הקדמה:

עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים
מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
כספי הביטוח הפנסיוני מיועדים לשלם בבוא העת קצבת זיקנה , קצבת נכות וקצבת שארים כשהועבד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות יש להפקיד את תשלומי הפנסיה ישירות לקרן פנסיה, ובמידה שלא ניתן, יש לשלם לעובד בסיום יחסי העבודה פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש
למידע נוסף ראו נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.


עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבורביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.

 • הביטוח הפנסיוני כולל הן הפרשות של המעסיק ושל העובד עבור תגמולים לרכיב פנסיוני, והן הפרשות של המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים.
 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה. המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור. למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
 • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים המועברים באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות ההגירה והאוכלוסין מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר. יחד עם זאת, לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של אגף שירות למעסיקים " כרטיס אישי" בו מתועדים ההפרשות והניכויים בעניינו.
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים באמצעות אגף שירות למעסיקים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים קצבת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן קצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהועבד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על ידי אגף שירות למעסיקים על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הקצבה (קצבת זיקנה, קצבת נכות, קצבת שארים) אשר העובד או השארים זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקבלה. עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري במייל abed@kavlaoved.org.il,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות יפקיד את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה, ואם לא ניתן, ישלם לעובד בסיום יחסי העבודה פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו להפריש עבור ביטוח פנסיוני. למידע נוסף חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
הערת עריכה
על העסקת עובדים פלסטינים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון גם חלה הלכת הביצוע בקרוב. האם לציין גם את העובדים הפלסטינים הללו?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:54, 20 במרץ 2019 (IST)

מי זכאי?

מהו השכר ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני לעובד

 • שכר העובד ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני כולל את כל רכיבי השכר המובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והם:
  • שכר יסוד כולל: תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • כל תוספת קבועה שאינה מותנית בתנאי או במצב
 • דמי חופשה, דמי מחלה, דמי חגים וכל תשלום שהוא חלף שכר.

שיעור ההפרשות

 • להלן טבלה המצייגת את שעור ההפרשות של העובד ושל המעסיק לביטוח פנסיוני, בהתאם לענפי התעסוקה השונים:
ענף הפרשות מעסיק לתגמולים הפרשות מעסיק לפיצויים סה"כ הפרשות מעסיק הפרשות עובד
ענף מלונאות, חקלאות, שירותים ותעשייה 6.5% 6% 12.5% 6%
ענף הבנין 7.1% 8.33% (6% עבור פיצויים +2.33% השלמת פיצויים-החל ממרץ 2011) 15.43% 6.6%

תהליך מימוש הזכות

הפרשות באמצעות אגף שירות למעסיקים עבור עובדים פלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • את התשלומים הכלולים בטבלה שלמעלה, ישלם המעסיק באמצעות מדור תשלום ברשות האוכלוסין וההגירה:
  • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
  • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
  • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
  • המעסיק ישלם את ההפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
  • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר. לצד האמור,לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של מת"ש" כרטיס אישי" בו מתועדים ההפרשות והניכויים בעניינו.
 • למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

השלמת פיצויי פיטורים ישירות לעובד

 • אם בעת סיום יחסי העובד- מעסיק זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים, והמעסיק שילם דרך מדור התשלומים רק חלק מפיצויי הפיטורים (6% משכר העובד),על המעסיק לשלם במועד סיום ההעסקה פיצויי פיטורים עבור החלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו לקופה (2.33%).
דוגמה
אם המעסיק הפריש לרכיב הפיצויים 6% בלבד משכרו של העובד באמצעות אגף שירות למעסיקים, יהיה העובד זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה ובנוסף על המעסיק לשלם לעובד את החלק מפיצויי הפיטורים שלא הועבר לביטוח הפנסיוני (2.33%) במכפלת השכר האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבניה חייב, החל מחודש מרץ 2011, להפריש לרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד, הכולל בחובו השלמת פיצויים בגובה 2.33%. יחד עם זאת, אם בעת סיום יחסי העובד- מעסיק זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים, חלה חובה על מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבניה לשלם לעובד ישירות השלמת פיצויי פיטורים בגובה 2.33% מהשכר האחרון עבור כל שנת עבודה בתקופה שמחודש 08/1983 עד חודש 09/1986 ובתקופה שהחל מחודש 11/1990 ועד לחודש 02/2011, בתנאי שהעובד עבד באותם תקופות.
 • למידע נוסף ראו :קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק
הערת עריכה
האם האמור בערך של קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק חל גם בעניין השלמת פיצויי הפיטורים, כולל טופס 161?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:08, 14 במרץ 2019 (IST)

הפרשות לעובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]]השוהה בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות עובד זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו
 • אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני.
 • למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

הפרת חובת המעסיק

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע בהתאם לצו ההרחבה הכללי בענין הפרשות פנסיוני (החל מינואר 2017- 6.5% עבור תגמולים + 6% עבור רכיב הפיצויים) או בהתאם לצו ההרחבה בענף החל על העובד.
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק ( 6.5% החל מינואר 2017).

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

הרחבות ופרסומים