תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן להזמין חייב לבירור בהוצאה לפועל אם עברו 30 יום מרגע המצאת האזהרה לחייב
חייב יוזמן לבירור אם הוא אינו משלם את החוב, אם לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, לא הביא מידע ומסמכים שדרושים להוכחת יכולתו ללא כל הסבר סביר, לא מילא אחר צו תשלומים או לא צירף מסמכים שנדרשים לבקשה למתן צו תשלומים
חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • במקרים מסוימים המפורטים למטה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לבירור.
 • מטרת הבירור היא לבדוק מדוע החייב אינו עומד בתשלום החוב או אינו משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל בבדיקת יכולתו לשלם או מדוע אינו ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הרשם רשאי לזמן חייב לבירור בתנאי שעברו 30 ימים מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב, ורק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
 1. החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 2. החייב לא הוכיח את מידת יכותו לפרוע את החוב או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
 3. החייב לא צירף לבקשה לצו תשלומים את המסמכים הדרושים או שלא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם ההוצאה לפועל;
 4. החייב לא מילא אחר צו תשלומים.

למי ואיך פונים

 • הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כצוצאה מבקשה שמגיש הזוכה.
 • זוכה שמעונים להזמין את החייב לבירור יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס 844 - בקשות זוכה.
 • יש לסמן סעד מס' 172 ("זימון חייב לבירור") ולמלא בתחתית הטופס את הנימוקים לבקשה.

שלבי ההליך

הערת עריכה
כיצד מתבצע הבירור?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)
 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימציא לחייב הזמנה לבירור.
 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.

בירור שלא בנוכחות הזוכה

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקיים את הבירור גם שלא בנוכחות הזוכה.
 • כאשר התקיים בירור שלא בנוכחות הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים בירור נוסף בנוכחותו.
הערת עריכה
האם זה בקשה בכתב או על גבי טופס?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)

ערעור

הערת עריכה
רלוונטי בכלל? מעשי? לא נראה לי שיש משהו מעשי בערעור על ההחלטה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)

חשוב לדעת

 • אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור, והוא לא התייצב במועד, יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
 1. צו עיכוב יציאה מהארץ
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי