הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

 • תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין מטעם משרד החינוך אשר הכנסת משפחתו לנפש היא בין 1,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
  • ההכנסה לנפש מחושבת על פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולק למספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
סכום המלגות
הכנסה לנפש במשפחה עד 1,000 ש"ח 1,600-1,001 ש"ח 1,601-2,400 ש"ח 2,401-3,000 ש"ח
סכום המלגה 4,000 ש"ח 3,000 ש"ח 2,000 ש"ח 1,000 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

תלמידי בתי ספר העומדים בקריטריונים הכלכליים

 • על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי [* מלגות לתלמידים המשתתפים במסעות בני הנוער לפולין בשנת 2015 באתר משרד החינוך טופס בקשת מלגה (עמוד אחרון).
 • יש לצרף לבקשה:
  • מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.
  • צילום ספח תעודת הזהות של כל בני המשפחה.
 • את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.
 • מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשתו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 • יש למסור לתלמיד תשובה בכתב על הבקשה למלגה.
 • תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כך התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד. אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי למלגה.

תלמידי בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת

 • עבור תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך - הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הרשת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים