שורה 12: שורה 12:
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
|  [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb013.pdf תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור]
 
|  [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb013.pdf תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור]
|  [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb012.pdf תצהיר על פרטי אחים ואחיות]
+
|  [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb017.pdf טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור]
 
|  [[מדיה:דוח סוציאלי נשים מוכות לסיוע בשכר דירה.pdf|דו"ח סוציאלי לנשים מוכות]]  
 
|  [[מדיה:דוח סוציאלי נשים מוכות לסיוע בשכר דירה.pdf|דו"ח סוציאלי לנשים מוכות]]  
 
}}
 
}}

גרסה מ־18:13, 25 ביולי 2016

הקדמה:

מי שעונים על תנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה ומעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
תוקף תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה
ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ש"ח (נכון ל-2016)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה היא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מסמכים נדרשים

 • בעת ההרשמה לצורך הוצאת תעודת הזכאות יש להגיע עם:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח).
  • תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים עם מגיש הבקשה.
 • בנוסף, יש לצרף את המסמכים הבאים, בהתאם לכל מקרה:
מבקשי הסיוע מסמכים נדרשים
עובדים שכירים 6 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
עובדים עצמאים
 • אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים.
 • בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
מקבלי גמלת הבטחת/השלמת הכנסה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
נשים בהריון אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
מקבלי קצבת נכות

אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי:

 • קבלת הקצבה בחודש הקודם.
 • סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה).
 • אחוזי הנכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • האם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
עולים תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
מקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
נכי המלחמה בנאצים אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
הורים יחידים תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
גרושים תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
מקבלי קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי אישור על קבלת הקצבה.
נשואים תעודת נישואין + צילום נאמן למקור.
מי שנרשמו לנישואין אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
ידועים בציבור

טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור.

 • יש לחתום על הטופס בפני עורך דין.
 • אם יש לבני הזוג "תעודת זוגיות" מטעם משפחה חדשה, אין צורך לחתום על טופס ההצהרה בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
נשים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו
 • אישור מעודכן מהרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. (בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תחשב כפתיחת תיק גירושין).
 • תעודת נישואים מקורית.
 • פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה שבו נדון עניין הגירושין.
אלמנים תעודת פטירה של בן/בת הזוג.
נשים עגונות אישור מטעם הרבנות לגבי עגינות.
נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) דו"ח סוציאלי.
חיילים בודדים אישור מקצין העיר על שירות סדיר ותעודת חייל בודד.

המשך ההליך

 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 • על-מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה. לפרטים נוספים, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.
 • תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש חלק מהאישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לתוקף שנקבע לגבי כל אישור:
סוג האישור תוקף האישור
אישורים למשפחות הזכאיות בהתאם למבחן הכנסות שנה אחת
אישורים על גמלת הבטחת הכנסה וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי 3 חודשים
אישורים על קצבאות לקשישים מהמוסד לביטוח לאומי ללא הגבלת זמן
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה שנה אחת
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.

מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה

 • בכל שלב ניתן להחליף את החברה שסיפקה את שירותי הסיוע, אם מעוניינים לעבור לחברה אחרת.
 • לשם כך, יש להגיע לסניפי החברה שמעוניינים לעבור אליה ולחתום על טופס מעבר.
 • החברה שסיפקה להם את שירותי הסיוע תעביר את תיק הסיוע לחברה השנייה.

ערעור

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת מהחברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.
 • במהלך תקופת הזכאות יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי ושינויים לגבי בעלות על דירות, תעסוקה, הכנסה וכדומה.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.