תבנית:זכות/תחילת טור ימני

גם למתקשים בהחזרי המשכנתא יש זכויות. היו מודעים להן

מידי שנה נקלעות אלפי משפחות בישראל לקשיים בהחזרי המשכנתא. שורה של הוראות חוק נועדו כדי לסייע ללווים אלו להתגבר על המכשולים ולהימנע מאיבוד ביתם.

אלו הזכויות:

  • זכאות לסיוע למתקשים בהחזרי המשכנתא על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה לצורך כך (מוגבל רק למי שחלק מההלוואה היא מסובסדת)
  • זכות להסדיר את הפיגורים בתוך ששה חודשים לפני שנפתחים הליכי ההוצאה לפועל. לפי סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל, בקשה לביצוע משכנתה על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד או למימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים כאמור (בסעיף זה - משכנתה), לא תוגש ללשכת ההוצאה לפועל אלא אם כן חלפו שישה חודשים מהמועד כמפורט להלן: (1) אם נקבע בהסכם ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומים - ממועד התשלום הראשון שלא שולם בידי החייב, והתשלום האמור לא שולם עד תום ששת החודשים האמורים; לענין זה תשלום ששולם בתוך ששת החודשים האמורים ייזקף על חשבון התשלום הראשון שלא שולם בידי החייב; (2) אם לא נקבע בהסכם ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומים - מהמועד שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתה, והחוב לא נפרע במלואו עד תום ששת החודשים האמורים.
  • אם לא הוסדר החוב בתוך 6 חודשים, זאי הבנק להתחיל בהליכי הוצאה לפועל. אולם בקשה להוצאה לפועל של משכנתא תוגש תחילה רק לביצוע החוב שבפיגור, ולא לכל מלוא סכום ההלוואה. לזכאי תישלח אזהרה כי עליו לשלם את החוב שבפיגור, אחרת יהיה הזוכה זכאי לפרוע את מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד מכירת דירת המגורים.
  • לחייב זכות לנסות ולמכור את הדירה לבד. לפי סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל, בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה, על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורים, לצורך פירעון מלוא חוב ההלוואה; במקרה זה יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתה לתקופה של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ובלבד שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה מהתמורה שתתקבל בעד המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל; לא תימכר דירת מגורים לפי פסקה זו אלא לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה;
  • לחייב זכות כי לא ייגבה מהלווה שכר טרחה של עורך דין מעבר לשיעורים המותרים בחוק. לפי סעיף 6ב1 לחוק הלוואות לדיור, שכר טרחה של עורך דין הנתבע ממי שקיבל הלוואה לדיור בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים כמפורט להלן - (1) כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים - 10% מסכום הפיגור; (2) כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים - 8% מסכום הפיגור;

לענין זה, "סכום הפיגור" - הסכום שהצטבר כתוצאה מאי החזר במועד של התשלומים החודשיים שנקבעו בהסכם ההלוואה, למעט יתרת ההלוואה.

  • לחייב זכות כי שיעורי הריבית על החוב לא יעלו על השיעור המותר בחוק.
  • לחייב זכות לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל בטרם יורה הרשם על פינויו.
  • לחייב זכות לבקש יצוג משפטי בטרם פינויו.
  • לחייב זכות לבקש דיור חלופי (משתמשים גם בביטוי דיור חלוף). לפי סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, היו המקרקעין שעוקלו משמשים, כולם או מקצתם, דירת מגורים לחייב, לא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו מהמקרקעין, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף. שווי הסידור החלוף יהיה בסכום המאפשר לחייב לשכור דירת מגורים באזור מגוריו התואמת את צורכי החייב ובני משפחתו הגרים עמו למשך תקופה שלא תעלה על 18 חודשים; ואולם רשם ההוצאה לפועל רשאי להעמיד לרשות החייב ובני משפחתו הגרים עמו סידור חלוף לתקופה ארוכה מהתקופה האמורה אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. שימו לב - בכל משכנתא שניתנה לאחר 16.5.09 אין תוקף לסעיפים הדורשים מהלווה לוותר על זכותו לדיור חלופי. לגבי משכנתאות שניתנו קודם לתאריך זה, יש תוקף לחתימתו של לווה על ויתור על הגנת הדיור החלופי, אלא אם הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי לא הובהרה לחייב זכותו חלדיור חלופי ומשמעות הויתור עליה.תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

כל אדם שנטל הלוואה לדיור, משכנתא, ונקלע לקשיים בהחזרים

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי