תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת בחופשת לידה ובשמירת הריון זכאית להמשך תשלום הפרשות לקופת גמל ע"י המעביד.
עובדת זכאית לזכות זו רק אם מעבידה נהג לשלם עבורה תשלומים לקופת גמל והיא עבדה אצל מעבידה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון והפרישה את חלקה לקופת הגמל.
גם עובד שיצא לחופשת לידה זכאי לזכות זו.
תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

עובד או עובדת אשר יצאו לחופשת לידה וזכאים לדמי לידה,או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון ומעבידם נהג לשלם להם תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה,קרן השתלמות), זכאים להמשך התשלום לקופת הגמל ע"י המעביד, בעבור התקופה של שמירת ההריון או/ו חופשת הלידה. זכות זו חלה בתנאי שהעובדת או העובד, שילמו בעבור התקופה של שמירת ההריוןו/ או חופשת הלידה את התשלומים שחלים עליהם והם עבדו אצל המעביד לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון.

תהליך מימוש הזכות

לגבי תשלומים לקופת גמל בתקופה של שמירת הריון-עובדת הזכאית לגמלה לשמירת הריון, תפקיד מדי חודש אצל המעביד את סכומי הכסף שעליה להפקיד בקופת הגמל. בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה העובדת את חלקה אצל המעביד, חלה חובה על המעביד להעביר את חלקו בתשלומי קופת הגמל ואת חלקה של העובדת שהופקד בידו ,לקופת הגמל.

לגבי תשלומים לקופת גמל בתקופה של שמירת הריון- עובדת שיצאה לחופשת לידה, זכאית להמשך ההפרשות לקופת הגמל ע"י המעביד, עבור התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה. כלומר עובדת זכאית להמשך ההפרשות לקופת הגמל ע"י המעביד רק עבור התקופה של 14 שבועות ,בהן היא זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, אך אינה זכאית להפרשות אלא עבור התקופה הנותרת של 12 שבועות ללא תשלום. המעביד ינכה מהשכר האחרון של העובדת לפני הלידה, את חלקה בתשלומי קופת הגמל עבור שני החודשים הראשונים של חופשת הלידה , ויעביר לקופת הגמל מדי חודש את חלקו ואת חלקה של העובדת בתשלומים לקופת הגמל. לאחר החודשים הראשונים של חופשת הלידה, ימשיך המעביד להפריש מדי חודש את חלקו ואת חלקה של העובדת לקופת הגמל, עד למקסימום של 14 שבועות. בתום חופשת הלידה יהיה על העובדת להחזיר למעביד את חלקה בתשלומי קופת הגמל, אשר המעביד שילם עבורה כמקדמה.

חשוב לדעת

עובדת בשמירת הריון צריכה להפקיד מדי חודש אצל מעבידה כספים עבור חלקה בתשלומי קופת הגמל, כתנאי לתשלום חלקו של המעביד לקופת הגמל .עובדת שלא תפקיד מדי חודש את חלקה בתשלומי קופת הגמל, תסתכן באי העברת כספים לקופת הגמל והפסד זכויות

חובת המעביד להפריש עבור עובדת או עובד בחופשת לידה הפרשות לקופת גמל חלה רק עבור התקופה שהעובד או העובדת זכאים לדמי לידה. כלומר, רק עבור ה-14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה, ואינם חלים על יתרת 12 השבועות של חופשת הלידה שהינם חופשה ללא תשלום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

  • סעיף 7א לחוק עבודת נשים, התשי"ד -1954
  • תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי