מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל ל־התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל בלי להשאיר הפניה)
(אין הבדלים)

גרסה מ־10:06, 31 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

נתבע רשאי להגיש התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה
את ההתנגדות יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה או בלשכת ההוצאה לפועל הנמצאת בתחום השיפוט של בית המשפט שהיה מוסמך לדון בתביעה אילו התביעה הייתה מוגשת לבית המשפט
לבקשת התנגדות שהוגשה באיחור יש לצרף בקשה להארכת מועד
הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטוטמטית במידה שהבקשה הוגשה באיחור ויש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים
חייב שהגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • נתבע שנפתח נגדו הליך לביצוע תביעה על סכום קצוב רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה.
 • הנתבע רשאי להגיש את ההתנגדות על יסוד נימוקים הקשורים לחוב עצמו (לטעון לגופו של עניין) או על יסוד נימוק טכני לפיו לא התקיימו התנאים להגשת התביעה כתביעה על סכום קצוב:
דוגמה
הנתבע יכול לטעון לגופו של עניין כי:
 • החוזה שעל פיו הוא חייב כסף, בוטל.
 • הוא שילם את תשלום הארנונה במועד ועל כן אין לרשות המקומית עילת תביעה נגדו לגופו של עניין.
דוגמה
הנתבע יכול לנמק את התנגדותו בטעמים טכניים כגון:
 • גובה החוב עולה על 50,000 ש"ח נכון ליום הגשת התביעה.
 • גובה החוב אינו ניתן לחישוב מתמטי פשוט ולכן אינו מהווה סכום קצוב. למשל, במקרה שגובה החוב הוא אחוז מרווחים עתידיים שאינם ידועים עדיין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נתבע שנפתח נגדו הליך ביצוע תביעה על סכום קצוב.

למי ואיך פונים

 • הנתבע יכול להגיש את ההתנגדות לאחת משתי לשכות הוצאה לפועל האלה:
 1. לשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה.
 2. לשכת ההוצאה לפועל הנמצאת בתחום השיפוט של בית המשפט שהיה מוסמך לדון בתביעה אילו התביעה הייתה מוגשת לבית המשפט. בית המשפט במקרים כאלה הוא בית המשפט שעליו הסכימו הצדדים. אם לא הסכימו הצדדים, בית המשפט יהיה אחד מאלה:
  • בית המשפט הנמצא במחוז שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקיו של הנתבע.
  • בית המשפט הנמצא במחוז שבו היה אמור להיות משולם החוב.
  • בית המשפט הנמצא במחוז שבו נוצרה ההתחייבות (למשל המקום שבו נחתם ההסכם).
 • את בקשת ההתנגדות יש להגיש על-גבי טופס בקשות חייב מס' 1 (טופס 839) תוך ציון סעד מס' 105.
 • בבקשה יש לפרט את שמו וכתובתו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות חלק מהחוב או כל החוב).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 1. צילום תעודות זהות (כולל ספח).
 2. תצהיר לאימות העובדות - התצהיר צריך להיות חתום על-ידי עורך דין, שופט, רשם או עובד בית משפט (או לשכת ההוצאה לפועל) שהוסמך לכך.
 3. עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות (למשל קבלה המעידה על התשלום, תדפיס בנק וכיו"ב).
 4. ייפוי כוח - במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.
 • את ההתנגדות יש להגיש בתוך 30 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב.
 • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר שעברו 30 הימים, עליו לצרף לבקשה שתי בקשות נוספות:
 1. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות.
 2. בקשה לעיכוב הליכים עד למתן החלטה בהתנגדות (כדי למנוע מהזוכה לנקוט הליכים, כגון עיקול, במשך הזמן שיעבור עד שייקבע מועד לדיון בבקשת ההתנגדות).

שלבי ההליך

בקשת התנגדות שהוגשה במועד

 • במידה שהוגשה בקשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב במועד (בתוך 30 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב):
 • רשם ההוצאה לפועל יעכב את ביצוע התביעה נגד המתנגד - הזוכה לא יוכל לנקוט נגד החייב הליכים כלשהם במסגרת תיק ההוצאה לפועל כגון: עיקול וכד'.
 • הרשם יעביר את התביעה לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה.
 • בקשת ההתנגדות תטופל בבית המשפט ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר - הבקשה של הזוכה תיחשב ככתב תביעה ובקשת ההתנגדות של החייב תיחשב כבקשת רשות להתגונן.
 • בית המשפט יחליט על סמך המסמכים הללו האם להעניק לחייב רשות להתגונן.

בקשת התנגדות שהוגשה באיחור

 • במידה שהבקשה מוגשת לאחר סיום תקופת האזהרה (לאחר 30 ימים מיום המצאת האזהרה כדין):
 • יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, בצירוף תצהיר (התצהיר חייב לכלול הסברים וסיבות לאיחור בהגשה).
 • רשם ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה לבית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה.
 • הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים באופן אוטומטי - הזוכה יכול להמשיך לנקוט הליכים נגד החייב, כגון: עיקול וכד'.
 • הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט (ולא של רשם ההוצאה לפועל) - לכן יש להגיש לבית המשפט בנוסף גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • אם בית המשפט ייעתר לבקשה להארכת מועד, הוא ידון בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר באותו האופן שדנים בבקשה שהוגשה במועד.

החלטת בית המשפט

בקשת התנגדות שהוגשה במועד

 • לבקשת התנגדות לביצוע שטר שהוגשה במועד לבית המשפט יכולות להיות שלוש תוצאות אפשריות:
 • בית המשפט דחה את ההתנגדות (לא העניק לחייב רשות להתגונן) - על הזוכה להמציא את ההחלטה או פסק הדין בתוך 7 ימים מיום נתינתם ללשכת ההוצאה לפועל, והיא תמשיך, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה או לפסק הדין.
 • בית המשפט העניק לחייב רשות להתגונן ופסק לטובת הזוכה לאחר הדיון בהתנגדות - על הזוכה להמציא את ההחלטה או פסק הדין בתוך 7 ימים מיום נתינתם ללשכת ההוצאה לפועל, והיא תמשיך, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה או לפסק הדין.
 • בית המשפט קיבל את ההתנגדות - ההליכים יימשכו בבית המשפט ולא בלשכת ההוצאה לפועל. מגיש התביעה יידרש לשלם את האגרה הנדרשת בבית המשפט בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל. מכאן ואילך יימשך הדיון בבית המשפט. למידע על הליך הדיון ראו כתב תביעה לפי סדר דין מקוצר.

בקשת התנגדות שהוגשה באיחור

 • הדיון בבקשת התנגדות שהוגשה באיחור נחלק לשלושה חלקים: דיון בבקשה להארכת המועד, דיון בבקשה לעיכוב הליכים ודיון בבקשת ההתנגדות עצמה:
 • החלטה בבקשה להארכת מועד - אם בית המשפט יסרב לבקשה להארכת מועד, המשמעות היא שבקשת התנגדות לא מתקבלת, והזוכה יכול להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב.
 • החלטה בבקשה לעיכוב הליכים -
 • בית המשפט הורה על עיכוב ההליכים - במידה שבית המשפט מורה על עיכוב הליכים, על החייב להודיע בכתב ובהקדם האפשרי, ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר עיכוב ההליכים.
 • בית המשפט לא הורה על עיכוב ההליכים - במידה שבית המשפט לא הורה על עיכוב ההליכים הזוכה יכול להמשיך ולנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד החייב גם במהלך הדיון בבית המשפט ועד למתן החלטה או פסק דין בבקשת ההתנגדות לגופה.
 • החלטה בבקשת ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב-
 • החלטה בבקשת ההתנגדות עצמה תינתן רק אם בית המשפט נעתר לבקשה להארכת מועד.
 • בית המשפט קיבל את ההתנגדות - יתנהל דיון בתביעה עצמה בבית המשפט כתביעה בסדר דין מקוצר, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת.
 • בית המשפט דחה את ההתנגדות - על הזוכה להעביר את ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים, ולשכת ההוצאה לפועל תוכל להמשיך על-פי בקשת הזוכה בהליכים נגד החייב.

ערעור

 • החלטה לקבל את ההתנגדות אינה ניתנת לערעור - הזוכה (מגיש התביעה) לא יוכל לערער על עצם ההחלטה לקבל את ההתנגדות. עם זאת, מכיון שמשמעות קבלת ההתנגדות אינה שהתביעה נדחית אלא שהתביעה תתנהל בבית המשפט במקום בלשכת ההוצאה לפועל, הרי שבסוף הדיון בבית המשפט בתביעה עצמה ולאחר מתן פסק דין, יוכל כל אחד מהצדדים לערער על פסק הדין.
 • אם נדחתה ההתנגדות, רשאי הנתבע (מגיש ההתנגדות) לערער על ההחלטה כפי שמערערים על פסק דין.
 • למידע על הליך ערעור על פסק דין ראו חדש:ערעור על פסק דין לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

פטור מחקירת יכולת

 • חייב שהגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב יהיה פטור מהתייצבות לחקירת יכולת (גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת) כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש.
 • במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב.
 • אם נדחתה ההתנגדות יהא עליו להתייצב לחקירת יכולת (או לפרוע את החוב) בתוך 21 ימים.
 • למידע נוסף ראו חדש:פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות בכל שלב להעביר את התביעה לבית המשפט במקום להשאירה בלשכת ההוצאה לפועל, וזאת אם לא התקיימו בה התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו חדש:תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל).
 • לאחר שהועברה התביעה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע בתוך 30 ימים אם ברצונו להמשיך בתביעה:
 • אם הודיע שהוא מעוניין בבירור התביעה - התביעה תתברר בבית המשפט, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
 • אם הודיע שאינו מעוניין בבירור התביעה או אם לא הודיע דבר במשך 30 ימים - התביעה תימחק.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי