הקדמה:

מידע2- תנאי למתן הצו הוא שהקטין נתן את הסכמתו למתן הצו והוא מיוצג על ידי סניגור, אם הוא מתחת לגיל 14
בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה.
אם הקטין לא נתן את הסכמתו למתן הצו, הוא חייב להיות מיוצגעל ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14
הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, אזי יוחזק במעון סגור לתקופה שלא תעלה על 70 יום, אלא אם בית המשפט האריך תקופה זו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סעיף 20א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) קובע שבתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה.

 • הצו יינתן אם בית המשפט סבור, לאחר שהובאה בפניו חוות דעתו של קצין המבחן, כי מסירתו של הקטין להשגחתו של קצין מבחן אינה מספקת בנסיבות העניין, וכי טובת הקטין דורשת זאת.
 • בית המשפט רשאי לתת צו כזה רק אם נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין או שהקטין הודה שאין מחלוקת לגבי קיומן של ראיות לכאורה.
  • בית המשפט רשאי לתת צו להחזקה הקטין במעון לצורך הסתכלות, גם אם לא נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הקטין, בתנאי השקטין מיוצג על ידי סניגור והוא וסניגורו הסכימו למתן הצו.
 • הצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות יינתן בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הקטין מיוצג על ידי סניגור, אולם אם גילו של הקטין מעל 14, אין חובה שיהיה מיוצג אך על בית המשפט להשתכנע שלא ייגרם לו נזק .
  2. הקטין הסכים למתן הצו, או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הוצאת הצו גם ללא הסכמת הקטין. במקרה שהקטין לא הסכים להוצאת הצו, הוא חייב להיות מיוצג על-ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14.
 • הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, אזי יוחזק במעון סגור לתקופה שלא תעלה על 70 יום.
 • בית המשפט רשאי להאריך את תקופת שהייתו של הקטין במעון או מעון נעול למשך 30 יום נוספים.
 • במידה וצו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות ניתן לגבי קטין עצור, לא תינתן לקטין חופשה מהמעצר במהלך תוקפו של צו ההחזקה, אלא באישורו של בית המשפט לנוער

פעולות שינקטו במעון או במעון הנעול

 • החזקת קטין במעון או במעון נעול לצורכי הסתכלות, תכלול אחד או יותר מהפעולות הבאות:
  • עריכת אבחונים לקטין במעון.
  • בדיקת תפקודו ההתנהגותי והחברתי של הקטין במעון.
  • גיבוש ממצאים והמלצות לאור הבדיקות שנערכו.

שינוי או ביטול צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות

  • בית המשפט רשאי , לבקשת קצין מבחן, הממונה על המעונות או הקטין לעשות את הפעולות הבאות:
  • לשנות או לבטל את צו ההחזקה במעון לצורכי הסתכלות.
  • לתת כל הוראה הנדרשת לביצועו
  • להאריך את הצו לתקופה נוספת של עד 30 יום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

קטין- נער/ה בני 12-18 שנה, אשר הוגש נגדם כתב אישום.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לנוער לתת צו להחזקת קטין במעון לצורך הסתכלות ניתן לערער לבית המשפט המחוזי ( מידה והדיון התקיים בבית משפט השלום).
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לפני בית המשפט העליון.

חשוב לדעת

 • ממצאים שהתקבלו מהאבחונים והבדיקות שנערכו לקטין בעת שהותו במעון לצורך הסתכלות, לא ישמשו ראיה נגד הקטין בהליך הפלילי, למעט לשם קביעת דרכי הטיפול בו.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות