תבנית:הליך/תחילת טור ימני

נתבע רשאי להגיש התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב תוך 30 יום מיום שהומצאה לו האזהרה
את ההתנגדות יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה או בלשכת ההוצאה לפועל הנמצאת בתחום השיפוט של בית המשפט שהיה מוסמך לדון בתביעה אילו התביעה היתה מוגשת לבית המשפט
אם בקשת התנגדות הוגשה באיחור, יש לצרף לה בקשה להארכת מועד
במקרה של בקשה שהוגשה באיחור, הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטוטמטית ויש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים
חייב שהגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • נתבע שנפתח נגדו הליך ביצוע תביעה על סכום קצוב רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע תוך 30 יום מיום שהומצאה לו האזהרה.
 • הנתבע רשאי להגיש את ההתנגדות על יסוד נימוקים הקשורים לחוב עצמו או על יסוד נימוק טכני לפיו לא התקיימו התנאים להגשת התביעה כתביעה על סכום קצוב.
דוגמה
הנתבע יכול לטעון לגופו של עניין כי:
 • החוזה שעל פיו הוא חייב כסף, בוטל.
 • הוא שילם את תשלום הארנונה במועד ועל כן אין לרשות המקומית עילת תביעה נגדו לגופו של ענין.
דוגמה
הנתבע יכול לנמק את התנגדותו בטעמים טכניים כגון:
 • גובה החוב עולה על 50,000 ש"ח נכון ליום הגשת התביעה.
 • גובה החוב אינו ניתן לחישוב מתמטי פשוט ולכן אינו מהווה סכום קצוב. למשל, במקרה שגובה החוב הוא אחוז מרווחים עתידיים שאינם ידועים עדיין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נתבע שנפתח נגדו הליך ביצוע תביעה על סכום קצוב

למי ואיך פונים

 • את ההתנגדות יש להגיש, על פי בחירת הנתבע עצמו, לאחת משתי לשכות הוצאה לפועל האלה:
 1. לשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה.
 2. לשכת ההוצאה לפועל הנמצאת בתחום השיפוט של בית המשפט שהיה מוסמך לדון בתביעה אילו התביעה היתה מוגשת לבית המשפט. בית המשפט במקרים כאלה הוא בית המשפט שעליו הסכימו הצדדים. אם לא הסכימו צהדדים אז יהיה זה אחד מאלה:
  • בית המשפט הנמצא במחוז שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקיו של הנתבע;
  • בית המשפט הנמצא במחוז שבו היה אמור להיות משולם החוב;
  • בית המשפט הנמצא במחוז שבו נוצרה ההתחיבות (למשל המקום שבו נחתם ההסכם).
 • בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס 839 תוך ציון סעד מס' 105.
 • הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות חלק מהחוב או כל החוב).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 1. צילום תעודות זהות.
 2. תצהיר לאימות העובדות - התצהיר יכול להיחתם , בין היתר , בפני עורך דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית – משפט, או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה.
 3. עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות (למשל קבלה המעידה על התשלום, תדפיס בנק וכיו"ב).
 4. ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.
 • ההתנגדות תוגש תוך 30 יום מיום המצאת האזהרה לחייב.
 • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 30 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו שתי בקשות נוספות:
 1. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות,
 2. בקשה לעיכוב הליכים עד למתן החלטה בהתנגדות (וזאת על מנת למנוע מהזוכה לנקוט הליכים, כגון עיקול, במשך הזמן שיעבור עד שייקבע מועד לדיון בבקשת ההתנגדות).

שלבי ההליך

התנגדות שהוגשה במועד

 • אם הוגשה בקשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב במועד (כלומר תך 30 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב), יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע התביעה נגד המתנגד (כלומר הזוכה לא יוכל לנקוט נגד החייב הליכים כלשהם, כגון: עיקול), ויעביר את התביעה לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה זו.
 • בקשת ההתנגדות תטופל בית המשפט ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר, כאשר הבקשה של הזוכה תיחשב ככתב תביעה ובקשת ההתנגדות של החייב תיחשב כבקשת רשות להתגונן.
 • בית המשפט יחליט על סמך מסמכים אלה אם להעניק לחייב רשות להתגונן.

בקשת התנגדות שהוגשה באיחור

 • במידה שהבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה (30 ימים מהמצאת האזהרה כדין), יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, בצירוף תצהיר (התצהיר חייב לכלול הסברים וסיבות לאיחור בהגשה).
 • רשם ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה לבית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה.
 • במקרה כזה הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים באופן אוטומטי (כלומר בעיקרון הזוכה יכול להמשיך לנקוט הליכים נגד החייב, כגון: עיקולים). במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולכן יש להגיש בנוסף גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • אם בית המשפט ייעתר לבקשה להארכת מועד, הוא ידון בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר באותו אופן שדנים בבקשה שהוגשה במועד (ראו לעיל).

החלטת בית המשפט

התנגדות שהוגשה במועד

 • אם החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות (כלומר לא להעניק לחייב רשות להתגונן) או שהעניק לחייב רשות להתגונן אך לאחר הדיון בהתנגדות נתן פסק דין לטובת מבקש הביצוע (הזוכה), על הזוכה להמציא את ההחלטה או פסק הדין תוך 7 ימים מיום נתינתם, ללשכת ההוצאה לפועל, והיא תמשיך, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה או לפסק הדין.
 • אם התקבלה ההתנגדות, יימשכו ההליכים בבית המשפט (ולא בלשכת ההוצאה לפועל). במקרה כזה יידרש מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בבית המשפט בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל. מכאן ואילך יימשך הדיון בבית המשפט. למידע על הליך הדיון ראו כתב תביעה לפי סדר דין מקוצר.

התנגדות שהוגשה באיחור

 • החלטה בבקשה להארכת מועד - אם בית המשפט יסרב לבקשה להארכת מועד, המשמעות היא שבקשת התנגדות לא מתקבלת, והזוכה יכול להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב.
 • החלטה בבקשה לעיכוב הליכים-
 • אם בית המשפט יורה על עיכוב הליכים, על החייב להודיע בכתב, בהקדם האפשרי, ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר עיכוב ההליכים.
 • אם בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים, יוכל הזוכה להמשיך לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד החייב גם במהלך הדיון בבית המשפט ועד למתן החלטה או פסק דין בבקשת ההתנגדות לגופה.
 • החלטה בבקשת ההתנגדות לגופה-
 • החלטה בבקשת ההתנגדות עצמה תינתן רק אם בית המשפט נעתר לבקשה להארכת מועד.
 • אם יקבל בית המשפט את ההתנגדות, יתנהל הדיון בתביעה עצמה בבית המשפט כתביעה בסדר דין מקוצר. על מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת.
 • אם ידחה בית המשפט את ההתנגדות, על הזוכה להעביר את ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל תוך 7 ימים, ולשכת ההוצאה לפועל תוכל להמשיך על פי בקשת הזוכה בהליכים נגד החייב.

ערעור

 • החלטה לקבל את ההתנגדות אינה ניתנת לערעור (הזוכה, מגיש התביעה, לא יוכל לערער על עצם ההחלטה לקבל את ההתנגדות. עם זאת, מכיוןן שמשמעות קבלת ההתנגדות אינה שהתביעה נדחית אלא שהתביעה תתנהל בבית המשפט במקום בלשכת ההוצאה לפועל, הרי שבסוף הדיון בבית המשפט בתביעה עצמה ולאחר מתן פסק דין, יוכל כל אחד מהצדדים לערער על פסק הדין).
 • אם נדחתה ההתנגדות, רשאי הנתבע (מגיש ההתנגדות) לערער על ההחלטה כפי שמערערים על פסק דין.
 • למידע על הליך ערעור על פסק דין ראו: חדש:ערעור על פסק דין לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • חייב שהגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב יהא פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת, וכל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש. במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב. אם נדחתה ההתנגדות יהא עליו להתיצב לחקירת יכולת (או לפרוע את החוב) תוך 21 ימים. למידע נוסף ראו חדש:פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

חדש:תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועלחדש:תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

גורמי ממשל

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי