הקדמה:

עיוורים ואנשים עם נכות רפואית של 100%, או 90% ומעלה לפי חישוב מיוחד, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה
מי שבעבר לא נמצא זכאי לפטור ולאחר מכן מצבו הרפואי הוחמר, רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה לבדיקת זכאותו
ניתן להגיע לוועדה עם מלווה, מתורגמן או עורך דין, אשר רשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

עיוורים ולקויי ראיה ואנשים עם נכות רפואית העומדים בתנאי הזכאות פטורים מתשלום מס הכנסה.

 • מי שלא עמדו בעבר בתנאי הזכאות, וסבורים שמצבם הרפואי הנוכחי עשוי לזכותם בפטור, צריכים לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך הכרוך בתשלום אגרה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לוועדה הרפואית לעניין פטור ממס הכנסה יכולים להגיש נכים שטרם נקבעה להם נכות רפואית על-פי כללי הזכאות לפטור.
 • כמו כן, מי שפנו בעבר לוועדה ובקשתם לפטור נדחתה, יכולים להגיש בקשה נוספת במקרה שחלה החמרה במצבם הרפואי.

שלבי ההליך

הגשת בקשה לרשות המסים

 • על מנת לקבל זימון לוועדה הרפואית יש להגיש בקשה לפקיד השומה באזור המגורים.
 • המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה ללא טפסי ההפניה מרשות המסים.
 • את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום או להגיש בשעות קבלת הקהל.
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שובר על תשלום אגרה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק -
   • גובה האגרה הוא 562 ש"ח (נכון לספטמבר 2014).
   • את השובר ניתן להשיג במשרדי השומה.
  • טופס 1516 - בקשה לפטור ממס על רקע נכות
  • טופס 169 א - בקשה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה -
   • יש למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים שמהם סבל או סובל מגיש הבקשה.
   • ניתן לחתום בטופס על הסכמה כי הוועדה תיערך ללא נוכחות הפונה, ועל סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
  • טופס 169 ב - ויתור סודיות רפואית
  • כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת המתייחסים למצבו הרפואי של המבקש -
   • מסמכים רפואיים המתייחסים לכל ליקוי שעבורו מבקשים לקבוע אחוזי נכות.
   • מסמכים או אישורים על אחוזי נכות שנקבעו על-ידי ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ושל משרדים אחרים (משרד הביטחון וכו').
 • ניתן לקבל בדואר את הטפסים ושובר האגרה באמצעות המערכת לטיפול בפניות הציבור של רשות המסים -
  • יש להיכנס למערכת (מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר).
  • יש לבחור את תחום הפנייה.
  • יש למלא את שאר השדות שיופיעו בהמשך ולבקש לקבל את הטפסים בתוכן הפניה (חובה לציין מספר ת"ז וכתובת).
 • לאחר שפקיד השומה באזור המגורים יקבל את הבקשה, היא תועבר אל המוסד לביטוח לאומי, כולל כל המסמכים הרפואיים ושובר התשלום שצורפו אליה.
 • עם קבלת תיק הבקשה, המוסד לביטוח לאומי ישלח זימון להופיע לפני ועדה רפואית.
 • ניתן לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי - יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*.

לקראת הדיון בוועדה

 • לאחר הגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה ולאחר שהתיק הועבר מפקיד השומה למוסד לביטוח לאומי, מקבלים הזמנה לוועדה הרפואית.
 • ייתכנו מקרים שבהם יישלח זימון להופיע בפני הוועדה גם למי שחתם על הסכמה כי הוועדה תיערך ללא נוכחותו, ועל סמך המסמכים הרפואיים בלבד.
 • יש להגיע אל הוועדה עם תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה.
 • מומלץ להכין מראש מסמך ובו רשימה של כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד אותם מעוניינים להציג בפני הוועדה, כדי לצמצם את האפשרות שיישכחו ליקויים או מחלות מסוימים.
 • הכנת מסמכים רפואיים -
  • יש לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו בידי הוועדה).
  • מסמכים רלוונטיים עשויים להיות חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.
  • אין צורך להביא מסמכים שכבר צורפו לטופס הבקשה ונמסרו.
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידת הצורך מותר להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, אשר רשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • חשוב להגיע בשעה שנקבעה בהזמנה. יחד עם זאת, ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים.
 • מי שאינו יכול להגיע במועד שנקבע לו, חייב להודיע על כך בכתב ומראש למוסד לביטוח לאומי, שאם לא כן, הוא עשוי להיות מחויב בתשלום קנס. למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

במהלך הדיון בוועדה

 • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 • פירוט ליקויים, מחלות וקשיים -
  • יש לפרט אם ישנם קשיים לתפקד בעבודה או אם יש צורך בעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (רחצה, הלבשה, ניידות בבית, אכילה וכו').
  • ניתן להיעזר במסמך הליקויים והקשיים שהוכן מראש ולהסתמך עליו.
  • את המסמך ניתן להגיש לעיון הרופא ולצרפו לדו"ח הוועדה.
  • אין צורך לציין את הכאבים שמהם סובל המבוטח (כאבים וסבל אינם מעניקים אחוזי נכות). אולם אם לכאבים יש השפעה על התפקוד של המבוטח, יש לתאר את ההשפעה הזו.
 • יש להגיש את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית לעיון הרופא ולצורך תיוק בדו"ח הוועדה.
 • בסיום פירוט הליקויים והקשיים ולאחר הגשת המסמכים הרפואיים יש לחתום ולאשר את דו"ח הוועדה ולחתום על הסכמה להיבדק על-ידי הרופא.
 • בדיקה על-ידי רופא הוועדה -
  • בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי, הרופא יחליט אם יש צורך בבדיקה גופנית.
  • הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות לקשיים שצוינו בפני הוועדה ולסוג הליקויים והמחלות.
  • מותר לבקש מהוועדה להיכנס עם מלווה שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.
  • מותר לבקש שהבדיקה הרפואית תעשה רק בנוכחות הרופא הבודק וללא נוכחות מזכיר הוועדה.
  • הבדיקה הגופנית מיועדת רק לצורך קביעת הזכאות לפטור ממס הכנסה, ולרופא מטעם הוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי או להיענות לבקשות הקשורות לטיפול רפואי.

בסיום הדיון בוועדה

 • לאחר שהפונה עוזב את חדר הוועדה, הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות של הפונה והבדיקה שערך.
 • עם קבלת ההחלטה בתיק וסיום הטיפול בו, מועבר התיק (על כל המסמכים שבו) למס הכנסה.
 • פקיד השומה במס הכנסה ישלח לפונה מכתב עם הודעה על ההחלטה לגבי הזכאות לפטור ממס הכנסה, ואת פרוטוקול הוועדה הרפואית.

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

 • בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי, הפיקה האגודה למלחמה בסרטן טופס פנייה לביטוח לאומי.
 • זהו מסמך רפואי, אותו ממלא הרופא המטפל (אונקולוג/המטולוג) ואשר מצורף לשאר המסמכים המוגשים עם הבקשה. להורדת הטופס.

שחרור מהתייצבות בפני הוועדה הרפואית

 • תיתכן אפשרות לקבוע את הנכות הרפואית על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להופיע בפני הוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הוועדה על סמך מסמכים בלבד. להורדת מכתב ההסכמה.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים בהם הוועדה תמצא לנכון לזמן את החולה להופיע בפניה.

ערעור על החלטת הוועדה

חשוב לדעת

 • אחוזי הנכות ייקבעו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא תפקודיים.
 • הוועדה קובעת בענייני פטור ממס הכנסה בלבד ואינה מהווה תחליף לוועדות רפואיות בנושאים אחרים של המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה, עם מתורגמן או עם עורך דין, אשר רשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • תושבי חיפה והקריות המוזמנים לוועדה רפואית בביטוח הלאומי, יכולים לקבל ייעוץ והכנה לקראת הוועדה. למידע נוסף ראו ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי באזור חיפה.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).
 • המעוניינים בכך, יכולים למלא שאלון שביעות רצון לאחר הביקור בוועדה (ניתן למלאו מבלי להזדהות).

ארגוני סיוע

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.