מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
שורה 180: שורה 180:
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a02001496-83.htm ע"ע (ארצי) 1496/02 נשואה זנקס בע"מ, נשואה זנקס ניהול השקעות בע"מ נ. גל ארז] (באתר נבו).
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a02001496-83.htm ע"ע (ארצי) 1496/02 נשואה זנקס בע"מ, נשואה זנקס ניהול השקעות בע"מ נ. גל ארז] (באתר נבו).
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a04001267-156.htm עע (ארצי) 1267/04, אלנה זכריה נ' עזבון המנוחה ליזה קימלמן] (באתר נבו) -  עובד זר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת גם אם המעסיק שלו נפטר ובגלל זה הסתיימו יחסי העבודה, וגם אם הוא לא מתכוון להמשיך לעבוד בישראל.  
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a04001267-156.htm עע (ארצי) 1267/04, אלנה זכריה נ' עזבון המנוחה ליזה קימלמן] (באתר נבו) -  עובד זר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת גם אם המעסיק שלו נפטר ובגלל זה הסתיימו יחסי העבודה, וגם אם הוא לא מתכוון להמשיך לעבוד בישראל.  
* דב"ע נד/101-3 יעקב עמנואל – שופרסל בע"מ,ואח' פד"ע כח 241
+
* דב"ע נד/101-3 יעקב עמנואל – שופרסל בע"מ, ואח' פד"ע כח 241
 
* [[אסור למעסיק לקזז סכומים כלשהם מתוך התשלומים המגיעים לעובד שפוטר והחליט לא לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת]]
 
* [[אסור למעסיק לקזז סכומים כלשהם מתוך התשלומים המגיעים לעובד שפוטר והחליט לא לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת]]
 
* [[עובדים זכאים להודעה מוקדמת בעת חילופי מעסיקים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה]]
 
* [[עובדים זכאים להודעה מוקדמת בעת חילופי מעסיקים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה]]

גרסה מ־13:18, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

מעסיקים המעוניינים לפטר עובדים, מחויבים לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב
מעסיק אינו רשאי לחזור בו מהודעת הפיטורים אלא בהסכמה של שניהם או במקרה שהודעת הפיטורים נמסרה ב"עידנא דריתחא"
המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא ("חלף הודעה מוקדמת")
אסור למעסיק לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה, ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה
למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


מעסיקים המעוניינים לפטר עובד, מחויבים לתת הודעה מוקדמת בכתב.

 • יחסי העובד-מעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר, בסיום יחסי העבודה בפועל).
 • במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת הפיטורים ועד סיום העבודה, המעסיק חייב להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן.
 • העובד מחויב במהלך אותה תקופה להעמיד את עצמו לרשות העבודה ולהמשיך לעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שנדרשו ממנו לפני כן.
 • החובה לתת לעובד הודעה מוקדמת חלה גם בעת פיטורים עקב חילופי מעסיקים. חובה זו חלה גם אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש. לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו בקישור הזה.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים והמעסיקים.

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק להודיע לעובד על הפיטורים בכתב ומראש, בהתאם לפרק הזמן שבו הועסק העובד במקום העבודה.
 • מעסיק שלא נתן התראה מוקדמת לעובד לגבי פיטוריו, ישלם לעובד פיצוי השווה לשכר הרגיל שהיה צריך לשלם לו בתקופת ההודעה המוקדמת ללא תנאים סוציאליים (ראו בהמשך תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)).
 • ייתכנו כללים נוספים לעובדים בענפי עבודה ספציפיים (כגון הוראות אלה, המיועדות לחברי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים).

פירוט הסיבות לפיטורים או להתפטרות

 • המעסיק אינו חייב לפרט בהודעה המוקדמת את הסיבות לפיטורים.

תקופת ההודעה המוקדמת

 • תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה.
 • ימי ההודעה המוקדמת הנדרשים לפי החוק נספרים באופן קלנדרי (כלומר, הכוונה אינה למספר ימי עבודה).

עובד במשכורת חודשית

 • עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.
 • עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.
דוגמה
מעסיק מעוניין לפטר עובד במשכורת חודשית בעל ותק של 4 חודשים.
 • בגין כל אחד מ-4 חודשי העבודה העובד זכאי ליום אחד של הודעה מוקדמת, כלומר סה"כ 4 ימים.
 • המשמעות היא שהעובד זכאי לקבל מהמעסיק הודעה בכתב על פיטוריו 4 ימים קלנדריים מראש.
דוגמה
מעסיק מעוניין לפטר עובד במשכורת חודשית בעל ותק של 9 חודשים.
 • בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים העובד זכאי ליום אחד של הודעה מוקדמת, כלומר 6 ימים.
 • בגין כל אחד מ-3 החודשים האחרונים (חודשים 9-7) העובד זכאי ל-2.5 ימים של הודעה מוקדמת, כלומר 7.5 ימים - ‏ 2.5 X‏ 3.
 • סך כל ימי ההודעה המוקדמת יהיה 13.5 ימים - ‏ 6 +‏ 7.5.
 • המשמעות היא שהעובד זכאי לקבל מהמעסיק הודעה בכתב על פיטוריו 13.5 ימים קלנדריים מראש.

עובד ששכרו משולם על בסיס יומי או שעתי

 • עובד בעל ותק של עד שנה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
 • עובד במהלך שנת עבודתו השנייה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.
 • עובד בשנת עבודתו השלישית זכאי ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.
 • עובד בעל ותק של 3 שנים ומעלה זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

הסכמה על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק.
 • אם בהסכם העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר, יש לנהוג לפי ההסכם.
 • אם לא נקבעה בהסכם תקופת הודעה ארוכה יותר, המעסיק אינו יכול לכפות על העובד המפוטר להישאר בעבודתו מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת.
דוגמה
 • מעסיק המעוניין לפטר עובד עם ותק של 4 שנים, נותן לו הודעה מוקדמת על פיטורים, ובמסגרתה נכתב כי הפיטורים ייכנסו לתוקף בעוד 3 חודשים.
 • העובד רשאי לעזוב את עבודתו בתום חודש לאחר מתן ההודעה (שזו תקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק) ואינו חייב להישאר בעבודה במשך 3 החודשים הכתובים בהודעה.
 • אם יעזוב בתום החודש, הדבר לא ייחשב כהתפטרות, והעובד יהיה זכאי לכל הזכויות המגיעות לו כמפוטר.
 • העובד רשאי כמובן לנצל את כל 3 חודשי ההודעה המוקדמת ולהישאר בעבודה עד לסיומן, אך כאמור, אינו חייב לעשות זאת.

חזרה מהודעת פיטורים

 • חזרה של מעסיק מהודעת הפיטורים אינה מבטלת את הפיטורים, אלא אם כן העובד הסכים לכך. זכותו של העובד לראות את הודעת הפיטורים תקפה, ולקבל פיצויי פיטורים בהתאם לחוק.
 • למרות זאת, אם הודעת הפיטורים נמסרה ב"עידנא דריתחא" (בעת מריבה או כעס), רשאי המעסיק לחזור בו ולבטל את הפיטורים.

יציאת העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 • אסור למעסיק לכפות על עובד לצאת לחופשה שנתית (על חשבון ימי החופשה שצבר) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מטעמים שאינם ענייניים.
 • במקרה שניתנה הודעה מוקדמת (גם אם מדובר בהודעת פיטורים של המעסיק וגם אם מדובר בהודעת התפטרות של העובד) אסור למעסיק לדרוש מהעובד כי ינצל את ימי החופשה שצבר (ושטרם נוצלו על ידו) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, וזאת רק על מנת להימנע מהחובה לשלם לו גם שכר עבור עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת וגם פדיון עבור ימי החופשה שלא ניצל.
 • במקרה שבכל זאת ידרוש המעסיק מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה עליו להוכיח כי הוצאת העובד לחופשה נעשתה כדין, כלומר שהמעסיק עשה זאת ממניעים ענייניים (הקשורים לצרכי העבודה) ובתום לב.
דוגמה
במקרים שבהם מפעל נסגר בתקופה מסוימת בשנה לטובת חופשה שנתית מרוכזת של כלל עובדיו, גם על עובד המפוטר או המתפטר יהא לצאת לחופשה השנתית באותו זמן כמו שאר העובדים.
דוגמה
אם הסתיים פרויקט שבו הועסק העובד, ואין עוד צורך בעבודתו, ניתן יהיה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת (החל מהיום ה-15 לתקופת ההודעה המוקדמת).

בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה, כלומר יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה.

דוגמה
אם עובד זכאי להודעה מוקדמת של 30 יום, ניתן להוציא אותו לחופשה של 16 יום לכל היותר, ולהבטיח ש-14 הימים הנותרים מתקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה.
 • במקרה שהעובד הוא המבקש לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, ניתן לאפשר לו זאת, בתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את חופשתו. עם זאת המעסיק אינו חייב לאשר לעובד לצאת לחופשה (אך עליו להתחשב בבקשת העובד ולסרב לבקשה רק מטעמים סבירים והגיוניים), ובמקרה כזה, בתום תקופת ההעסקה יהיה העובד זכאי לפדות את ימי החופשה שלא ניצל.
 • בכל מקרה אם תקופת ההודעה המוקדמת קצרה מ-15 ימים, לא ניתן בשום מקרה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
דוגמה
אם עובד זכאי להודעה מוקדמת של 12 יום, לא ניתן להוציאו לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, שכן לצורך הוצאת העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נדרש שלפחות 14 ימים לא ינוצלו לחופשה, ואילו תקופת ההודעה המוקדמת כולה אינה מכילה 14 ימים.

איסור חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת וימי מחלה או מילואים

חפיפה עם ימי מחלה
 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה שבה הוא שוהה בימי מחלה וזכאי לדמי מחלה (וזאת עד לכמות המקסימלית של ימי מחלה שמותר לעובד לצבור).
 • למרות זאת, אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שנעדר העובד עקב מחלתו, רשאי המעסיק לפטר את העובד בסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אפילו אם מועד זה חל בעת תקופת המחלה.
למידע נוסף
חפיפה עם ימי מילואים
 • לא ניתן לחפוף בין ימי ההודעה המוקדמת ושירות מילואים ואף עם החודש שלאחרי השירות.
 • אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים, תיעצר תקופת ההודעה המוקדמת עם תחילת השירות, והיא תימשך לאחר שחלפו 30 יום מתום השירות.
למידע נוסף

איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת וימי מחלה

 • לפי סעיף 4א(א) לחוק דמי מחלה, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה שבה הוא שוהה בימי מחלה וזכאי לדמי מחלה (וזאת עד לכמות המקסימלית של ימי מחלה שמותר לעובד לצבור).
 • למרות זאת, אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שנעדר העובד עקב מחלתו, רשאי המעסיק לפטר את העובד בסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אפילו אם מועד זה חל בעת תקופת המחלה.
 • חשוב לציין כי סעיף זה נחקק בשנת 2009 וקיימות פסיקות קודמות שסותרות אותו. מכיוון שהחוק הוא המאוחר בזמן, הוראת החוק הנ"ל היא הקובעת.

איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת ושירות מילואים

 • סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אוסר על פיטורי עובד במהלך התקופות הבאות:
  • בתקופת הימצאותו של העובד בשירות מילואים.
  • בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המלואים, אם שירות המילואים עלה על יומיים רצופים.
 • בתקופות אלה ניתן לפטר עובד רק בהיתר מטעם ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. לפרטים נוספים ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.
 • סעיף 41א(ג) לחוק קובע כי במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות שבהן אסור לפטר עובד בשל שירות מילואים כאמור לעיל (במהלך שירות המילואים, ושלושים יום לאחר שירות המילואים- אם שירות המילואים עלה על יומיים).
 • מהאמור לעיל עולה כי לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם הזמן שבו נמצא העובד בשירות מילואים ועם 30 הימים מתום שירות המילואים (אם שירות המילואים עלה על יומיים רצופים). תקופת ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל, או להמשיך, רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים.
דוגמה
עובד היה בשירות מילואים מיום 01.03.2015 ועד ליום 31.03.2015. מאחר ששירות המילואים עלה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד במהלך תקופת המילואים ושלושים יום לאחר תום שירות המילואים. מניין ימי ההודעה המוקדמת יחל רק ביום 01.05.2015.
 • אם ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים ולאחריה יצא העובד למילואים, מניין ימי ההודעה המוקדמת ייעצר במהלך התקופה שבה אסור לפטר את העובד בשל שירות המילואים (במהלך שירות המילואים ושלושים יום לאחר שירות המילואים, אם שירות המילואים עלה על יומיים).
דוגמה
ביום 01.04.2015 ניתנה לעובד הודעה מוקדמת של 30 יום לפני פיטורים. לאחר כשבועיים, ביום 15.04.2015 יצא העובד לשירות מילואים עד ליום 15.05.2015. המשך המניין של ימי ההודעה המוקדמת יחול החל מיום 15.06.2015, והפיטורים יכנסו לתוקף ביום 01.07.2015.
 • יש לשים לב כי איסור החפיפה בין ההודעה המוקדמת לשירות המילואים חל רק כאשר מדובר בהודעה מוקדמת לפיטורים. במקרה שבו העובד מתפטר במהלך שירות המילואים, אין איסור בחוקי העבודה לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת להתפטרות עם שירות המילואים.

תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)

 • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם המדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (חלף הודעה מוקדמת).
 • בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעסיק, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות, והוא אינו זכאי להפרשות לקופות גמל ולביטוח פנסיוני, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם העבודה או הסכם קיבוצי, או שקיים נוהג במקום העבודה לעניין זה.
 • היות שבתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעסיק, העובד אינו זכאי יותר לזכויות שניתנו לו במהלך עבודתו מכח חוזה העבודה, כגון הזכות לרכב צמוד, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים.
 • במקרה שהמעסיק ויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל הן תמורת הודעה מוקדמת והן פדיון חופשה שנתית (ככל שעומדים לרשותו ימי חופשה צבורים שהוא לא ניצל)
דוגמה
עובד שעבד במשך 4 שנים במקום העבודה ופוטר בהודעה מוקדמת של שבוע, זכאי לתשלום בגובה של 23 ימים, שכן על-פי חוק מגיעה לו הודעה מוקדמת של חודש ימים.
דוגמה
 • עובד שעבד במשך 4 שנים במקום העבודה, פוטר מעבודתו.
 • העובד נתן למעסיק ביום 01.01.2015 הודעה על כוונתו לסיים את העבודה ביום 01.02.2015 (הודעה מוקדמת של חודש כפי שנדרש בחוק).
 • אם המעסיק אינו מעוניין להמשיך להעסיק את העובד במהלך חודש ינואר אלא להפסיק את העסקתו לאלתר, הוא רשאי להודיע לעובד על הפסקת עבודתו המיידית (ב-01.01.2015), אולם עליו לשלם לו שכר עבור החודש שבו הוא היה אמור להמשיך לעבוד (חודש ינואר) למרות שפועל לא עבד בו.
 • המעסיק אינו צריך לשלם לעובד רכיבים, כמו: הוצאות נסיעה, הפרשות לביטוח פנסיוני והפרשות קרנות השתלמות עבור חודש ינואר, וחודש זה לא ייחשב כחודש עבודה לצורך צבירת ימי מחלה, צבירת ימי חופשה או וותק לצורך פיצויי פיטורים.
 • מועד סיום ההעסקה יהיה 01.01.2015.
 • חשוב להדגיש, אם העובד הגיש הודעת התפטרות, והמעסיק מתעקש שהעובד יסיים לאלתר את העסקתו ולא להעסיק את העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, הרי שגם במקרה כזה על המעסיק לשלם חלף הודעה מוקדמת, למרות שהעובד הוא שיזם את סיום ההעסקה ולא פוטר.
דוגמה
עובר זר בסיעוד שמעסיקו נפטר, והעסקתו הופסקה, זכאי לקבל מלבד שכרו האחרון ושאר זכויותיו הסוציאליות, גם חלף הודעה מוקדמת בשל הפסקת עבודתו המיידית. למידע נוסף ראו זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר.

ניכוי דמי ביטוח לאומי מתשלום "חלף הודעה מוקדמת"

 • יש לנכות דמי ביטוח לאומי מתשלום "חלף הודעה מוקדמת" ששולם עבור התקופה הקבועה בחוק. תשלום "חלף הודעה מוקדמת" שניתן לעובד לתקופה שמעבר לכך (לפי הסכם קיבוצי, חוזה אישי וכו') פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • הדיווח על התשלום יתייחס לחודש ששולם עבורו, גם אם בפועל הוא שולם במועד מוקדם או מאוחר יותר.
 • למידע נוסף, ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 20.01.2009.

הקלות במס הכנסה לעובד המקבל תשלום "חלף הודעה מוקדמת"

עובד שפוטר ולא הגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, ללא הסכמת המעסיק

 • עובד שפוטר והפסיק מרצונו את עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, ללא הסכמת המעסיק, ייחשב כמי שהפר את חוזה העבודה בין הצדדים.
 • אסור למעסיק לקזז, על דעת עצמו, סכומים כלשהם מתוך התשלומים אשר להם זכאי העובד בסיום תקופת העבודה, כפיצוי על הנזקים שנגרמו עקב הפרת חובתו של העובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • אם עובד שפוטר הפסיק על דעת עצמו את עבודתו ולא המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק להגיש נגדו תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה ושם עליו להוכיח את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעזיבתו המוקדמת של העובד.
 • לקריאת פסק הדין בנושא זה לחץ כאן.

דמי אבטלה בתקופת ההודעה המוקדמת

 • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, העובד ממשיך לעבוד ואינו זכאי לדמי אבטלה.
 • אם העובד פוטר מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת (או שניתנה לו הודעה מוקדמת קצרה מזו הקבועה בחוק) והוא קיבל בתמורה תשלום "חלף הודעה מוקדמת", הוא אינו זכאי לדמי אבטלה עבור התקופה שבעבורה הוא מקבל תשלום זה.
דוגמה
עובד שהועסק מספר שנים, ופוטר מידית ללא הודעה מוקדמת, וקיבל תשלום "חלף הודעה מוקדמת בגובה שכר חודשי (שכן הוא זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים), אינו זכאי לדמי אבטלה במהלך החודש הראשון שלאחר פיטוריו.

חשוב לדעת

 • למעסיק אסור לקבוע בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת קצרה מזו הקבועה בחוק. להסכם כזה אין תוקף גם אם העובד הסכים לו.
 • היעדרות של אישה בעת חופשת לידה לא פוגעת בזכויותיה התלויות בוותק. מכאן עולה כי בחישוב תקופת הודעה מוקדמת (לפיטורים או להתפטרות), צריך לקחת בחשבון גם את תקופת חופשת הלידה. מנגד, אין לקחת בחשבון תקופה של חופשה ללא תשלום.
 • החובה של המעסיק לתת הודעה מוקדמת לפיטורים חלה גם אם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום (חל"ת).
 • שירות התעסוקה מציע למעסיקים שירות של ליווי עובדיהם בתהליך הפיטורין. במסגרת הליווי, יסופקו לעובדים המפוטרים, בין היתר, כלים ומיומנויות שיסייעו להם להשתלב מחדש בעולם התעסוקה. למידע נוסף ראו סיוע למעסיקים מטעם שירות התעסוקה בליווי עובדיהם בתהליך הפיטורין.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים