הקדמה:

הפסקת הריון מבוצעת בישראל על פי החוק וטעונה אישור של ועדה להפסקת הריון
הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת הריון, רק אם התקיימה אחת הסיבות הקבועות בחוק
הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת הריון לאחר שהתקבלה הסכמתה מדעת של האישה
ביצוע הפסקת הריון שלא באישור הוועדה עשוי להוות עבירה פלילית
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת לבצע הפסקת הריון, יש לפנות לוועדה להפסקת הריון, לה ניתנה הסמכות על פי חוק העונשין לאשר הפסקת הריון.

המקרים שבהם רשאית הוועדה לאשר את הפסקת ההריון

 • סעיף 316 לחוק העונשין מפרט את המקרים המקנים לוועדה סמכות לאשר הפסקת הריון:
  1. כאשר האישה היא מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 40.
  2. כאשר ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מיחסי עריות או שהוא לא מנישואין.
  3. כאשר הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  4. במידה שהמשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.
 • בנוסף לכך, הוועדות להפסקת הריון רשאיות לדון רק בבקשות שבהן גיל ההריון אינו עולה על 24 שבועות מלאים - על פי אולטראסאונד המאשר את גיל ההריון. כאשר גיל ההריון עולה על 24 שבועות, הטיפול עובר לוועדה מיוחדת.

מי זכאי?

 • כל אישה המעוניינת להפסיק את ההריון, רשאית לפנות לוועדה להפסקת הריון.

תהליך מימוש הזכות

 • כל אישה המעוניינת להפסיק את ההריון, רשאית לפנות לכל ועדה בארץ, באחד מבתי החולים, ללא תלות במקום מגוריה.
 • לרשימת הוועדות השונות ופרטי התקשרות ראו באתר משרד הבריאות.
 • דרך הפניה לוועדה ומועדי ההתכנסות, שונים בבתי החולים השונים, ויש להתקשר טלפונית ולקבל מידע.
 • לקראת הפניה לוועדה יש להצטייד במסמך מזהה - תעודת זהות או אמצעי זיהוי רשמי אחר, כגון דרכון או רישיון נהיגה.
 • בנוסף, יש להביא מסמכים רפואיים, לפי הנחיות בית החולים (בד"כ בדיקת דם ואולטראסאונד).
 • תחילה מופנית האישה לשיחה הסבר לגבי ההליכים לדיון בבקשה, המנוהלת על-ידי אחות או עובדת סוציאלית של הוועדה.
 • לאחר מכן זכאית האישה לשוחח עם רופא שיסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת הריון ותוצאותיה האפשריות.
 • במקרה שהסיבה לבקשת אישור הפסקת הריון, היא חשש למום מולד או חשש לבריאות האישה, יש אפשרות להתייעץ עם מומחה נוסף, ניתן לפנות אליו בסיוע הרופא המטפל או הוועדה.
 • החלטת הוועדה נמסרת בד"כ מיידית. אישור להפסקת הריון צריך להימסר בכתב ולפרט את הסיבה המצדיקה את הפסקת ההריון.
 • לאחר מכן, ייקבע מועד לביצוע הפסקת הריון.
 • הפסקת ההריון תבוצע באותו בית חולים בו ניתן האישור על-ידי הוועדה.
 • במקרה שהוועדה מתכוונת לסרב לבקשה להפסקת הריון, היא צריכה לתת הזדמנות לאישה להופיע בפניה ולמסור את נימוקיה.
 • במקרה שהוועדה לא אישרה את הפסקת ההריון, ניתן לפנות לוועדה במוסד רפואי אחר (הפניה כרוכה בתשלום מחדש של אגרת הפניה לוועדה בסך של 407 ש"ח).

מימון

 • הפסקת הריון במסגרת סל שירותי הבריאות:
  • החל מינואר 2014, הוכנסו הפסקות ההריון לסל שירותי הבריאות (ראו סעיף א' לנספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 2/14 מיום 12.01.2014 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014).
  • בעקבות הכנסת הפסקות ההריון לסל, ניתן מימון מלא (לוועדה ולתהליך עצמו, התרופתי או הכירורגי) לנשים עד גיל 33 שקיבלו את אישור הוועדה להפסקת הריון.
 • פתיחת תיק, זימון הוועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת ההריון כרוכים בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות, או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים.
 • תעריפי משרד הבריאות להפסקת הריון (נכון ליום 16.01.2015):
  • תשלום עבור ועדה להפסקת הריון: 407 ש"ח.
  • הפסקת הריון תרופתית: 2,057 ש"ח (כולל הפסקה כירורגית לאחר מכן, אם נדרשת).
  • הפסקת הריון כירורגית: 2,853 ש"ח.
 • כל פניה לוועדה כרוכה בעלות ראשונית של 407 ש"ח, ויש לשמור את הקבלה על התשלום לצורך קבלת ההחזר.
 • לאחר שמתקבל אישור הוועדה, יש לדאוג לקבלת טופס התחייבות (טופס 17) מקופת החולים (במרבית בתי החולים יש סניפים של הקופות וניתן להצטייד שם בטופס, להגיש את הקבלה על הוועדה ולקבל החזר).
 • הפסקת הריון לקטינות חסרות מעמד חוקי השוהות בישראל תמומן על-ידי משרד הבריאות. לפרטים ראו חוזר מנהל רפואה מס' 14/2009 מיום 02.04.2009 - הפסקות הריון לקטינות חסרות מעמד השוהות בישראל.
 • הפסקת הריון של חיילת שנכנסה להריון בזמן שירותה הצבאי תמומן על-ידי הצבא. מידע נוסף על הפסקת הריון לחיילת בשירות צבאי- זכויות, נוהל ומימון, ניתן למצוא באתר יועצת הרמטכ"ל לעניני נשים

שמירה על סודיות

 • כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשה המופנית לוועדה, לדיוניה והחלטותיה, הם סודיים וחסויים.
 • לפי הנחיות משרד הבריאות על בית החולים לדאוג לשמירת סודיות המידע בוועדה לאישור הפסקת הריון (כגון מיקום הוועדה באזור מופרד, הכולל חדר המתנה לפונות שאינו נגיש לשאר הציבור).
 • קטינות (מתחת לגיל 18), יכולות לפנות לוועדה להפסקת הריון ולבצע הפסקת הריון, גם ללא צורך בקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך (להרחבה ראו טיפולים רפואיים אשר קטין רשאי לעבור ללא הסכמת הוריו).
 • חשוב: במקרים מסוימים עשוי בית המשפט להורות על הסרת הסודיות.
דוגמה
אשה שפנתה לוועדה תחת הסעיף "הריון שלא במסגרת הנישואין" והצהירה על כך (כחלק מ"ההסכמה מדעת")במסגרת הליכי הגירושין, עשוי בן הזוג לבקש מבית המשפט להסיר את הסודיות כדי להוכיח שאותה אשה בגדה בו.

הפסקת הריון במישור הפלילי

 • נושא ההפלות מוסדר בחוק העונשין. החוק קובע, כי מי שהפסיק ביודעין הריונה של אישה, בין בטיפול רפואי ובין בדרך אחרת, דינו מאסר חמש שנים או קנס.
 • על-פי החוק, רופא נשים לא יישא באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אישה, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הפסקת ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר.
  2. ניתן אישור מהוועדה להפסקת הריון, המוסמכת לכך על פי החוק.

הסכמה מדעת

 • הוועדה מוסמכת לתת אישור להפסקת הריון רק לאחר קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי של האישה.
 • ההסכמה צריכה להינתן בכתב, לאחר שהוסברו לאשה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון.
 • כתנאי לביצוע הפסקת הריון, האישה תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת לביצוע הפסקת ההריון ועל כך שקיבלה הסבר מפורט ומובן טרם החתימה.

ועדה להפסקת הריון בשלב החיות

 • כאשר מדובר בבקשה להפסקת הריון אחרי שבוע 24 (מלא), נדרש אישור של ועדה מיוחדת - ועדה להפסקת הריון בשלב החיות.
 • הפניה לוועדה זו יכולה להיעשות על-ידי הוועדות הרגילות להפסקת הריון, או על-ידי רופא הנשים המטפל באשה.
 • בוועדה להפסקת הריון בשלב החיות יהיה הרכב של 5 חברים.
 • הוועדה לא תסרב לבקשה שהובאה בפניה, בטרם נתנה לאישה המבקשת הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לוועדה את נימוקיה.
 • הוועדה כפופה (ככל ועדה להפסקת הריון) להוראות חוק העונשין, הקובע את העילות המותרות להפסקת הריון.

חשוב לדעת

 • לבן הזוג (אבי העובר) אין מעמד חוקי בוועדה להפסקת הריון ולא נדרשת הסכמתו להפסקת ההריון. אם האישה מסכימה, יש לאפשר לבן הזוג ללוות אותה בשלבי הדיון בוועדה.
 • לאחר הפסקת ההריון חשוב לפנות לייעוץ והכוונה בנושא תכנון משפחה, מניעת הריון בלתי רצוי ויעוץ גנטי (במידה ונדרש) לפני ההריון הבא.
 • הרכב הוועדה:
  • הוועדה להפסקת הריון מונה 3 חברים: רופא מומחה במיילדות וגניקולוגיה, רופא מומחה נוסף ועובד סוציאלי.
  • בין חברי הוועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות