הקדמה:

מי שאין לו כל הכנסה זכאי לקבל, בהתאם לתנאים שיפורטו, גמלת הבטחת הכנסה
מי שיש לו הכנסות הנמוכות מהסכום הקבוע בחוק, זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חלקית- השלמת הכנסה
לחישוב הזכאות על פי הנתונים האישיים, הכנסו למחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

גמלת הבטחת הכנסה משולמת לכל אדם ומשפחה בישראל שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה.

 • גמלה מלאה משולמת למי שאין להם באופן זמני או קבוע הכנסה מעבודה (חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים) והם אינם זכאים לכל תשלום מקצבה אחרת.
 • גמלה חלקית - "השלמת הכנסה" משולמת למי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (קצבאות נכסים או פקדונות) נמוכה מרמת ההכנסה הקבועה בחוק.

מי זכאי?

 • להבטחת הכנסה זכאים יחיד או בני זוג העומדים בכל התנאים הבאים:
 1. תושבות - יש להיות תושב ישראל.
 2. גיל - יש להיות בן 20 ומעלה (למעט במקרים מסוימים).
 3. התייצבות בשירות התעסוקה - יש להתייצב בשירות התעסוקה (למעט במקרים מסוימים).
 4. הכנסות ונכסים - יש לעמוד בתנאים הקשורים לגובה ההכנסות ולבעלות על נכסים.

1. תושבות

 • מי שהוא תושב ישראל לפחות 24 חודשים רצופים.
 • תושב ישראל פחות מ-24 חודשים רצופים יוכל להיות זכאי אם הוא או בת/בן זוגו עונה על אחד מהסעיפים הבאים:

2. גיל

 • מי שמלאו לו 20 שנים, למעט במקרים הבאים:
 • בנסיבות מיוחדות (מחלה, הריון, גמילה מסמים ואלכוהול, לימודים באולפן או השתתפות בתכניות שיקומיות מאושרות), ניתן לקבל הבטחת הכנסה מגיל 18.
 • הורה המחזיק ילד זכאי לקצבה בכל גיל.
 • ילד יתום או ילד נטוש.

3. התייצבות בשירות התעסוקה

 • מחוסר עבודה הרשום בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, או הפנתה אותו לאבחון ולשיקום מקצועי. מי שסירב לקבל עבודה שהוצעה לו, או סירב לשתף פעולה, אינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים.
מי שמקבל דמי אבטלה הנמוכים מסכום גמלת הבטחת הכנסה, זכאי להשלמת הכנסה, בתנאי שהוא מתייצב גם במדור להבטחת הכנסה בשירות התעסוקה, ומוכן לקבל כל עבודה שהוצעה לו שם.
 • נמצא בהכשרה מקצועית - מי ששירות התעסוקה הפנה אותו להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום ובמשך 12 חודשים לכל היותר, והוא משתתף בלימודים באופן סדיר.
 • עובד בשכר נמוך - שכיר או עצמאי, שהכנסתו מעבודה נמוכה מהסכום שנקבע לפי גילו, מצבו המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה. ובלבד שהוא עובד במשרה מלאה, או שהוא עובד במשרה חלקית מטעמי בריאות, או מפני ששירות התעסוקה לא מצא לו עבודה אחרת.
עובד במפעל מוגן זכאי לגמלה, אם הוא עובד בהיקף העבודה המקובל באותו מפעל.

4. הכנסות ונכסים

 • גובה ההכנסות:
 • באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא טבלאות המפרטות את גובה ההכנסות המזכות בהבטחת הכנסה ואת סכומי הגמלה בהתאם לגיל, המצב המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה.
 • ההכנסות הבאות לא יובאו בחשבון: קצבת ילדים, גמלת ילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת ניידות, גמלת סיעוד, דמי מחיה לאלמנה וליתום, קצבאות מיוחדות לנכי עבודה, קצבה או הטבה המשולמת לנזקקים על פי חוק שירותי הסעד ותשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם.
 • מי שמשלם על-פי פסק דין מזונות לאשתו או לילדיו, והם אינם גרים עמו, ינוכה סכום המזונות מסכום הכנסותיו. הסכום המנוכה מהכנסותיו לא יעלה על סכום קצבת הבטחת ההכנסה המגיעה לו על פי הרכב משפחתו.
 • בעלות על רכב:
 • בעלות על נכסים:
 • סכום ההכנסה מנכסים פיננסיים (חסכונות, פק"מ וכו'), מחושב לצורך קביעת הזכאות לגמלה על פי שיעור הריבית במשק, המצב המשפחתי, מספר הילדים וגיל מבקש הגמלה.
 • סכום ההכנסה מנכס נדל"ן ייקבע בהתאם לשוויו כפי שייקבע על ידי שמאי מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי וכן בהתאם למצב המשפחתי, מספר הילדים וגיל מבקש הגמלה.
 • לפרטים נוספים ראו חישוב נכסים באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי אינו זכאי?

 • ישנם מצבים שבהם נשללת הזכאות לקבלת הגמלה כגון: לימודים שבסופם תעודה (פרט לחריגים), הכנסות ורכוש. לפירוט המקרים ראו אי-זכאות להבטחת הכנסה.

זכאות לגמלה בנפרד מבן/בת הזוג

 • במקרים הבאים תיבדק זכאות לקבלת גמלה בנפרד מבן/בת הזוג:
  • בן הזוג נמצא במאסר או במעצר יותר מ-30 יום.
  • בני הזוג אינם חיים תחת קורת גג אחת, ובן הזוג אינו מכלכל את התובע/ת לפחות 30 יום רצופים. יש לתבוע מבן הזוג מזונות בבית דין, אלא אם כן הוא נכה שקצבת הנכות היא הכנסתו היחידה, או אם בני הזוג אינם חיים יחד מעל 12 חודשים.
  • בני הזוג אינם מנהלים משק בית משותף, בן הזוג אינו מכלכל את התובע/ת והוא חוייב במזונות על-פי פסק דין.
  • בן הזוג אינו מכלכל את התובע/ת ולא מוגשת נגדו תביעה למזונות, מחשש לפגיעה גופנית.

חשוב לדעת

 • אסירים משוחררים ששהו בכלא יותר מחצי שנה, זכאים לגמלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים. לפרטים ראו הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים.
 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על הזכאות לקצבה או על אופן תשלום הקצבה (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת) בתוך 30 יום ממועד השינוי.

פסקי דין

חקיקה ונהלים


endarticle