הקדמה:

הקדמה

פרטים

תחומי עיסוק:
פקס:
02-5669855

על פי חוק הבחירות לכנסת, מוקמת ועדת בחירות מרכזית לביצוע הבחירות לכנסת.

  • בראש הוועדה, עומד שופט בית המשפט העליון, שנבחר על ידי חבר השופטים בבית המשפט העליון.
  • חברי הוועדה הם נציגי סיעות הכנסת: לכל סיעה המונה ארבעה חברים או יותר, יש חבר אחד בוועדה לכל ארבעה חברי כנסת (גם סיעה שאין לה ארבעה חברי כנסת מיוצגת בוועדה על ידי חבר אחד לפחות).
  • בראש המנגנון עומד מנכ"ל הוועדה ולצידו צוות עובדים מצומצם הפועל במהלך כל שנות כהונתה של הוועדה.
  • כשלושה חודשים לפני יום הבחירות, מוקמות 19 ועדות אזוריות.
    • בראש כל אחת מן הוועדות עומד שופט ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
    • העובדים בוועדות מועסקים לתקופה של כשלושה חודשים.
    • ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כ-40 אלף איש.

תפקיד

קבלת רשימות המועמדים ואישורן; הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי; ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים; גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת; הדרכת כל הפעילים בקלפי; הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה; הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום; הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי; קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי; סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות; המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת;

נושאים וזכויות