(חשוב לדעת)
 
שורה 60: שורה 60:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
 
* יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
* ניתן להסתלק לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא ניתן להסתלק לאחר שחולק העיזבון.  
+
* ניתן להסתלק '''לאחר''' שניתן [[בקשה לצו קיום צוואה|צו קיום צוואה]] או [[בקשה לצו ירושה|צו ירושה]], אך לא ניתן להסתלק '''אחרי''' שחולק העיזבון (הירושה).  
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>

גרסה אחרונה מ־19:39, 26 במרץ 2020

הקדמה:

יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו)
יורש יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס אובחן מאחרים בצוואה או כאשר הוסכם על כך בין היורשים בהסכם
מי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש
הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה

ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי.

 • כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו.
 • הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית (במובן של לטובת מי ההסתלקות)
  • הסתלקות כללית - החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.
  • הסתלקות ספציפית - היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי הנמנה על אלה בלבד - בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
דוגמה
 • יורש הזכאי ל-200,000 ש"ח מתוך העיזבון, בוחר להסתלק מ-50% מזכותו בעיזבון ולקבל רק 100,000 ש"ח.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 100,000 ש"ח שוויתר עליהם לחלקם של שאר היורשים.
דוגמה
 • יורש הזכאי ל-300,000 ש"ח מתוך העיזבון, וכמו כן זכאי ל-25% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחר להסתלק רק מזכויותיו בנכס ולקבל את כל הסכום הכספי.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 25% מהזכויות בנכס, שוויתר עליהן, לחלקם של שאר היורשים.
דוגמה
יורשת הזכאית ל-50% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחרת להסתלק מכל זכויותיה בנכס לטובת ילדו של המוריש.

מי זכאי

 • יורש על פי דין או על פי צוואה.
 • חשוב: צוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של כל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה.

אופן מימוש הזכות

 • ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון.
 • יש להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.
 • אם ניתן, רצוי לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה.
 • היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש.
 • אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק (לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש).
 • במקרה שהיורש המבקש להסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18) או פסול דין, יש לקבל אישור להסתלקות מבית המשפט.
 • ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, לפי העניין, ואין צורך לקבל אישור כדי להסתלק.
 • עם זאת, בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, במטרה להתחמק מחובות), ולכן רצוי לפנות לייעוץ משפטי טרם נקיטת ההליך.

ויתור על נכס ספציפי

 • יורש יכול לוותר על נכס ספציפי שהוא אמור לקבל מהמוריש, רק אם המוריש השאיר צוואה ורק אם הנכס אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.
דוגמה
אם מורישה בצוואה דירה לבנה ואת כל שאר החלקים בעיזבון היא בוחרת לחלק שווה בשווה בין ילדיה. הבן יוכל לוותר על הדירה, מכיוון שבמסגרת הצוואה הדירה אובחנה משאר חלקי העיזבון.
 • יורש לא יכול לוותר על נכס ספציפי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הנכס לא אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.
  • המוריש לא הותיר אחריו צוואה ואז יחולו כללי ירושה על פי דין (במקרה כזה יורש יכול לוותר רק על אחוזים מחלקו בעיזבון ולא על נכס ספציפי).
דוגמה
אם מורישה דירה, רכב וחלקת אדמה לשני ילדיה שווה בשווה. כל אחד מהילדים יוכלו לוותר אך ורק על אחוזים מהחלק שניתן לו שהוא 50% מכלל העיזבון, אך אף אחד מהם לכול לוותר על חלקו בדירה בלבד או על חלקו ברכב או בחלקת האדמה.
 • בכל מקרה - היורשים יכולים להגיע להסכמה בינם לבין עצמם בהסכם על אופן חלוקת העיזבון, בדרך זו ניתן יהיה לוותר על נכס ספציפי.
דוגמה
בדוגמה הנ"ל יכולים הילדים להגיע להסכמה שילד אחד יקבל את הדירה והילד השני יקבל את הרכב ואת חלקת האדמה. הם יכולים להגיע לכל הסכמה אחרת. אם לא יגיעו להסכמה, כל אחד יהיה זכאי לשת מחצית מכל אחד מהנכסים האם השאירה אחרי מותה ואף אחד מהם לא יוכל לוותר על נכס מסוים.

חשוב לדעת

 • יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
 • ניתן להסתלק לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא ניתן להסתלק אחרי שחולק העיזבון (הירושה).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

תודות