הקדמה:

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר ברוב רגיל של בעלי הדירות
בעל דירה יחיד אינו יכול להתקין מתקן גז נפרד לאספקת גז לדירתו
למידע נוסף ראו סעיף 59ד בחוק המקרקעין
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות, ניתן להחליף את ספק הגז בבית משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית .

 • מערכת גז מרכזית- זוהי מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשתי דירות אור יותר.
 • ההוראות בדבר החלפת ספק גז מצויות בסעיף 59ד לחוק המקרקעין


מי זכאי?

 • בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר , בתנאי שיש הסכמה בכתב של יוותר ממחצית בעלי הדירות

.

תהליך מימוש הזכות

על מנת להחליף את ספק הגז למערכת הגז המרכזית בבית משותף, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 • הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות .
 • לאחר שתושג הסכמה כאמור, ועד הבית יעביר הודעה בכתב לספק הקיים על סיום ההתקשרות לפחות 15 יום מראש.
 • הספק, מצדו, יבצע את התהליכים הבאים:
  • יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז שאינם שייכים לבעלי הדירות בתוך 15 יום ממועד מסירת ההודעה על סיום ההתקשרות.
  • יחזיר לדיירים את דמי הפיקדון שקיבל עם תחילת ההתקשרות. הספק יחזיר את דמי הפיקדון במועד הפירוק או בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.
  • יחזיר את המצב בבניין לקדמותו במקרה שנגרם נזק לרכוש המשותף כתוצאה מהפירוק.

סכסוך בין דירי הבית המשותף בנוגע להחלפת ספק ראשי

 • בסכסוכים בין דיירי הבית המשותף בנוגע להחלפת ספק גז יש למפקח על רישום המקרקעין סמכות שיפוט ייחודית.*
 • מידע אודות אופן הגשת התביעה בפני המפקח ראה הגשת תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין


חשוב לדעת

 • לאחר החלפת הספק, לא יהיו בעל דירות הקשורות למערכת רשאים להתקין מתקן גז נפרד לדירתם.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מידע על התקשרות עם ספק גז או החלפת ספק גז באתר משרד האנרגיה והמים.


מקורות