הקדמה:

עובדת בשמירת הריון זכאית להמשך תשלום הפרשות לביטוח הפנסיוני על ידי המעסיק בשיעורים ולפי שכר העבודה הרגיל שהייתה זכאית לו הייתה ממשיכה לעבוד
אם המעסיק נהג להפקיד עבורה כספים לקרן השתלמות או לקופת גמל אחרת, עליו להמשיך לבצע את ההפרשות הללו גם במהלך שמירת ההריון
עובדת זכאית להפרשות אלה רק אם היא עבדה אצלו לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון והפרישה את חלקה בתשלומים לקופה, לביטוח או לקרן
למידע נוסף ראו סעיף 7א' לחוק עבודת נשים


עובדת הנמצאת בשמירת הריון זכאית להמשך הפרשות המעביד לקופות הגמל השונות (ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל) גם בתקופת שמירת ההריון.

 • אם נהג המעסיק בלבד לשלם תשלומים לקופות הגמל השונות , עליו להמשיך לשלם תשלומים לקופות גמל אלה בזמנים ובשיעורים הרגילים ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משתלם לעובדת לו הוסיפה לעבוד בתקופה שבעדה היא זכאית לגמלת שמירת הריון:
  • שכר העבודה לעובדת חודשית - הנו שכר העבודה החודשי הקבוע שהעובדת הייתה זכאית לו , טרם יציאתה לשמירת הריון.
  • שכר העבודה לגבי עובדת יומית או עובדת לפי שעות –הנו שכר העבודה הממוצע של העובדת ב 6 החודשים שקדמו לתקופה שבעדה זכאית העובדת לגמלה לשמירת הריון.
 • אם נהגו הן המעביד והן העובדת לשלם תשלומים לקופות הגמל –
  • על העובדת להפקיד, בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת ההיריון, את התשלומים החלים עליה אצל מעסיקה, בכל חודש, לא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.
  • המעסיק יעביר לקופת הגמל את התשלומים שחלים עליו ואת תשלומי העובדת לא יאוחר מ– 7 ימי עבודה מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים החלים עליה אצלו.
 • אין בהפקדת תשלומי העובדת אצל המעסיק במועד מאוחר יותר כדי לגרוע מחובתו של המעביד לשלם את התשלומים החלים עליו ולהעביר את התשלומים החלים על העובדת לקופת הגמל.

מי זכאי?

 • עובדת תהיה זכאית להמשך ההפרשות במהלך שמירת הריון, אם היא עונה על שלושת התנאים הבאים:
 1. העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי;
 2. המעסיק נהג להפריש עבורה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות) לפני שהיתה בשמירת הריון;
 3. העובדת עבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון.

תהליך מימוש הזכות

 • אם נהג המעסיק בלבד לשלם תשלומים לקופות הגמל השונות , עליו להמשיך לשלם תשלומים לקופות גמל אלה בזמנים ובשיעורים הרגילים ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משתלם לעובדת לו הוסיפה לעבוד בתקופה שבעדה היא זכאית לגמלת שמירת הריון:
  • שכר העבודה לעובדת חודשית - הנו שכר העבודה החודשי הקבוע שהעובדת הייתה זכאית לו , טרם יציאתה לשמירת הריון.
  • שכר העבודה לגבי עובדת יומית או עובדת לפי שעות –הנו שכר העבודה הממוצע של העובדת ב 6 החודשים שקדמו לתקופה שבעדה זכאית העובדת לגמלה לשמירת הריון.
 • אם נהגו הן המעביד והן העובדת לשלם תשלומים לקופות הגמל :
  • על העובדת להפקיד, בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת ההיריון, את התשלומים החלים עליה אצל מעסיקה, בשיעורים הרגילים ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משתלם לה לו הוסיפה לעבוד . על העובדת להפקיד תשלומים אלה בכל חודש, לא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.
  • על המעסיק לשלם לקופת הגמל את התשלומים שחלים עליו ולהעביר את תשלומי העובדת לא יאוחר מ– 7 ימי עבודה מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים החלים עליה אצלו.

* גם אם העובדת הפקידה אצל המעסיק את התשלומים באיחור, חלה חובה על המעסיק להעביר את התשלומים החלים עליו בזמן, ולהעביר את חלקה של העובדת תוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים אצלו.

זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת הריון

 • חלק מקרנות הפנסיה בישראל מאפשרות לאישה הנמצאת בשמירת הריון לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) אם עקב מצבה נפגע כושרה לעבוד למשך תקופה של מעל 90 יום לפחות (או לתקופה קצרה יותר אם תנאי הקרן מאפשרים זאת).
  • אם העובדת זכאית לפנסיית נכות, היא והמעסיק לא יצטרכו להעביר לקרן הפנסיה את ההפרשות (חלק מעביד וחלק עובד) לביטוח הפנסיוני במהלך תקופה זו, שכן קרן הפנסיה היא זו שתשלם את הסכומים הללו לתוך החיסכון הפנסיוני של העובדת במהלך התקופה שבה היא מקבלת את קצבת הנכות מקרן הפנסיה.
טיפ
ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת הריון שיכולה העובדת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. (למידע על דרך חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה). לכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה מה יהיה גובה הקצבה שהעובדת תקבל מהקרן, והאם היא תהיה גבוהה מהגמלה לשמירת הריון שהעובדת זכאית לה מהמוסד לביטוח לאומי.
אזהרה
יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת הריון ובאלו תנאים
הזכאות לגמלה לשמירת הריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת הריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.

חשוב לדעת

 • עובדת בשמירת הריון צריכה להפקיד מדי חודש אצל המעסיק כספים עבור חלקה בתשלומים אולם גם אם העובדת הפקידה אצל המעסיק את התשלומים באיחור, חלה חובה על המעסיק להעביר את התשלומים החלים עליו בזמן, ולהעביר את חלקה של העובדת תוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים אצלו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים