מ (תיקון טעות סופר (חמור במקום חמוש))
(16 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
שורה 23: שורה 23:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ל[[אסירים]] יש זכות להיוועץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
+
ל[[אסירים]] יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
* אסור להעניש אסיר במניעת שיחות טלפון עם עורך הדין שלו.
+
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי [[חדש:היוועצות עם עורך דין של עצור]].
+
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].
 +
** אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.
 +
 
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
* מנהל בית הסוהר או נציב בית הסוהר רשאים לעכב פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
+
* בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של '''עד 72 שעות.'''
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
+
* הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו.
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
** הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
**העיכוב יהיה לתקופה שלא תעלה על '''72 שעות'''.
+
*# הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, לחשוף מקורות ושיטות עבודה או לשבש חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
+
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.
 
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
 
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
* לאחר תום תקופה המגלבה רשאי נציב בית הסוהר, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''24 שעות'''.
+
* לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''24 שעות'''.
** כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''10 ימים'''.
+
* בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''10 ימים'''.
**  על הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי.
+
* לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד '''שנה במצטבר'''.  
** לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד '''שנה במצטבר'''.  
+
* על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
** על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
+
* על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
  
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
 
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
* במקרה זה הנציב רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על '''3 חודשים'''.
+
* במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על '''3 חודשים'''.
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו.
+
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.
 
===הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה===
 
===הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה===
 
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
* נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת היועמ"ש או בא-כוחו, להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על '''3 חודשים''' (בסך הכל 6 חודשים).
+
* נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על '''3 חודשים''' (בסך הכל 6 חודשים).
* לבקשת היועמ"ש או בא-כוחו ובהחלטת בית משפט מחוזי, ניתן להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על '''6 חודשים כל אחת'''. על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
+
* בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על '''6 חודשים כל אחת'''.  
 +
* על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 58: שורה 61:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* לא ניתן להטיל אדם הנמצא במאסר סקנציה משמעתית שעניינה מניעת שיחת טלפון בינו לבין עורך הדין שלו, לצורך קבלת שירותים מקצועיים.
+
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.  
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]].
 
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]].
שורה 74: שורה 77:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש)] - סעיף 45.
 
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש)] - סעיף 45.
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) - סעיפים 34-35.
+
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - סעיפים 34-35.
 
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - תקנה 11.
 
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - תקנה 11.
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/043400/he/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%2004.34.00-%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F.pdf פקודת נציבות מספר 04.34.00] - סעיף 17.
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 82: שורה 86:
 
== תודות ==
 
== תודות ==
  
 +
-->
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
-->
+
{{מטא
[[קטגוריה:זכויות]]
+
|סוג ערך = זכויות
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
+
|תחום תוכן = המשפט הפלילי
 +
}}
 +
[[קטגוריה:משטרה ובתי סוהר]]
 +
[[ar:تشاور السجناء مع محامي (استشارة محامي)]]

גרסה מ־14:05, 31 באוקטובר 2021

הקדמה:

לאסירים יש הזכות להיוועץ עם עורך דין
בתנאים מסוימים, ניתן להגביל את זכות ההיוועצות של אסיר
אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש
לפרטים נוספים ראו מידע לאסירים באתר שירות בתי הסוהר


לאסירים יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.

 • הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.

מי זכאי?

 • זכות היוועצות של אנשים במאסר:
  • אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
  • הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
  • במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין.
  • אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.

מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים

 • בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של עד 72 שעות.
 • הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
  1. הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.
  2. הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
  3. הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
  • יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.

הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה

 • לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות.
 • בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
 • לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד שנה במצטבר.
 • על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.

מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין

 • בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 • במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.

הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה

 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים (בסך הכל 6 חודשים).
 • בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על 6 חודשים כל אחת.
 • על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.

חשוב לדעת

 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.
 • אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 • לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

 • רעב 6976/18 - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.

חקיקה ונהלים