תבנית:תיבת מכתב

לצורך מימוש 15 ימי מחלה לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות נוספים מעבר ל 15 הימים הראשונים בשנה (היעדרות של 30 יום בסה"כ, על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד), יש להגיש למעסיק את אחד מהמסמכים הבאים (בהתאם למצבו האישי של העובד).

קישור לקובץ המכתב:

Pdf filetype.svg גרסת PDF
Doc filetype.png גרסת Microsoft Word

נמענים: רשימת קישורים מודגשים לגורמים שאליהם ממוען המכתב

זכויות שהמכתב נועד להשיג

עדכונים במכתב

נוסח מוצע להצהרת בן זוג

בן זוג שכיר/עצמאי

הנני מצהיר כי בן זוגי (שם ושם משפחה של בן הזוג) מס' זהות _________ המועסק כעובד שכיר ב _______(שם מקום העבודה) מיום _________ / בעל עסק / חברה / משלח יד בשם _________ , מס' זהות _________ לא נעדר מעבודתו או מעסקו/משלח ידו במהלך שנה זו לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, בהתאם לחוק, ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות.

פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _________, מס' זהות _________,

תאריך לידה _________.

תאריך _________, שם העובד _________, חתימה _________.

(עבור בן/בת זוג המועסק/ת כעצמאי – מצורף אישור של אחת מרשויות המס. דהיינו, אישור על רישום כעצמאי במוסד לביטוח הלאומי או במס הכנסה, או אישור על היותו/ה עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976).

הורה יחיד

הנני מצהיר כי אני הורה יחיד של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות.

פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _________, מס' זהות _________,

תאריך לידה _________.

תאריך _________, שם העובד _________, חתימה _________.

נוסח מוצע להצהרת הורה יחיד

הנני מצהיר כי אני הורה יחיד של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות.

פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _________, מס' זהות _________,

תאריך לידה _________.

תאריך _________, שם העובד _________, חתימה _________.

נוסח מוצע להצהרת החזקה בלעדית

הנני מצהיר כי האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, נמצא בהחזקתי הבלעדית ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות.

פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _________, מס' זהות _________,

תאריך לידה _________.

תאריך _________, שם העובד _________, חתימה _________.

מקורות

המקור לערך זה באדיבות ארגון 'קשר' ואתר מקום מיוחד