שורה 11: שורה 11:
 
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
  
* חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיקה (על פי [[תקנות ההוצאה לפועל]] ס' 107-109) .  
+
 
 +
 
 +
* חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיקה (על פי [[תקנות ההוצאה לפועל]] ס' 107-109).  
 
* ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
 
* ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
 
* במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן [[בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל]] עד למתן החלטה בהתנגדות.
 
* במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן [[בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל]] עד למתן החלטה בהתנגדות.

גרסה מ־11:49, 23 בינואר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אם ההתנגדות הוגשה תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה - יעוכבו כל ההליכים נגד החייב והבקשה תועבר לביהמ"ש המוסמך
באם הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לא יעוכבו ההליכים.על החייב לפנות בבקשה נפרדת ולבקש עיכוב הליכים.
במידה שהחייב מבקש לבטל את ההליכים, עליו לפנות לבימ"ש אליו הועברה ההתנגדות. • חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיקה (על פי תקנות ההוצאה לפועל ס' 107-109).
 • ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
 • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל עד למתן החלטה בהתנגדות.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ בגין שטר או שיק.

למי ואיך פונים

 • בקשת התנגדות לביצוע שטר יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה, על ידי הזוכה, הבקשה לביצוע

שלבי ההליך

 • בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס 839 תוך ציון סעד מס' 105.
 • הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 • צילום תעודות זהות.
 • תצהיר לאימות העובדות.
 • עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 • העתקים מכתב ההתנגדות.
 • עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.
 • ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.

הוגשה התנגדות לפי תקנה 106, יצווה ראש ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד, ויעביר לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה על פי השטר את כתב ההתנגדות וכל המצורפות אליו. בקשת ההתנגדות תטופל ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר. החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות, כולה או מקצתה, תמשיך לשכת ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה.

 • הארכת מועד להגשת התנגדות: במידה והבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה (21 ימים מהמצאת האזהרה כדין), נדרש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר. במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי. בקשה כאמור תוגש על גבי טופס 839, תוך ציון סעד מס' 135. הבקשה תוגש ללשכת ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר ובקשת ההתנגדות. ראש ההוצאה לפועל יעביר הבקשה לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות. בית המשפט שהועברה אליו בקשה להארכת מועד רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל, באם הוגשה בקשה כזו ע"י החייב.

ערעור

חשוב לדעת

 • ההתנגדות לביצוע שטר יכול שתיכתב גם על גבי טופס בקשה רגיל, אם אין טופס מיוחד המיועד לעניין זה. יש לפרט בהתנגדות, בנוסף לפרטי התיק והמבקש הרגילים המופיעים על גבי הטופס, גם את פרטי המשיב (הזוכה שמבקש ביצוע השטר), ולציין האם ההתנגדות היא לכל סכום השטר או רק לחלקו (ולאיזה חלק).
 • רצוי, מטעמי יעילות וחסכון בזמן, שלא לפרט בהתנגדות-גופא את נימוקי ההתנגדות, אלא לכתוב בה, כי "כל נימוקי ההתנגדות מופיעים בתצהיר המתנגד", כי כל התנגדות לביצוע שטר חייבת להיתמך בתצהיר גם אם כל נימוקי ההתנגדות עולים ממסמכים או מבוססים על טיעונים משפטיים.
 • התנגדות שמוגשת בתוך תקופת הזמן הקצובה (21 ימים), מעניקה למגיש עיכוב הליכים אוטומטי ואין צורך לעתור לכך בנפרד.
 • להתנגדות שמוגשת באיחור, חובה לצרף בקשה נפרדת להארכת המועד וכן בקשה מנומקת לעיכוב הליכים.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי