שורה 22: שורה 22:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
לא אחת קורה שכרטיס אשראי נאבד או נגנב, ונעשה בו שימוש שלא על ידי האדם לו הוא שייך.
 
לא אחת קורה שכרטיס אשראי נאבד או נגנב, ונעשה בו שימוש שלא על ידי האדם לו הוא שייך.
* במקרה כזה, האדם לו שייך הכרטיס, המכונה "המחזיק", צריך להודיע למנפיק כרטיס האשראי (חברת האשראי או הבנק, לפי העניין) מיד כאשר נודע לו שכרטיס האשראי אבד, נגנב או שנעשה בו שימוש לרעה.
+
* במקרה כזה, האדם לו שייך הכרטיס, המכונה "המחזיק", צריך להודיע למנפיק כרטיס האשראי (חברת כרטיסי האשראי או הבנק, לפי העניין) מיד כאשר נודע לו שכרטיס האשראי אבד, נגנב או שנעשה בו שימוש לרעה.
* אם נעשה שימוש לרעה בכרטיס, כלומר בוצעו באמצעותו רכישות, המחזיק יהיה חייב לשלם רק סכום מוגבל מתוך סכום החיובים שבוצעו בכרטיס שלו לאחר האבדן או הגניבה.
+
* אם נעשה שימוש לרעה בכרטיס, כלומר גורם זר ביצע באמצעותו רכישות לאחר האבדן או הגניבה, המחזיק יהיה חייב לשלם רק סכום מוגבל מתוך סכום החיובים בהם חויב הכרטיס.
 
* מנפיק כרטיס האשראי ישיב למחזיק את הסכומים בהם בהם חויב הכרטיס האשראי, אשר המחזיק לא חייב לשלם בעצמו לפי הוראות החוק.
 
* מנפיק כרטיס האשראי ישיב למחזיק את הסכומים בהם בהם חויב הכרטיס האשראי, אשר המחזיק לא חייב לשלם בעצמו לפי הוראות החוק.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  

גרסה מ־11:20, 25 באוגוסט 2019

הקדמה:

במקרה שכרטיס אשראי אבד או נגנב ונעשה בו שימוש על ידי גורם זר, בעל הכרטיס עשוי להיות חייב רק בסכום מוגבל מהסכומים בהם חויב האשראי
חשוב להודיע למנפיק כרטיס האשראי (חברת כרטיסי האשראי או הבנק) מיד עם היוודע דבר האבדן, הגניבה או השימוש לרעה בכרטיס האשראי
המנפיק ישיב לבעל הכרטיס את הסכומים בהם הוא אינו חייב


לא אחת קורה שכרטיס אשראי נאבד או נגנב, ונעשה בו שימוש שלא על ידי האדם לו הוא שייך.

 • במקרה כזה, האדם לו שייך הכרטיס, המכונה "המחזיק", צריך להודיע למנפיק כרטיס האשראי (חברת כרטיסי האשראי או הבנק, לפי העניין) מיד כאשר נודע לו שכרטיס האשראי אבד, נגנב או שנעשה בו שימוש לרעה.
 • אם נעשה שימוש לרעה בכרטיס, כלומר גורם זר ביצע באמצעותו רכישות לאחר האבדן או הגניבה, המחזיק יהיה חייב לשלם רק סכום מוגבל מתוך סכום החיובים בהם חויב הכרטיס.
 • מנפיק כרטיס האשראי ישיב למחזיק את הסכומים בהם בהם חויב הכרטיס האשראי, אשר המחזיק לא חייב לשלם בעצמו לפי הוראות החוק.

מי זכאי?

 • מחזיק בכרטיס אשראי שנעשה שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלו, ומסר הודעה למנפיק כרטיס האשראי בדבר אבדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס האשראי ("ההודעה").

הגבלת אחריות של המחזיק בכרטיס האשראי לחיובים שנעשו עד למתן ההודעה למנפיק

 • לאחר שהמחזיק מסר לחברת האשראי את ההודעה, הוא לא אחראי לחיובים שנעשו לאחר מועד ההודעה, ואם בוצעו בכרטיס חיובים לאחר מועד זה, חברת האשראי תשיב למחזיק את הסכומים במלואם.
 • כמו כן, המחזיק לא יהיה אחראי לכל שימוש לרעה לאחר שהכרטיס הגיע לידי חברת כרטיסי האשראי.
 • במקרה שבעקבות האבדן או הגניבה, נעשו חיובים בכרטיס לפני שהמחזיק הודיע על כך לחברת כרטיסי האשראי, המחזיק יהיה חייב בסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות הבאות:
 1. סכום קבוע של 75 ש"ח. בנוסף לסכום זה, בעל הכרטיס ישא בסכום של 30 ש"ח עבור כל יום שבין המועד שבו נודע לו על השימוש לרעה (כולל אבדן או גניבה, לפי העניין) ועד המועד שבו מסר לחברת האשראי הודעה.
  • אם המחזיק מסר את ההודעה בתוך 30 ימים מיום שנודע לו על השימוש לרעה, הוא יהיה חייב לשלם לכל היותר סכום של 450 ש"ח, גם אם הסכום שחושב בעקבות חלוף הימים הוא גבוה יותר.
  • אם המחזיק מסר את ההודעה ביום שבו נודע לו על האבדן או הגניבה, הוא לא יהיה אחראי לסכומים שחויבו באשראי שלו באותו היום.
 2. סכום העסקאות או הפעולות שבוצעו בפועל.
דוגמה
 • מחזיק בכרטיס אשראי גילה ביום 1.1.2019 שבוצע חיוב בכרטיס האשראי שלו בסך 100 ש"ח בעסקה אינטרנטית, שהוא לא ביצע.
 • המחזיק הבין כי פרטי האשראי שלו נגנבו, והודיע לחברת האשראי על השימוש לרעה ביום 3.1.2019, יומיים לאחר שנודע לו על החיוב.
 • לפי האפשרות הראשונה, בעל הכרטיס יהיה חייב בסכום של 75 ש"ח, אליו יתווסף סכום של 30 ש"ח עבור כל יום שעבר מיום שנודע לו על השימוש לרעה ועד ליום שבו הודיע לחברת כרטיסי האשראי. במקרה זה עברו יומיים מהיום בו נודע למחזיק על השימוש לרעה, ולכן הוא יישא בסכום של 75 ש"ח, בתוספת של 60 ש"ח עבור היומיים בהם המתין, ובסך הכל בסכום מקסימלי של 135 ש"ח.
 • לפי האפשרות השנייה, המחזיק ישלם את סכום העסקה שבוצעה, העומד על 100 ש"ח.
 • משום שהחיוב יהיה לפי הסכום הנמוך, המחזיק ישלם לפי האפשרות השנייה, שהיא תשלום סכום העסקה במלואה, כלומר 100 ש"ח.

מקרים בהם בעל הכרטיס יהיה חייב במלוא הסכומים שחויב בהם כרטיס האשראי

 • למרות האמור לעיל בנוגע להגבלת האחריות של בעל כרטיס האשראי, בעל הכרטיס יהיה חייב במלוא הסכומים בהם חויב כרטיס האשראי שלו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. השימוש בכרטיס נעשה בידיעת המחזיק, גם אם לא נעשה על ידו. למשל, אדם שמוסר לבנו את כרטיס האשראי לצורך ביצוע רכישה בידיעתו.
  2. בעל הכרטיס פעל מתוך כוונה לרמות את חברת כרטיסי האשראי.
  3. בעל הכרטיס מסר את הכרטיס שלו לאדם אחר, אלא אם מסר אותו בנסיבות סבירות, למטרת שמירת הכרטיס בלבד ולא למטרת שימוש.
  • חשוב לציין כי אם האדם מסר את כרטיס האשראי בצירוף הקוד הסודי, המסירה לא תיחשב כמסירה בנסיבות סבירות בכל מקרה, ובעל הכרטיס יישא במלוא הסכום בו חויב כרטיס האשראי.
  • אם המסירה נחשבה בנסיבות סבירות, ובכל זאת נעשה בכרטיס שימוש לרעה, בעל הכרטיס לא יהיה חייב בסכומים שחויבו בכרטיס.
הערת עריכה
לפי החוק לא יהיה חייב, לא ברור לי אם המשמעות פטור מוחלט או שיחול ההסדר האמור לעיל בעניין אחריות מוגבלת
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:18, 25 באוגוסט 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • יש להודיע למנפיק כרטיסי האשראי מיד כשנודע על אבדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס האשראי, לפי המוקדם.
 • יש לבדוק את אופן משלוח ההודעה, בהתאם לנהלי המנפיק הספציפי.
 • מנפיק כרטיסי האשראי יבטל את כרטיס האשראי באופן מיידי עם קבלת ההודעה.
 • במקרה שבוצעו חיובים בכרטיס האשראי אשר המחזיק אינו חייב בהם, מנפיק כרטיסי האשראי ישיב למחזיק את הסכומים בהם חויב הכרטיס, בתוך 10 ימי עסקים מיום שהמחזיק מסר את ההודעה לחברת כרטיסי האשראי.
 • במקרה שהמנפיק מסרב להשיב את הסכומים האמורים, ניתן להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור בבנק או בחברת כרטיסי האשראי.

חשוב לדעת

 • מחזיק בכרטיס אשראי עשוי להיות זכאי להשבת סכומים שחויב בהם בעסקה שנעשתה ללא נוכחותו בבית העסק (כגון עסקה טלפונית, עסקה באינטרנט וכדומה) או שנעשתה ללא חתימת המחזיק, אם הוא מודיע למנפיק שלא ביצע את העסקה, או שהסכום בו חויב אינו הסכום עליו הוסכם. ראו חדש:השבת סכומים שחויבו באשראי בעסקה ללא שימוש ישיר בכרטיס אשראי (עסקה במסמך חסר).
 • בנוסף, מחזיק בכרטיס אשראי עשוי להיות זכאי לבטל עסקה בתשלומים במקרה שלא קיבל את המוצר או השירות עבורם שילם. ראו חדש:הפסקת עסקה בתשלומים עקב אי אספקה
 • במקרה שבעל הכרטיס מבקש להפסיק עסקה בתשלומים מכיוון שהספק נמצא בהליכי חדלות פירעון, בעל הכרטיס זכאי להפסקת התשלומים ועשוי אף להיות זכאי לכך שמנפיק כרטיס האשראי ישיב לו את הסכומים אותם שילם. ראו חדש:ביטול עסקה בתשלומים במקרה של חדלות פירעון.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות