תבנית:מושג/תחילת טור ימני


תבנית:מושג/סיום הקדמה

תנאים שנקבעו בחוק, לאישור פונדקאות ( אישור הסכם לנשיאת עוברים)

 • ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג.
 • הצדדים להסכם הם בגירים תושבי ישראל.
 • כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה, מרצון חופשי.
 • לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת, או בשלום הילד שייוולד.
 • לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים, תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 • נערך הסכם בכתב בין האם הנושאת להורים המיועדים, והוא אושר ע" הועדה.
 • המועמדת לאם נושאת אינה נשואה. אך, יש מצב שבו ועדת האישורים רשאית לאתר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה, אם הוכח לה, כי ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה.
 • האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 • הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך, הוא של האב המיועד והביצית אינה של האם הנושאת.
 • קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 • קיימת חוות דעת רפואית על התאמתה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית, על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים.
 • אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם ו/או יגרום לפגיעה בזכויותיהם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד.

תנאים להתאמה להליך הפונדקאות, שגובשו ע"י הועדה לנשיאת עוברים

 • דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך.
 • גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 • גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 • אם המועמדת לאם נושאת היא גרושה, היא צריכה להיות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 • אם קיים ספק, האם המועמדת לאם נושאת היא יהודיה פנויה, עליה לפנות לבי"ד הרבני שבאזור מגוריה, לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה.
 • מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, עברה לידות ללא סיבוכים.
 • האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 • האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 • לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.


תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי