הקדמה:

משרד החינוך מאפשר לתלמידים עם לקויות למידה להיבחן בתנאים מותאמים בבחינות הבגרות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תלמידים עם לקויות למידה זכאים להיבחן בתנאים מותאמים בבחינות הבגרות.

 • ההתאמות נועדו לאפשר לתלמיד עם לקות למידה להביא לידי ביטוי את ידיעותיו על בסיס שוויון הזדמנויות.
 • ההתאמות אינן באות לתת יתרון לתלמיד עם לקות למידה על פני תלמיד שאינו מקבל התאמות.

ההתאמות הניתנות

 • ההתאמות הניתנות משתנות בהתאם לאופי הלקות וכוללות, בין היתר:
  • הקראת שאלות
  • מתן קלטת או מתן שאלון
  • התעלמות משגיאות כתיב
  • שכתוב
  • היבחנות בעל-פה
  • צמצום היקף חומר הבחינה
  • הארכת זמן
  • בחינה עם דפוס מוגדל

מי זכאי?

 • נבחנים אינטרניים ואקסטרניים הניגשים למבחני הבגרות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לבצע אבחון במכון המוסמך לכך באמצעות בית-הספר או באופן פרטי.
 • יש לפנות עם תוצאות האבחון לאחראי על הנושא בבית הספר.
 • בהתאם לפרסומי משרד החינוך בכל שנה, יגיש בית הספר את הפנייה לוועדת ההתאמות המחוזית, בצירוף המסמכים הנדרשים.

נבחנים אקסטרניים

 • נבחנים שאובחנו וקיבלו התאמות במהלך לימודיהם במערכת האינטרנית ועברו למערכת הבחינות החיצונית-האקסטרנית, ימשיכו לקבל את אותן התאמות בדרכי ההיבחנות לצורך השלמת בחינותיהם האקסטרניות.
 • לשם כך, עליהם לפנות לבית הספר שבו למדו ולקבל אישור על התאמת דרכי ההיבחנות.

סיוע במימון האבחונים

ערעור על החלטה

 • בכדי לערער על החלטה שניתנה, יש לפנות לוועדת הערעורים העליונה בתוך 15 יום מתאריך מכתב התשובה של ועדת ההתאמות המחוזית.
 • יש למלא את טופס הערעור, ולצרף בנוסף אליו את כל המסמכים הנדרשים (רשימת המסמכים מפורטת בטופס).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות