הקדמה:

ככלל, זכותו של ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בדיון בוועדה לתכנון טיפול וההערכה
במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו את הילד יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו
הילד יוזמן לועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי ובתיאום ואישור ההורה
בדיון בועדה אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ככלל, זכותו של ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בדיון בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.

 • לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון ובהחלטות בעניינו.
 • במקרים בהם השתתפותו של ילד בוועדה עשויה לפגוע בטובתו, ניתן להגביל אותה.

מי זכאי?

 • ילד עד גיל 12:
  • ההחלטה על זימון הילד לוועדה תתקבל לאחר שתיערך פגישת ההכנה עם העובד הסוציאלי ובהתייעצות עם יו"ר הועדה והורה הילד.
 • ילד מעל גיל 12:
  • ככלל, ילד מעל גיל 12 יוזמן לדיון בוועדה.


תהליך מימוש הזכות

 • הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר קבלת אישור ההורה ותיאום איתו.

שותפות והשתתפות הילד בדיון

 • זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.
 • ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.
 • במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, בדיוק כמו שהילד הציג אותם.
 • במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתוכנית טיפול או פעולה כלשהי, יש לוודא כי הוא קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.
 • עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.

חשוב לדעת

  • על העובד הסוציאלי לוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו ושהוא מעוניין להשתתף בוועדה.
  • במקרה שלילד מונה אפוטרופוס לדין, יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון.
  • ילד שבחר להשתתף בוועדה, אבל ההורה או אנשי המקצוע חושבים כי השתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תתקבל החלטה בהתייעצות משותפת עם יו"ר הוועדה וההחלטה תנומק ותתועד.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים