הקדמה:

נכה צה"ל עשוי להיות זכאי למענק למימון לימודים על תיכוניים או אקדמיים לילדיו
המענק ניתן למשך שלוש שנים לכל היותר, אלא אם תוכנית הלימודים לתואר נמשכת ארבע שנים
המענק יינתן עבור תלמידים שלא הגיעו לגיל 30
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכה צה"ל היענה על התנאים המפורטים למטה זכאי למענק להשתתפות במימון לימודים על תיכוניים או אקדמיים לילדיו.

 • המענק ישולם בכל המקצועות הלימוד למשך תקופה של עד 3 שנות לימוד לקראת תואר ראשון, או לקראת תעודת הסמכה מוכרת.
 • במקצועות בהם יש הכרח ללמוד למעלה -מ 3 שנים ברצף לשם השגת תואר ראשון או תעודת הסמכה מוכרת, ישולם מענק השתתפות במימון לימודים למשך שנה נוספת ובסה"כ למשך תקופה שאינה עולה עד 4 שנות לימוד, בתנאי שלא נקטע רצף הלימודים.

מי זכאי?

 • נכה צה"ל המוכר ע"י משרד הביטחון, ואשר עונה על כל התנאים הבאים:
  1. דרגת נכותו היא 20% ומעלה אם דרגת נכותו נקבעה לאחר 01.01.1996 או שדרת נכותו היא 10% לפחות אם נקבעה לפני 01.01.1996;
  2. הנכה מממן לימודים על-תיכוניים או אקדמיים לילדיו במוסד לימודים מוכר;
  3. הילד שעבורו ניתן המימון עוד לא הגיע לגיל 30;
  4. ילדיו של הנכה אינם זכאים למימון מלא או חלקי של שכר הלימוד ע"י המדינה.

תהליך מימוש הזכות

 • נכה המבקש השתתפות במימון לימודים לילדו ימלא טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים.
 • את הטופס יש להעביר אל אחראי הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל, לאחר תום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים.
 • יש יחתום על הטופס ולצרך את המסמכים הבאים:
  1. אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים המעיד על לימודי הילד/ה בשנת הלימודים הנוכחית בציון התואר ומגמת הלימוד.
  2. אישור ממוכן ממדור חשבונות סטודנטים, הנושא תאריך שלאחר תום הסמסטר הראשון, ואשר מופיעים בו מרכיבי שכר הלימוד. ניתן לוותר על צירוף אישור זה ובמקומו להחתים את הנהלת בית ספר על גבי חלק ב' של טופס הבקשה הנ"ל לאחר שמולאו בו כל פרטים הנדרשים, כולל גובה שכר הלימוד היסודי ששולם בפועל לאחר כל הניכויים (מלגות, הנחות וכו').
  3. נכה שבנו משרת כחיל בשרות חובה ועבורו מבוקש המענק, חייב לצרף אישור זכאות ללימודים ממינהל הסגל בצה"ל. (אישור מהיחידה בה הוא משרת אינו מספיק).

גובה המענק

 • גובה המענק הוא 40% משכר הלימוד ששולם בפועל, ובכל מקרה לא יותר מ-40% משכר הלימוד היסודי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה לאותה שנה.
 • אם התלמיד למד רק סמסטר אחד בשנת הלימודים , גובה המענק יהיה 40% משכר הלימוד ששולם בפועל, ובכל מקרה לא יותר מ-40% ממחצית שכר הלימוד היסודי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה לאותה שנה .
 • אם הוכר הנכה רק לאחר תחילת שנת הלימודים שעבורה הוא מבקש מענק, הוא יהיה זכאי למענק חלקי, שיחושב באופן הבא: 1/10 מהענק X מספר החודשים שנשארו עד

לסיום הלימודים

חשוב לדעת

 • ההשתתפות בשכ"ל לילדי נכה שהתחילו לימודיהם האקדמאים תינתן עד הגיע התלמיד לגיל 30.
 • נכה צה"ל, אשר קיבל מענק השתתפות במימון לימודים על תיכוניים בכיתה י"ג-י"ד במשך שנה או שנתיים, יהיה זכאי להשתתפות חלקית במימון לימודים אקדמיים של הבן או הבת במשך שנתיים או שנה אחת, כך שסך המימון לא יעלה על שלוש שנים.
 • ילדיו של נכה צה"ל שנפטר, אשר קבלו סיוע בלימודים בטרם נפטר הנכה, ימשיכו לקבל את הסיוע במימון תוכנית הלימודים שאושרה להם.
 • נכה שילדיו זכאים למימון שכ"ל או חלקו על ידי המדינה, איננו זכאי לקבל מענק עבור ילדיו.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים