הקדמה:

זכאים לסיוע בשכר דירה המעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות כתנאי לקבלת הסיוע
תוקף תעודת הזכאות הנו עד שנה מיום הגשת הבקשה והנפקתה כרוכה בעלות של 95 ש"ח (נכון לחודש 10.2012)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה היא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 1. בעת הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לספק את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח) וכן תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש הבקשה.
  • חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא נחתם עם בני משפחה מקרבה ראשונה.
  • אסמכתא מבנק בה רשום מספר חשבון להעברת תשלום, מספר הסניף ומספר הבנק (צילום של שיק או דף חשבון בנק).
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש) מאחד הגורמים הבאים:
   • אישור על שירות בצה"ל מקצין העיר. באישור צריכים להיות הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, מספר אישי, תקופת השירות מתאריך עד תאריך וכן פירוט תקופת השירות בשנים, חודשים וימים.
   • אישור על שירות לאומי, מאחד מהגופים הבאים: האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל, עמינדב- אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, עירית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הבטחון, משרד החינוך.
  • אם יש למגיש/ת הבקשה אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
   • צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
   • צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות (כולל מגיש/ת הבקשה)
   • תצהיר המכיל את פרטי האחים או האחיות.
  • אם יש למגיש/ת הבקשה אח/ות שנפטר/ה, יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
   • תעודת פטירה של האח/ות שנפטר/ה.
   • תמצית מרשם אוכלוסין של האח/ות שנפטר/ה.
   • אם אין אפשרות להמציא את אחד מהמסמכים הנ"ל, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחים ואחיות.
 2. יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
  • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות היא 30 ש"ח.
 3. לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנה הזכאי.
 4. עם הנפקת תעודת הזכאות יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת, ואז ניתן לקבל סיוע ראשון.

מסמכים נוספים שיש לצרף בהתאם למקרה

 • שכירים: 6 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
 • עצמאים: אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים. בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה): אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
 • נשים בהריון: אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
 • מקבלי קצבת נכות:
  • מי שמתקיים מקצבת נכות יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • במקרה שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית, יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
 • עולים: יש לצרף תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 • קשישים: קשישים המקבלים השלמת הכנסה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים: אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) יצרפו את המסמכים הבאים:
 • נשואים או מי שנרשם לנישואין: תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
  • זוג שעלה לארץ כזוג נשוי: תעודת עולה. בטופס הבקשה לסיוע בדיור ימולא תאריך קבלת מעמד עולה.
  • זוג שאינו נשוי בנישואין דתיים: אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין ותאריך הנישואין.
 • ידועים בציבור: יש למלא 'טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור'.
 • גרושים: תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
  • מסמכים אלו ידרשו גם מזוג שאחד או שני בני הזוג הינם גרושים לשעבר.
  • כאשר מבקש הזכאות עלה לארץ כגרוש/ה תהווה תעודת העולה בה רשום המעמד האישי ופרטי הילדים, אם ישנם, תחליף להסכם גירושין ותעודת גירושין.
  • אם היתה בבעלות המבקש דירה, יש להציג חוזה מכירה או אישור מס רכוש עם תאריך המכירה.
  • אם המבקש התגורר בדירה בדיור ציבורי, יש להציג אישור על החזרת הדירה.
 • נשים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו יצרפו את המסמכים הבאים:
  • אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. (בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תחשב כפתיחת תיק גירושין).
  • תעודת נישואים מקורית.
  • פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה, שבו נדון עניין הגירושין.
  • במידה והיתה בבעלות המבקש דירה, יש להציג חוזה מכירה או אישור מס רכוש עם תאריך המכירה.
  • במידה והמבקש התגורר בדירה בדיור ציבורי, יש להציג אישור החזרת הדירה.
 • אלמנים: יש לצרף תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עגונות: יש לצרף אישור של הרבנות על עגינות.
 • נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) יצרפו דו"ח סוציאלי.
 • חייל בודד: יש לצרף אישור קצין העיר על שירות סדיר או שירות לאומי ותעודת חייל בודד.
 • חייל בודד בשירות לאומי: אישור על שירות לאומי.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בועדה המתאימה:
 1. ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 2. הועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
  • אם הערעור נדחה ע"י הועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המסייעת בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק.
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים.
  • למטופלים בשרותי הרווחה: דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה.
  • במידת הצורך: אישורים רפואיים התומכים בערעור.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • כדי לקבל את הסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי, ניתן לפנות לכל אחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה ולאו דווקא לסניף שבו בוצעה ההרשמה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת החברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.
 • תוקף תעודת הזכאות הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור לזכאים רגילים, שישה חודשים לנכים שנקבע להם אי כושר השתכרות זמני, שלושה חודשים למקבלי קצבאות הבטחת הכנסה ומזונות ותקופות ארוכות יותר לעולים חדשים.
 • במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.