(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> | חשוב = <!-- דוגמה...")
 
שורה 37: שורה 37:
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
===בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
===בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
** בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך  תוגש  בhttps://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute.docx טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016"].  
+
** בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך  תוגש  עך גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_dispute/he/request_urgent_relief_other_way_request_to_settle_disputedocx טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016"].  
 
** יש למלא את הפרטים המלאים של המבקש והמשיב.
 
** יש למלא את הפרטים המלאים של המבקש והמשיב.
 
** לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות לרבות לעניין הדחיפות;  
 
** לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות לרבות לעניין הדחיפות;  
שורה 43: שורה 43:
 
** הייתה הבקשה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
 
** הייתה הבקשה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
 
** הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
 
** הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
 +
 
===בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
===בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך===
 
** יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים".]
 
** יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/suspension_or_extending_of_proceedings_period/he/suspension_or_extending_of_proceedings_period.docx טופס "בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים".]

גרסה מ־12:50, 12 ביולי 2021

הקדמה:


בתי המשפט לענייני משפחה הדנים בסכסוך משפחתי, מחוייבים לקבל החלטה בתוך 14 ימים כאשר מוגשת בקשה שעניינה הבטחת הקשר שבין הורה לילד או שמירת מוגנותו של הילד.

 • הבקשה יכולה להיות מוגשת בין אם בין הצדדים מתנהל הליך של יישוב סכסוך ובין אם בין הצדדים מתנהל הליך בבית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני המשפחה המנהלים הליך בבית המשפט לענייני משפחה ומגישים בקשה סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד במסגרת התובענה העיקרית בעניין של סכסוך משפחתי.
 • בני משפחה המנהלים הליך ביחידת הסיוע ומבקשים להגיש כל אחד מהבקשות הבאות:
  • בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, לפי העניין;
  • בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם
  • בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים צורך הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום, עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג או של אחד מהם
  • בקשה דחופה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים במקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם

למי ואיך פונים

 • אם הסמכות היא של בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה אליו משוייכים הצדדים.
 • אם הסמכות היא של ערכאה דתית מוסמכת, יש לפנות אליה (האם הערכאות הדתיות כפופות לנוהל? נראה שלא).

שלבי ההליך

בקשה לסעד דחוף כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך

  • בקשה לסעד דחוף במהלך הליך יישוב סכסוך תוגש עך גבי טופס "בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו-2016".
  • יש למלא את הפרטים המלאים של המבקש והמשיב.
  • לבקשה לסעד דחוף יש לצרף אסמכתאות לרבות לעניין הדחיפות;
  • הבקשה תיערך בצורה קצרה ותמציתית ותכלול אך ורק את עיקרי העובדות הדרושות לצורך הדיון בהן.
  • הייתה הבקשה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, תכלול אך ורק פרטים בעניין הכנסות הצדדים וצורכי הילדים.
  • הבקשה תוגש ב-2 עותקים לבית המשפט לענייני משפחה לו הסמכות לדון בבקשה לפי מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.

בקשה לקיצור תקופה עיכוב ההליכים כאשר הצדדים נמצאים בהליך יישוב סכסוך

קביעת מועד

 • בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר הגשת הבקשה, וייתן הוראות לגבי מועד הגשת תגובה לבקשה.
 • כל עת במהלך ההליך המשפטי, ואף בטרם הדיון, רשאי בית המשפט ליתן הוראות על פי שיקול דעתו במסגרת הסמכויות שנתונות לו לפי כל דין.
 • בימ"ש רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת, שלא יתקיים דיון בתוך 14 ימים אם הוא סבור שהבקשה לא מתאימה להתברר במועד האמור.
 • יש לבימ"ש סמכות למתן החלטות טרם הדיון.
 • יש לבימ"ש סמכות לקבוע מי יהיה השופט שידון.

13. אם הסמכות היא של בית הדין הרבני – אין בימ"ש למשפחה סמכות.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבקשות לסעד דחוף ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות