקף הזכאות תם ולא נמצא פתרון דיור לזכאים, על הזכאים לחדש זכאותם באמצעות החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה. זכאות מחודשת איננה אוטומטית ונבחנית מחדש על פי הנתונים המעודכנים, והכללים הנהוגים באותה עת.
 • חודשיים לפני תום תוקף הזכאות תישלח לזכאים הודעה על תום תוקף הזכאות והצורך בחידוש הבקשה.
 • הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות תקניות.
 • אם בתוך תקופת הזכאות חלו שינויים במצב האישי או במספר הילדים על הזכאים לדווח בצירוף מסמכים מתאימים באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.
 • דיירי השיכון הציבורי שהחזירו את דירותיהם אינם מחויבים בהצגת אישור המעיד על החזרת הדירה.
 • מקבלי סיוע קודם מהמשרד אינם נדרשים להציג מסמכים על מימוש הסיוע בעבר.
 • מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, זכאי לסיוע בשכר דירה בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה.

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.