(המאפיינים של דיון מהיר)
שורה 21: שורה 21:
 
==המאפיינים של דיון מהיר==
 
==המאפיינים של דיון מהיר==
 
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/042_001.htm#Seif31 סעיף 31 לחוק בית הדין לעבודה] מפרט את המאפיינים של הדיון המהיר:
 
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/042_001.htm#Seif31 סעיף 31 לחוק בית הדין לעבודה] מפרט את המאפיינים של הדיון המהיר:
* בדיון מהיר לא יהיה בית הדין כפוף לסדרי הדין, והוא יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
+
** בדיון מהיר לא יהיה בית הדין כפוף לסדרי הדין, והוא יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
 
*בדיון מהיר תהיה לבית הדין האזורי סמכות  להכריע בסכסוך ולתת פסק דין או להגיע לפשרה בהסכמת בעלי הדין, שתקבל תוקף של פסק דין.
 
*בדיון מהיר תהיה לבית הדין האזורי סמכות  להכריע בסכסוך ולתת פסק דין או להגיע לפשרה בהסכמת בעלי הדין, שתקבל תוקף של פסק דין.
* '''פסק הדין אינו ניתן לערעור, אלא ברשות בית הדין הארצי'''- פסק דין של בית דין אזורי בדיון מהיר אינו נתון לערעור, אלא אם נתנה רשות ערעור על ידי נשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא.
+
** '''פסק הדין אינו ניתן לערעור, אלא ברשות בית הדין הארצי'''- פסק דין של בית דין אזורי בדיון מהיר אינו נתון לערעור, אלא אם נתנה רשות ערעור על ידי נשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא.
*בית הדין רשאי בהסכמת בעלי הדין להעביר דיון מהיר לבורר שהסכים לדון בתביעה מבלי לקבל שכר, גם אם הדיון טרם החל.
+
**בית הדין רשאי בהסכמת בעלי הדין להעביר דיון מהיר לבורר שהסכים לדון בתביעה מבלי לקבל שכר, גם אם הדיון טרם החל.
* אם  נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור הענין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין, מיוזמתו או לבקשת צד להפסיק את הדיוק המהיר ולהעביר את התביעה להליך של תביעה רגילה
+
** אם  נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור העניין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין, מיוזמתו או לבקשת צד להפסיק את הדיוק המהיר ולהעביר את התביעה להליך של תביעה רגילה
  *בית דין אזורי רשאי, בין מיוזמתו ובין לבקשת צד, להפסיק את הדיון המהיר מבלי לפסוק בו אם מצא כי נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור הענין אינן מאפשרות דיון מהיר או שמן הצדק להפסיק את הדיון המהיר מבלי לפסוק בו. הופסק הדיון המהיר מהסיבות האמורות ימשיך בית הדין האזורי לדון בתובענה בדרך הרגילה.
+
*  הליך דיון מהיר כולל רק דיון הוכחות  שבמהלכו  על הצדדים להביא לדיון את כל ראיותיהם ועדיהם אשר יוצגו וישמעו באותו היום, מאחר ומטרת ההליך הינה לסיים את התיק בישיבה אחת באותו המועד. בניגוד להליך הרגיל, בדיון מהיר לא מתקיים קדם משפט בפני שופט, והצדדים לדיון פטורים מהגשת תצהירים בעדות ראשית.
 +
*  בדרך כלל טרם דיון ההוכחות,  שולח בית הדין  לצדדים  הזמנה להליך גישור  המבוצע בבית הדין ע"י נציגי הציבור וזאת בניסיון ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית הדין בהליך נפרד, חסוי וללא תשלום.
 +
** אם הצדדים
 +
 
  
 
*כתב הגנה על תביעה בדיון מהיר יוגש בתוך 15 יום מקבלת התביעה. הגשתו פטורה מתשלום אגרה.
 
*כתב הגנה על תביעה בדיון מהיר יוגש בתוך 15 יום מקבלת התביעה. הגשתו פטורה מתשלום אגרה.

גרסה מ־12:35, 17 באוקטובר 2019

הקדמה:

תביעות לבית הדין לעבודה שעניינן יחסי עבודה ביו עובד למעסיק וכן תביעות נגד קופות גמל עד לסכום של 30,400 ש"ח (נכון לשנת 2019) ידונו בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר.

 • הדיון המהיר נועד לייעל את ההליכים המשפטיים ולקצר אותם. בהליך של דיון מהיר מתקיים רק דיון אחד בפני שופט אשר במהלכו נשמעים העדויות, מוצגים כל המסמכים ובית הדין פוסק את החלטתו.

המאפיינים של דיון מהיר

 • סעיף 31 לחוק בית הדין לעבודה מפרט את המאפיינים של הדיון המהיר:
  • בדיון מהיר לא יהיה בית הדין כפוף לסדרי הדין, והוא יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
 • בדיון מהיר תהיה לבית הדין האזורי סמכות להכריע בסכסוך ולתת פסק דין או להגיע לפשרה בהסכמת בעלי הדין, שתקבל תוקף של פסק דין.
  • פסק הדין אינו ניתן לערעור, אלא ברשות בית הדין הארצי- פסק דין של בית דין אזורי בדיון מהיר אינו נתון לערעור, אלא אם נתנה רשות ערעור על ידי נשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא.
  • בית הדין רשאי בהסכמת בעלי הדין להעביר דיון מהיר לבורר שהסכים לדון בתביעה מבלי לקבל שכר, גם אם הדיון טרם החל.
  • אם נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור העניין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין, מיוזמתו או לבקשת צד להפסיק את הדיוק המהיר ולהעביר את התביעה להליך של תביעה רגילה
 • הליך דיון מהיר כולל רק דיון הוכחות שבמהלכו על הצדדים להביא לדיון את כל ראיותיהם ועדיהם אשר יוצגו וישמעו באותו היום, מאחר ומטרת ההליך הינה לסיים את התיק בישיבה אחת באותו המועד. בניגוד להליך הרגיל, בדיון מהיר לא מתקיים קדם משפט בפני שופט, והצדדים לדיון פטורים מהגשת תצהירים בעדות ראשית.
 • בדרך כלל טרם דיון ההוכחות, שולח בית הדין לצדדים הזמנה להליך גישור המבוצע בבית הדין ע"י נציגי הציבור וזאת בניסיון ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית הדין בהליך נפרד, חסוי וללא תשלום.
  • אם הצדדים


 • כתב הגנה על תביעה בדיון מהיר יוגש בתוך 15 יום מקבלת התביעה. הגשתו פטורה מתשלום אגרה.
* הצדדים לדיון בהליך מהיר פטורים מהגשת תצהירים בעדות ראשית.

אילו תובענות מתנהלת בדרך של דיון מהיר

בתובענות לתשלום שכר עבודה, פיצויים וזכויות נלוות עד לסכום של 30,400, ₪ (נכון לחודש ינואר 2019) ידון בית דין אזורי בדרך של דיון מהיר == פסקי דין == או

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות