תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אם ההתנגדות הוגשה תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה - יעוכבו כל ההליכים נגד החייב והבקשה תועבר לביהמ"ש המוסמך
באם הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לא יעוכבו ההליכים.על החייב לפנות בבקשה נפרדת ולבקש עיכוב הליכים.
במידה שהחייב מבקש לבטל את ההליכים, עליו לפנות לבימ"ש אליו הועברה ההתנגדות.
 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר עפ"י תקנות 107 –109.
 • ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
 • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן בקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ עד למתן החלטה בהתנגדות.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ בגין שטר או שיק.

תהליך מימוש הזכות

 • בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס 839 תוך ציון סעד מס' 105.
 • הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 • צילום תעודות זהות.
 • תצהיר לאימות העובדות.
 • עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 • העתקים מכתב ההתנגדות.
 • עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.
 • ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.

חשוב לדעת

 • פירוט הפעולות בעמדה:
 • ההתנגדות לביצוע שטר יכול שתיכתב גם על גבי טופס בקשה רגיל, אם אין טופס מיוחד המיועד לעניין זה. יש לפרט בהתנגדות, בנוסף לפרטי התיק והמבקש הרגילים המופיעים על גבי הטופס, גם את פרטי המשיב (הזוכה שמבקש ביצוע השטר), ולציין האם ההתנגדות היא לכל סכום השטר או רק לחלקו (ולאיזה חלק).
 • רצוי, מטעמי יעילות וחסכון בזמן, שלא לפרט בהתנגדות-גופא את נימוקי ההתנגדות, אלא לכתוב בה, כי "כל נימוקי ההתנגדות מופיעים בתצהיר המתנגד", כי כל התנגדות לביצוע שטר חייבת להיתמך בתצהיר גם אם כל נימוקי ההתנגדות עולים ממסמכים או מבוססים על טיעונים משפטיים.
 • התנגדות שמוגשת בתוך תקופת הזמן הקצובה (21 ימים), מעניקה למגיש עיכוב הליכים אוטומטי ואין צורך לעתור לכך בנפרד. יש להקפיד ולציין בפני החייב את החשיבות הרבה של הגשת התנגדות בזמן ואת התוצאות הקשות שעלולות להיות לאיחור. להתנגדות שמוגשת באיחור, חובה לצרף בקשה נפרדת להארכת המועד (על כך במפורט, ר' להלן בסעיף המיוחד לכך), וכן בקשה מנומקת לעיכוב הליכי הוצל"פ.
 • לפני שניגשים לבחינת המקרה, ולכתיבת ההתנגדות, יש לוודא שעומדת בפניכם בקשת הביצוע. את הבקשה יכול החייב לקבל במודיעין ההוצל"פ והיא חיונית ביותר, כדי שתוכלו לבדוק את זהות מבקש הביצוע ולהשוותו עם זהות המוטב בשטר, לבדוק אם ההיסב נעשה כשורה, תאריך עשיית השטר לעומת תאריך הגשתו, קיום פגמים שבצורה בשטר, ועוד.
 • לפי סעיף 81א (ג) לחוק ההוצל"פ, ההתנגדות לביצוע שטר תיחשב כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי. תקנה 211 לתקסד"א קובעת, כי במידה שניתנה רשות להתגונן, יראו בתצהיר של הבקשה ככתב הגנה. כלומר, התצהיר בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר הוא בעל חשיבות משפטית רבה.
 • הארכת מועד להגשת התנגדות: במידה והבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה (21 ימים מהמצאת האזהרה כדין), נדרש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר. במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי. בקשה כאמור תוגש על גבי טופס בקשות חייב- 1, תוך ציון סעד מס' 135.הבקשה תוגש ללשכת ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר וההתנגדות. ראש ההוצאה לפועל יעביר הבקשה לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות.בית המשפט שהועברה אליו בקשה להארכת מועד רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל, באם הוגשה בקשה כזו ע"י החייב.


ארגוני סיוע

 • חדש: הל"ב

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים


מקורות


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי