(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> |...")
 
שורה 24: שורה 24:
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* אדם הנמצא במעצר או במאסר בפועל, זכאי להיוועץ עם עורך דין.
 
* אדם הנמצא במעצר או במאסר בפועל, זכאי להיוועץ עם עורך דין.
 
+
* זכות ההיוועצות של אנשים במעצר:
 
+
** אדם שנמצא במעצר ומבקש להיפגש עם עורך דין, זכאי לקיום המפגש ללא דיחוי.
 +
** אם מדובר בפגישה ראשונה של העצור עם עורך הדין, יש לאפשר את הפגישה גם שלא בשעות המקובלות במקום המעצר.
 +
** הפגישה תיערך ביחידות ותוך שמירה על סודיות השיחה, אבל באופן שמאפשר פיקוח על העצור.
 +
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 +
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 +
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
 +
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי עצורים.
 +
==מגבלות על זכות ההיוועצות לאדם הנמצא במעצר==
 +
* במקרים הבאים ניתן יהיה לדחות את זכות ההיוועצות של אדם הנמצא במעצר למשך תקופה שלא תעלה על 48 שעות:
 +
** אם נוכחותו של העצור נדרשת לצורך השלמת פעולות חקירה ועריכת הפגישה עם עורך הדין תחייב את הפסקתן,
 +
** אם פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש את מעצרם של חשודים נוספים באותו עניין, או
 +
** אם עיכוב הפגישה לזמן מוגבל נדרש לצורך שמירה על חיי אדם, סיכול פשע, או מניעת עבירת ביטחון.
 +
===מניעת פגישה עם עורך דין לעצור בעבירות בטחון===
 +
** למרות האמור לעיל, אם מדובר בעבירות ביטחון, ניתן למנוע את הפגישה לפרק זמן של עד 10 ימים, כאשר בית המשפט רשאי להאריך את התקופה ויחולו ההוראות הבאות:
 +
*** נדחתה פגישת חשוד עם עורך דין, לפי סעיף קטן (א), רשאי החשוד לערור על ההחלטה לפני נשיא בית משפט מחוזי, ובהעדרו – לפני סגן הנשיא של בית משפט מחוזי; על החלטת בית המשפט ניתן לערור לפני בית המשפט העליון שידון בענין בשופט אחד
 +
*** נשיא בית המשפט המחוזי רשאי להורות שעצור לא ייפגש עם עורך דין או להאריך את התקופה האמורה ובלבד שסך כל התקופות שבהן נמנעה הפגישה עם עורך דין לא תעלה על 21 ימים;
 +
*** על החלטה לפי סעיף קטן זה, רשאים הצדדים לערור לפני בית המשפט העליון שידון בענין בשופט אחד.
 +
==מגבלות על זכות ההיווצעות לאדם הנמצא במאסר==
 +
===מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים===
 +
* לגבי אסירים, ניתן למנוע פגישת אסיר עם עורך דין מסוים אם נציב בתי הסוהר או מנהל בית הסוהר חדש ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
 +
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר, או
 +
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו, או כי
 +
**פגישה כאמור תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
 +
** מנהל בית הסוהר רשאי להורות על מניעת הפגישה לתקופה שלא תעלה על 72 שעות.
 +
* '''הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה''':
 +
** לאחר תום תקופה המגלבה כפי שהורה עליה מנהל בית הסוהר, מ ורשאי הנציב, בתום ה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו;
 +
** כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
 +
** באופן עקרוני יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באחד מהבאים: (א)  פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו; (ב)  פגיעה בביטחון המדינה;(ג)    חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין;(ד)  שיבוש הליכי חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
 +
**  כל הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי;
 +
** לבית המשפט יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד שנה במצטבר.
 +
** על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
 +
===מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין===
 +
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:
 +
** המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 +
* במקררה זה רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
 +
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיפגש, בכל שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה, עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב, ורשאי הוא, בכל שלושים ימים, להיפגש עם עורכי דין אחרים, ובלבד שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על המספר שקבע הנציב.
 +
* '''הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה''':
 +
** נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך[2], להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
 +
** בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר שהוארכה לפי סעיף קטן (ד) לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בעניין בשופט אחד, , ההחלטה תימסר לו בלא דיחוי.
 +
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 +
** החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה, תובא לידיעת קבוצת האסירים או האסיר, בלא דיחוי.
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
+
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המעצר או המאסר.
 +
{{שימו לב|
 +
* לא ניתן להטיל אדם הנמצא במעצר או במאסר סקנציה משמעתית שעניינה מניעת שיחת טלפון בינו לבין עורך הדין שלו, לצורך קבלת שירותים מקצועיים.
 +
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.}}
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 40: שורה 83:
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18069760-A22.htm רעב 6976/18] - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש)] - סעיף 45.
 +
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) - סעיפים 34-35.
 +
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - תקנה 11.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־11:56, 20 ביוני 2021

הקדמה:


מי זכאי?

 • אדם הנמצא במעצר או במאסר בפועל, זכאי להיוועץ עם עורך דין.
 • זכות ההיוועצות של אנשים במעצר:
  • אדם שנמצא במעצר ומבקש להיפגש עם עורך דין, זכאי לקיום המפגש ללא דיחוי.
  • אם מדובר בפגישה ראשונה של העצור עם עורך הדין, יש לאפשר את הפגישה גם שלא בשעות המקובלות במקום המעצר.
  • הפגישה תיערך ביחידות ותוך שמירה על סודיות השיחה, אבל באופן שמאפשר פיקוח על העצור.
 • זכות היוועצות של אנשים במאסר:
  • אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
  • הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
  • במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי עצורים.

מגבלות על זכות ההיוועצות לאדם הנמצא במעצר

 • במקרים הבאים ניתן יהיה לדחות את זכות ההיוועצות של אדם הנמצא במעצר למשך תקופה שלא תעלה על 48 שעות:
  • אם נוכחותו של העצור נדרשת לצורך השלמת פעולות חקירה ועריכת הפגישה עם עורך הדין תחייב את הפסקתן,
  • אם פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש את מעצרם של חשודים נוספים באותו עניין, או
  • אם עיכוב הפגישה לזמן מוגבל נדרש לצורך שמירה על חיי אדם, סיכול פשע, או מניעת עבירת ביטחון.

מניעת פגישה עם עורך דין לעצור בעבירות בטחון

  • למרות האמור לעיל, אם מדובר בעבירות ביטחון, ניתן למנוע את הפגישה לפרק זמן של עד 10 ימים, כאשר בית המשפט רשאי להאריך את התקופה ויחולו ההוראות הבאות:
   • נדחתה פגישת חשוד עם עורך דין, לפי סעיף קטן (א), רשאי החשוד לערור על ההחלטה לפני נשיא בית משפט מחוזי, ובהעדרו – לפני סגן הנשיא של בית משפט מחוזי; על החלטת בית המשפט ניתן לערור לפני בית המשפט העליון שידון בענין בשופט אחד
   • נשיא בית המשפט המחוזי רשאי להורות שעצור לא ייפגש עם עורך דין או להאריך את התקופה האמורה ובלבד שסך כל התקופות שבהן נמנעה הפגישה עם עורך דין לא תעלה על 21 ימים;
   • על החלטה לפי סעיף קטן זה, רשאים הצדדים לערור לפני בית המשפט העליון שידון בענין בשופט אחד.

מגבלות על זכות ההיווצעות לאדם הנמצא במאסר

מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים

 • לגבי אסירים, ניתן למנוע פגישת אסיר עם עורך דין מסוים אם נציב בתי הסוהר או מנהל בית הסוהר חדש ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
  • הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר, או
  • הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו, או כי
  • פגישה כאמור תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
  • מנהל בית הסוהר רשאי להורות על מניעת הפגישה לתקופה שלא תעלה על 72 שעות.
 • הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה:
  • לאחר תום תקופה המגלבה כפי שהורה עליה מנהל בית הסוהר, מ ורשאי הנציב, בתום ה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו;
  • כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
  • באופן עקרוני יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באחד מהבאים: (א) פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו; (ב) פגיעה בביטחון המדינה;(ג) חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין;(ד) שיבוש הליכי חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
  • כל הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי;
  • לבית המשפט יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד שנה במצטבר.
  • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.

מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין

 • בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:
  • המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 • במקררה זה רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
  • אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיפגש, בכל שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה, עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב, ורשאי הוא, בכל שלושים ימים, להיפגש עם עורכי דין אחרים, ובלבד שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על המספר שקבע הנציב.
 • הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה:
  • נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך[2], להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
  • בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר שהוארכה לפי סעיף קטן (ד) לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בעניין בשופט אחד, , ההחלטה תימסר לו בלא דיחוי.
  • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
  • החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה, תובא לידיעת קבוצת האסירים או האסיר, בלא דיחוי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המעצר או המאסר.
שימו לב
 • לא ניתן להטיל אדם הנמצא במעצר או במאסר סקנציה משמעתית שעניינה מניעת שיחת טלפון בינו לבין עורך הדין שלו, לצורך קבלת שירותים מקצועיים.
 • אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

 • רעב 6976/18 - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות