הקדמה:

מי שעונים על תנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה ומעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
תוקף תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה
ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ש"ח (נכון ל-2016)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה היא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מסמכים כלליים

 1. בעת הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לספק את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח) וכן תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש הבקשה.
  • חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא נחתם עם בני משפחה מקרבה ראשונה.
  • אסמכתא מבנק בה רשום מספר חשבון להעברת תשלום, מספר הסניף ומספר הבנק (צילום של שיק או דף חשבון בנק).
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש) מאחד הגורמים הבאים:
   • אישור על שירות בצה"ל מקצין העיר. באישור צריכים להיות הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, מספר אישי, תקופת השירות מתאריך עד תאריך וכן פירוט תקופת השירות בשנים, חודשים וימים.
   • אישור על שירות לאומי מאחד מהגופים הבאים: האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל, עמינדב- אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, עיריית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הבטחון, משרד החינוך.
  • אם יש למגיש/ת הבקשה אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
   • צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
   • צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות (כולל מגיש/ת הבקשה)
   • תצהיר המכיל את פרטי האחים או האחיות.
  • אם יש למגיש/ת הבקשה אח/ות שנפטר/ה, יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
   • תעודת פטירה של האח/ות שנפטר/ה.
   • תמצית מרשם אוכלוסין של האח/ות שנפטר/ה.
   • אם אין אפשרות להמציא את אחד מהמסמכים הנ"ל, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחים ואחיות.

מסמכים ספציפיים שיש לצרף בהתאם למקרה

 • שכירים: 6 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
 • עצמאים: אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים. בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה): אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
 • נשים בהריון: אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
 • מקבלי קצבת נכות:
  • מי שמתקיים מקצבת נכות יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • אם אחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית, יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
 • עולים: יש לצרף תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 • מקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים: אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) יצרפו את המסמכים הבאים:
 • נשואים או מי שנרשם לנישואין: תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
  • זוג שעלה לארץ כזוג נשוי: תעודת עולה. בטופס הבקשה לסיוע בדיור ימולא תאריך קבלת מעמד עולה.
  • זוג שאינו נשוי בנישואין דתיים: אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין ותאריך הנישואין.
 • ידועים בציבור: יש למלא 'טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור'.
 • גרושים: תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
  • מסמכים אלו ידרשו גם מזוג שאחד או שני בני הזוג הינם גרושים לשעבר.
  • כאשר מבקש הזכאות עלה לארץ כגרוש/ה תהווה תעודת העולה בה רשום המעמד האישי ופרטי הילדים, אם ישנם, תחליף להסכם גירושין ותעודת גירושין.
  • אם היתה בבעלות המבקש דירה, יש להציג חוזה מכירה או אישור מס רכוש עם תאריך המכירה.
  • אם המבקש התגורר בדירה בדיור ציבורי, יש להציג אישור על החזרת הדירה.
 • נשים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו יצרפו את המסמכים הבאים:
  • אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. (בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תחשב כפתיחת תיק גירושין).
  • תעודת נישואים מקורית.
  • פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה, שבו נדון עניין הגירושין.
  • אם היתה בבעלות המבקש דירה, יש להציג חוזה מכירה או אישור מס רכוש עם תאריך המכירה.
  • אם המבקש התגורר בדירה בדיור ציבורי, יש להציג אישור החזרת הדירה.
 • אלמנים: יש לצרף תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עגונות: יש לצרף אישור של הרבנות על עגינות.
 • נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) יצרפו דו"ח סוציאלי.
 • חייל בודד: יש לצרף אישור קצין העיר על שירות סדיר או שירות לאומי ותעודת חייל בודד.
 • חייל בודד בשירות לאומי: אישור על שירות לאומי.

המשך ההליך

 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 • על-מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה. לפרטים נוספים, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.
 • תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש חלק מהאישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לתוקף שנקבע לגבי כל אישור:
סוג האישור תוקף האישור
אישורים למשפחות הזכאיות בהתאם למבחן הכנסות שנה אחת
אישורים על גמלת הבטחת הכנסה וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי 3 חודשים
אישורים על קצבאות לקשישים מהמוסד לביטוח לאומי ללא הגבלת זמן
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה שנה אחת
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.

מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה

 • בכל שלב ניתן להחליף את החברה שסיפקה את שירותי הסיוע, אם מעוניינים לעבור לחברה אחרת.
 • לשם כך, יש להגיע לסניפי החברה שמעוניינים לעבור אליה ולחתום על טופס מעבר.
 • החברה שסיפקה להם את שירותי הסיוע תעביר את תיק הסיוע לחברה השנייה.

ערעור

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת מהחברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.
 • במהלך תקופת הזכאות יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי ושינויים לגבי בעלות על דירות, תעסוקה, הכנסה וכדומה.

חקיקה ונהלים

מקורות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.