הקדמה:

מי שהגיש בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, אל אחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם, ולא קיבל מענה במהלך התקופה הקבועה בחוק או שבקשתו נדחתה ללא נימוק מספק רשאי להגיש תלונה אל היחידה הממשלתית לחופש המידע
ניתן להגיש תלונה גם בנושאים נוספים הקשורים בחופש המידע: אי-פרסום מידע ייזום מכח החוק (הנחיות מנהליות ומידע סביבתי) ללא נימוק כדין, דרך חישוב האגרות או אי-פרסום דוחות שנתיים ודוחות ממונים במועד


מי שהגיש בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, אל אחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם, ולא קיבל מענה במהלך התקופה הקבועה בחוק או שבקשתו נדחתה ללא נימוק מספק רשאי להגיש תלונה אל היחידה הממשלתית לחופש המידע.

 • ניתן להגיש תלונה גם בנושאים נוספים הקשורים בחופש המידע: אי-פרסום מידע ייזום מכח החוק (הנחיות מנהליות ומידע סביבתי) ללא נימוק כדין, דרך חישוב האגרות או אי-פרסום דוחות שנתיים ודוחות ממונים במועד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שהגיש לאחד ממשרדי הממשלה או ליחידות הסמך שלהם בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ובקשתו נדחתה ללא נימוק מספק או שבקשתו לא נענתה כלל תוך המועד הקבוע בחוק.
 • מי שהגיש בקשה לאחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע והוא מעוניין להתלונן על דרך חישוב האגרה שהוא נדרש לשלם.
 • כל מי שמעוניין להתלונן על כך שמשרד ממשלתי (או יחידת סמך שלו) לא פרסם דוחות שנתיים או דוחות ממונים במועד או לא פרסם מידע ייזום מכוח החוק (הנחיות מנהליות ומידע סביבתי) ללא נימוק.
טיפ
לרשימת הרשויות שעליהן חל החוק ראו אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את התלונה באמצעות טופס תלונה מקוון או באמצעות שליחת מייל לכתובת הדוא"ל: Foiu-Tlunot@justice.gov.il.
 • לטופס התלונה או המייל יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מבקשת חופש המידע שהוגשה
  • התכתבויות קודמות הנוגעות לבקשה

שלבי ההליך

 • לאחר אישור קבלת התלונה והשלמת המסמכים הנדרשים (אם נדרשה השלמת מסמכים), התלונה נשלחת להתייחסות המשרד או יחידת הסמך עליהם הוגשה התלונה.
 • אם לא ניתנת תשובה למתלונן על ידי המשרד, תישלח על ידי היחידה טיוטת החלטה, אשר מורה למשרד לתקן את הליקוי בפעילותו (בדרך כלל על ידי מתן תשובה למתלונן).
  • לאחר קבלת התייחסות המשרד או יחידת הסמך לטיוטה, וככל שטרם ניתנה תשובה למתלונן על ידי המשרד, היחידה הממשלתית לחופש המידע מחליטה האם התלונה היא מוצדקת.
  • אם התלונה מוצדקת, היחידה לחופש המידע מורה למשרד בהחלטה כתובה על תיקון הליקוי.
  • הפונה מיודע בדבר השלבים ומקבל בסופו של דבר העתק של ההחלטה הסופית.

ערעור

 • ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד החלטת היחידה. את העתירה יש להגיש לבית המשפט לעניינים מינהליים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים