הקדמה:

לכל הורה שועדת תכנון טיפול והערכה דנה בעניין דרכי טיפול אפשריות בילדו, הזכות להשתתף בדיון ולהביע את דעתו ועמדתו
לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בועדה לתכנון טיפול והערכה ללא נוכחות והשתתפות ההורה
ככלל, גם במקרה של הורים החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ההורה הביולוגי הוא האפוטרופוס הטבעי והחוקי של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.

 • כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון בועדת תכנון טיפול והערכה, תיעשה בשיתוף ההורה ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.
 • ההורה זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.

מי זכאי?

 • כל הורה שהועדה לתכנון טיפול והערכה דנה בעניין דרכי טיפול אפשריות בילדו.

תהליך מימוש הזכות

 • ההורה יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני 14 יום לפחות לפני מועד הדיון.
 • במקרה של צורך בדיון דחוף, ההורה יוזמן בטלפון או פנים מול פנים.
 • על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לוודא מראש כי ההורה יגיע לדיון בוועדה.

השתתפות ההורה בדיון

 • לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה.
 • במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה בשפה ובצורה המובנת לו.
 • ההורה יקבל מתחילת הדיון ובמהלכו מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד והצעות להתמודד עם דאגות אלו.
 • עמדת ההורה, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה לתוכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.
 • ככל וההורה יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך בנוסף להורה ולא במקומו.

מקרים חריגים

 • במצבים חריגים בהם ההורה זומן לדיון ולא הגיע ולא ניתן לדחות את הדיון בשל מצב הסיכון של הילד, ליו"ר הוועדה הסמכות להחליט על קיום דיון ללא ההורים והחלטתו תנומק ותתועד.
 • במקרה שבו ההורה זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד.
 • אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
 • במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה באמצעות גורמי הטיפול במקום המצאו.

חשוב לדעת

 • ככלל, גם במקרה של הורים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות של שני ההורים ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.
 • גם להורה וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים