(24 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
שורה 8: שורה 8:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = [https://www.gov.il/he/departments/topics/imprisonment-prison-service מידע לאסירים] באתר שירות בתי הסוהר
+
| ממשל  =  
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[אסירים]]
+
| [[אסירים ועצירים]]
 
| [[חופשות אסירים]]
 
| [[חופשות אסירים]]
 
| [[חופשה לאסיר ביטחוני]]
 
| [[חופשה לאסיר ביטחוני]]
שורה 23: שורה 23:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ל[[אסירים]] יש זכות להיוועץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
+
ל[[אסירים ועצירים]] יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
* אסור להעניש אסיר במניעת שיחות טלפון עם עורך הדין שלו.
+
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי [[חדש:היוועצות עם עורך דין של עצור]].
+
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].
 +
** אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.
 +
 
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
* במנהל בית הסוהר או נציב בית הסוהר רשאי רניתן לעכב פגישת אסיר עם עורך דין מסוים אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
+
* בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של '''עד 72 שעות.'''
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
+
* הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו.
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
**פגישה כאמור תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
**העיכוב יהיה לתקופה שלא תעלה על 72 שעות.
+
*# הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
** באופן עקרוני יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באחד מהבאים: (א)  פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו; (ב)  פגיעה בביטחון המדינה;(ג)    חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין;(ד)  שיבוש הליכי חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
+
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.
 
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
 
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
** לאחר תום תקופה המגלבה רשאי נציב בית הסוהר, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו;
+
* לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''24 שעות'''.
** כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
+
* בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''10 ימים'''.
**  על הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי;
+
* לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד '''שנה במצטבר'''.  
** לבית המשפט יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד שנה במצטבר.  
+
* על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
** על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
+
* על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
 +
 
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:
+
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
** המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
+
* במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על '''3 חודשים'''.
* במקררה זה רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
+
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיפגש, בכל שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה, עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב, ורשאי הוא, בכל שלושים ימים, להיפגש עם עורכי דין אחרים, ובלבד שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על המספר שקבע הנציב.
 
 
===הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה===
 
===הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה===
** נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך[2], להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
+
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
** בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר שהוארכה לפי סעיף קטן (ד) לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בעניין בשופט אחד, , ההחלטה תימסר לו בלא דיחוי.
+
* נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על '''3 חודשים''' (בסך הכל 6 חודשים).
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
+
* בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על '''6 חודשים כל אחת'''.
** החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה, תובא לידיעת קבוצת האסירים או האסיר, בלא דיחוי.
+
* על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
 +
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* לא ניתן להטיל אדם הנמצא במאסר סקנציה משמעתית שעניינה מניעת שיחת טלפון בינו לבין עורך הדין שלו, לצורך קבלת שירותים מקצועיים.
+
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.  
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי]].
+
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]].
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 +
*  [[אסירים/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לאסירים]]
  
== ארגוני סיוע ==
+
=== גורמי ממשל ===
 +
* [[שירות בתי הסוהר]].
  
  
== גורמי ממשל ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [[שירות בתי הסוהר]].
+
=== פסקי דין ===
 
 
== פסקי דין ==
 
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18069760-A22.htm רעב 6976/18] - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18069760-A22.htm רעב 6976/18] - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.
  
== חקיקה ונהלים ==
+
=== חקיקה ונהלים ===
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש)] - סעיף 45.
+
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - סעיפים 35-34
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) - סעיפים 34-35.
+
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)] - תקנה 11
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - תקנה 11.
+
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר] - סעיפים 45, 45א, 45א1
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/056_007.htm#Seif87 תקנות בתי הסוהר] - סעיפים 30-28
== הרחבות ופרסומים ==
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/043400/he/04.34.00%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20(3).pdf פקודת נציבות מספר 04.34.00] - מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דין
 
+
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hanhayot_043400/he/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%20%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94%2004.34.00.pdf מסמך הנחיות מיום 26.03.2017] - כניסת עורכי דין למתקני כליאה לצורך מתן שירות מקצועי לאסירים ולעצורים לפי פקודת נציבות 04.34.00
 
 
== תודות ==
 
 
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
+
{{מטא
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
+
|סוג ערך = זכויות
[[קטגוריה:זכויות]]
+
|תחום תוכן = המשפט הפלילי
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
+
}}
 +
[[קטגוריה:משטרה ובתי סוהר]]
 +
[[ar:تشاور السجناء مع محامي (استشارة محامي)]]

גרסה אחרונה מ־16:35, 28 בספטמבר 2022

הקדמה:

לאסירים יש הזכות להיוועץ עם עורך דין
בתנאים מסוימים, ניתן להגביל את זכות ההיוועצות של אסיר
אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש


לאסירים ועצירים יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.

 • הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.

מי זכאי?

 • זכות היוועצות של אנשים במאסר:
  • אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
  • הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
  • במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין.
  • אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.

מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים

 • בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של עד 72 שעות.
 • הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
  1. הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.
  2. הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
  3. הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
  • יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.

הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה

 • לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות.
 • בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
 • לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד שנה במצטבר.
 • על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.

מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין

 • בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 • במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.

הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה

 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים (בסך הכל 6 חודשים).
 • בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על 6 חודשים כל אחת.
 • על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.

חשוב לדעת

 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.
 • אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 • לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • רעב 6976/18 - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.

חקיקה ונהלים