מ (הדף חדש:עדות וחקירה של אנשים עם מוגבלות שכלית הועבר לדף חדש:חקירה של אנשים עם מוגבלות שכלית)
(אין הבדלים)

גרסה מ־14:04, 18 ביוני 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

במקרים בהם אנשים עם מוגבלות שכלית צריכים לעבור חקירה משטרתית, החוק קובע התאמות לצרכיהם המיוחדים.
תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשים עם מוגבלות שכלית, אשר נדרשים להיחקר על ידי המשטרה כמתלוננים, כעדים או כחשודים.
 • החוק מגדיר "אדם עם מוגבלות שכלית" כאחד מאלה:
  • מי שאובחן כאדם עם פיגור שכלי על ידי ועדת אבחון.
  • אדם עם לקות שכלית אחרת, שבגללה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות.
  • אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת (כולל אוטיזם), שבגללה מוגבלת יכולתו להיחקר או למסור עדות.

חקירה משטרתית

חוקר מיוחד

 • ככלל, כאשר אדם עם מוגבלות שכלית נדרש להיחקר על ידי המשטרה, יש להפנות אותו לחוקר מיוחד - חוקר שעבר הכשרה מיוחדת לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלית.
 • חוקר מיוחד יכול להיות אחד מאלה:
  • פסיכולוג
  • עובד סוציאלי
  • קרימינולוג קליני
  • אדם שעבר הכשרה בתחום החינוך המיוחד
 • החקירה יכולה להתבצע על ידי חוקר משטרה רגיל במקרים הדחופים והחריגים הבאים:
  • למניעה של שיבוש חקירה
  • למניעת סכנה לחיי אדם ולשלומו
  • לאפשר את מעצרם של חשודים נוספים
  • לצורך גילוי ראיה

יידוע האפוטרופוס

 • לרוב, חקירת אדם עם מוגבלות שכלית בידי חוקר מיוחד תיעשה בידיעת האפוטרופוס שלו.
 • במקרים מיוחדים, כפי שיפורטו, ניתן לבצע חקירה בטרם הודיעו לאפוטרופוס:
 • במקרה שבו האדם עם המוגבלות ביקש כי לא תימסר לאפוטרופוס הודעה על חקירתו - אלא אם כן הממונה על החקירה (לאחר שנועץ עם החוקר המיוחד) החליט להודיע לאפוטרופוס, משום שטובתו של האדם עם המוגבלות מחייבת זאת.
 • במקרה שבו יש קושי ליידע את האפוטרופוס במאמץ סביר, והממונה על החקירה (לאחר שנועץ עם החוקר המיוחד) החליט כי המתנה ליידוע האפוטרופוס עלולה לגרום לאחד מאלה:
 1. לסכל את חקירת העבירה או לשבשה
 2. לסכל מניעת פשע
 3. ליצור סיכון לחיי אדם או לשלומו
 4. למנוע מעצר חשודים נוספים או גילוי ראיה
 • במקרה שבו לדעת הממונה על החקירה (לאחר שנועץ עם החוקר המיוחד) נכון יהא לבצע את החקירה ללא יידוע האפוטרופוס, בשל אחת מהסיבות הבאות:
 1. מטעמים של טובת האדם עם המוגבלות, או טובת החקירה שאינם פוגעים בטובת האדם, כאשר החשוד בביצוע העבירה הוא בן משפחתו של האדם עם המוגבלות השכלית, אפוטרופסו או בן משפחתו של האפוטרופוס.
 2. בשל חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של האדם עם המוגבלות השכלית.
 • בכל המקרים אשר צוינו לעיל, ואשר בהם נחקר האדם ללא ידיעת האפוטרופוס שלו - יש להודיע לאפוטרופוס על החקירה ברגע שבו חדל להתקיים הטעם לאי היידוע.

תיעוד החקירה

 • יחקירת אדם עם מוגבלות שכלית תתועד, ככל האפשר, בתיעוד חזותי, תיעוד קולי ותיעוד בכתב.

נוכחות בפעולות חקירה

 • אם במהלך החקירה מבקשת המשטרה לבצע פעולות בהן נדרשת נוכחות או השתתפות אדם עם מוגבלות שכלית - האדם עם המוגבלות השכלית יוכל להשתתף או להיות נוכח באותה פעולה רק בהתאם להוראותיו של חוקר מיוחד.

חוקים ותקנות

מקורות

endarticle

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי