הקדמה:

למעסיק אסור לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו בהתאם לקבוע בחוק, אך בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בחוק בהסכם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בבירושלים
מס' תיק:
דמ (י-ם) 6700/04
תאריך:
04.01.2006

רקע עובדתי

 • התובעים (העובדים) עבדו כמאבטחים אצל הנתבעת המעסיקה, מחודש ינואר 2004 ועד ליום 21.6.04.
 • בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת הודעה מוקדמת של 30 יום.
 • החל מחודש מרץ 2004 ועד לסיום מועד עבודתם, הפחיתה המעסיקה את שכרם של העובדים, באורח חד צדדי ובלא הסכמתם.
 • במהלך חודש יוני, לאחר 6 חודשי עבודה, הודיעו העובדים לנתבעת על התפטרותם , ללא מתן הודעה מוקדמת של 30 יום כקבוע בהסכם,
 • העובדים הגישו בבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיקה לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, פדיון חופשה, החזרי ניכויים שנוכו משכרם, הוצאות נסיעה, דמי חגים ופיצוי בגין אי הפרשות לפנסיה.
 • לטענת המעסיקה היא רשאית לקזז מכל סכום שיימצא כי היא חייבת לתובעים תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם.
 • בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 4 בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א – 2001 (להלן: חוק הודעה מוקדמת) עבור עבודה בת חצי שנה יש לכל צד ליתן הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.
 • ס' 12 לחוק,הקובע כי "אין הוא בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד". עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק והוראותיו אינן ניתנות לויתור.
 • משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעביד רשאי לנכות משכרו של עובד תמורת הודעה מוקדמת בגין תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק.
 • במידה ובחוזה אישי נקבעה תקופת הודעה מוקדמת העולה על זו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעביד, בעוד העובד יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות אמור בחוזה העבודה.
 • סעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, קובע, כי עובד אינו חייב במתן הודעה מוקדמת, כאשר מדובר "בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה".
 • המעסיקה אומנם פחיתה את שכרם של העובדים בלא הסכמתם ומדובר בשינוי מהותי של תנאי העבודה שנעשה באורח חד צדדי. עם זאת, מאחר שהעובדים המשיכו לעבוד אצל הנתבעת מספר חודשים, אין לפטור אותם ממתן הודעה מוקדמת כנדרש בדין. משכך, על התובעים היה לתת לנתבעת הודעה מוקדמת על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה.
 • מהראיות עולה שהעובדים נתנו למעסיקה הודעה מוקדמת מעל 6 ימים כקבוע בחוק-ועל כן המעסיקה האינה רשאית לקזז משכרם תמורת הודעה מוקדמת בגין אי מתן הודעה מוקדמת ארוכה של 30 יום בהתאם להסכם.

משמעות

 • במידה ובחוזה אישי נקבעה תקופת הודעה מוקדמת העולה על זו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעביד, בעוד העובד יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה
 • במקרה זה סור למעסיק י לנכות משכרו של עהובד תמורת הודעה מוקדמת בגין תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק..

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.